DFFNS: ase

ase
3 anar carregat com un ase Portar algú una càrrega feixuga.

4 ase magre, ple de mosques (o de nafres) fig i col·loq Refrany amb què hom comenta l’acumulació de desgràcies sobre la persona que ja està abatuda.

5 brams d’ase no pugen al cel Dit per a denotar que el que algú diu no mereix d’ésser atès.

6 ésser l’ase dels cops Ésser algú el qui s’emporta totes les culpes, els reganys, els mals tractes, etc.

7 ja pots xiular, si l’ase no vol beure Dit per a denotar la inutilitat d’insistir prop de qui està decidit a no fer el que li diuen.

8 l’ase va davant col·loq Dit per a ridiculitzar els qui s’anomenen primer que els altres.

9 no haver vist mai cap ase volar col·loq Admirar-se de coses senzilles.

10 sense dir ni ase ni bèstia Sense saludar, sense proferir cap paraula.

11 tocar l’ase Aplicar la llengua a la part anterior del paladar i abaixar-la de cop produint un so que expressa contrarietat. No toquis l’ase i fes-ho.

No cal dir que l’ocultació de la truja és absoluta i inacceptable. Cal optar per les solucions integradores i visibilitzadores següents:

ase
3 anar carregada/carregat com una truja/ase Portar alguna o algú una càrrega feixuga.

4 truja magra o ase magre, plena o ple de mosques (o de nafres) fig i col·loq Refrany amb què don o hom comenta l’acumulació de desgràcies sobre la persona que ja està abatuda.

5 brams de truja o d’ase no pugen al cel Dit per a denotar que el que alguna o algú diu no mereix d’ésser atès.

6 ésser la truja o l’ase dels cops Ésser alguna o algú la o el qui s’emporta totes les culpes, els reganys, els mals tractes, etc.

7 ja pots xiular, si la truja o l’ase no vol beure Dit per a denotar la inutilitat d’insistir prop de qui està decidida a no fer el que li diuen.

8 la truja o l’ase va davant col·loq Dit per a ridiculitzar les o els qui s’anomenen primera o primer que les o els altres.

9 no haver vist mai cap truja o ase volar col·loq Admirar-se de coses senzilles.

10 sense dir ni truja o ase ni bèstia Sense saludar, sense proferir cap paraula.

11 tocar la truja o l’ase Aplicar la llengua a la part anterior del paladar i abaixar-la de cop produint un so que expressa contrarietat. No toquis la truja o l’ase i fes-ho.

A més d’aquestes expressions, també caldria adaptar a la nova realitat igualitària i multicultural l’expressió sexista i catalanocèntrica “De Joseps, Joans i ases, n’hi ha a totes les cases”. Proposo aquesta solució, que evidentment no pretén ser aplicable a totes les situacions de la rica i sempre canviant societat catalana, que com tothom sap sempre ha estat terra d’acollida, etc. etc.:

De Jèssiques, Noemís i Khaleds, n’hi ha a tots els pisets”.

Diccionari de frases fetes no sexistes: Adam

Davant de la preocupació cada cop més estesa per l’ús no sexista del llenguatge, especialment en l’àmbit educatiu, crec necessari inaugurar una secció específica dedicada a depurar el repertori de frases fetes de tics sexistes i a fer visible el gènere femení (el gramatical i l’altre). Seguiré la convenció lexicogràfica d’ordenar les entrades alfabèticament i, si no dic el contrari, faré servir definicions (sexistes) del GDLC.

Adam m. Mot usat en les expressions: 1 anar amb el vestit d’Adam Anar completament nu.
2 del temps d’Adam Molt antic, vell. 3 fills d’Adam Els homes. 4 més vell que Adam Molt vell.
2 [ en minúscula ] Home que no té cura de la polidesa de la seva persona, que va sempre mal engiponat, brut. Ésser un adam. Quin adam estàs fet!

Aquí podem veure de manera paradigmàtica l’ocultació bíblica del paper d’Eva. Evidentment, cap d’aquestes expressions és acceptable i caldria optar per les solucions integradores i visibilitzadores següents:

Adam m. Mot usat en les expressions: 1 anar amb el vestit d’Eva i Adam Anar completament nua. 2 del temps d’Eva i Adam Molt antiga, vella. 3 fills d’Eva i Adam Les dones i els homes. 4 més vell que Eva i Adam Molt vella.
2 [en minúscula ] Home que no té cura de la polidesa de la seva persona, que va sempre mal engiponat, brut. Ésser un adam. Quin adam estàs fet!

Noteu que, com que l’accepció 2 és negativa, no hi ha cap problema per mantenir-la aplicada exclusivament al gènere masculí (no cal especificar home mascle, perquè assumim que home exclou les dones). Caldria, però, afegir al diccionari l’entrada següent:

eva f. Dona que té cura de la polidesa de la seva persona, que va sempre ben engiponada, neta. Ésser una eva. Quina eva estàs feta!