Xavier Rambla Sociologia

Altre lloc Blogs.uab.cat

Archive for abril, 2011

abr. 30 2011

Presentació

Obro aquest bloc per tal de comentar alguns temes relacionats amb la meva docència en el camp de la sociologia, per exemple, sobre les desigualtats, el canvi social, el desenvolupament, la globalització, la política social o bé la política educativa. Espero que serveixi per posar en comú les aportacions de molts estudiants de la UAB (autòctons i d’intercanvi), i alhora, d’ estudiants de batxillerat participants en el Programa Argó de la UAB.  Podeu afegir les vostres idees en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès.

I start this blog to discuss the topics related to my teaching area, sociology, for instance: inequalities, social change, development, globalisation, social policy and education policy. I expect it will be useful to share the contributions of many (authocthonous and exchange) UAB students, as well as baccalaureat students participating in UAB Programa Argó. You can write in Catalan, Spanish, English, French, Italian and Portuguese.

Abro este blog para comentar varios temas relacionados con mi área de docencia en el campo de la sociología, por ejemplo las desigualdades, el cambio social, el desarrollo, la globaliación, la política social o la política educativa. Espero que sirva para poner en común las aportaciones de estudiantes de la UAB (autóctonos y de intercambio), así como de estudiantes de bachillerato que participan en el Programa Argó de la UAB. Podéis escribir en catalán, castellano, inglés, francés, italiano y portugués.


No hi ha comentaris