organització i funcionament

La xarxa disposarà:

 1. D’un consell format per una vocalia representant de cadascuna de les universitats membres de la xarxa, una vocalia per a cada vicepresidència i una vocalia per a la Càtedra de Girona de Promoció de la Salut.
 1. D’una presidència exercida per una de les Universitats.
 1. De dues vicepresidències exercides per la Secretaria de Salut Pública i la Secretaria d’Universitats i Recerca.
 1. D’una coordinació proposada per la Universitat que ostenta la presidència.
 1. De la Càtedra de Girona de Promoció de la Salut, com a principal font d’assessorament científic en formació i en recerca.

Funcionament del Consell:

 • El consell acordarà les accions conjuntes que com a xarxa es duran a terme cada any acadèmic.
 • En el marc del consell es consensuaran i aprovaran les normes internes de funcionament així com els torns de presidència.
 • Per la valida constitució del consell es necessària com a mínim la presència de la meitat dels membres  i la del president.
 • El consell es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l’any i, en sessió extraordinària sempre que la presidència, el vicepresident o un 20% o més dels membres del consell ho creguin oportú.
 • Els acords seran adoptats per majoria simple dels vocals que es trobin presents em el moment de la votació. En supòsit d’empat, el vot del president té valor diriment.
 • Les convocatòries es faran per correu electrònic, amb una proposta d’ordre del dia corresponent i amb una antelació mínima de set dies d’anticipació. Mínim setanta dues hores abans  es comunicarà l’ordre del dia definitiu després de recollir les aportacions dels membres del consell. L’ordre del dia indicarà els punts informatius i els acords a prendre en votació.
 • No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que si siguin presents tots els membres i la majoria ho consenti expressament.
 • Es podran crear grups de treball específics vinculats a projectes.
 • El consell emetrà un informe anual sobre el seu àmbit d’actuació.

La presidència

La presidència serà exercida per una Universitat en un període de tres anys i serà rotatòria entre les universitats de la xarxa

 • Nomena el president.
 • Del 2010 al 2015, exercida per la UDG. Del 2016 al 2018, l’exercirà la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Representa oficialment la xarxa davant instàncies universitàries i no universitàries.
 • Impulsa la divulgació de l’activitat de la xarxa.
 • Coordina projectes comuns.
 • Signa els convenis que es puguin establir amb altres organismes conjuntament amb la vicepresidència.
 • Convoca i presideix les reunions del consell.
 • Vetlla per l’acompliment dels acords presos en el consell

Les vicepresidències

Son exercides per la Secretaria de Salut Pública de Catalunya i per la Secretaria d’Universitats i Recerca :

 • Nomenen els vicepresidents i els dos vocals.
 • Divulguen els programes i projectes d’àmbit comunitari que desenvolupi la xarxa mitjançant els organismes propis de la Generalitat.
 • Signen els convenis que es puguin establir amb altres organismes conjuntament amb la presidència.
 • Representen oficialment la xarxa davant instàncies universitàries i no universitàries en absència del president titular.

La coordinació:

 • La presidència, pot nomenar un coordinador i/o un secretari i donar suport logístic i de gestió a la xarxa US.cat.
 • Les tasques principals de la coordinació son fer les actes, certificar els acords del Consell i dinamitzar els grups de treball que pugui crear la mateixa xarxa US.cat.
 • Serà la dipositària dels documents permanents i oficials de la xarxa US.cat.

La  Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona:

 • Com a principal font d’assessorament científic en formació i en recerca.