Blog del grup de recerca Tradumàtica

Blog del grup de recerca Tradumàtica sobre tecnologies de la traducció

Archive for the category Contribucions externes

febr. 06 2019

Apertium: traducció automàtica de tothom i per a tothom

Marc Riera Irigoyen – Estudiant del màster Tradumàtica

Quan als traductors professionals o als estudiants de traducció se’ls parla de la traducció automàtica, generalment hi ha dues reaccions: hi ha els qui pensen que la traducció automàtica és un niu d’errors de traducció i per tant resulta poc fiable, i els qui amb por preveuen que les màquines es rebel·laran contra el traductor humà per prendre-li el lloc de treball.

Deixant de banda els arguments de cada postura, el contrast d’opinions revela que molt sovint es desconeix el funcionament dels traductors automàtics. Resulta paradoxal que, sent una eina indispensable en el dia a dia per a molts traductors, se segueixi veient la traducció automàtica com una cosa gairebé màgica, amb un funcionament d’allò més complex i impossible d’entendre, o bé se’n té una visió simplificada i es considera que són sistemes que «tradueixen paraula per paraula». El caràcter comercial de molts d’aquests motors de traducció ho complica tot encara més, perquè l’usuari no pot descobrir fàcilment les limitacions del traductor automàtic ni pot saber si l’empresa responsable no està emmagatzemant els textos i dinamitant la confidencialitat.

Per sort, també existeixen alternatives lliures i de codi obert, i Apertium n’és un exemple. Apertium va néixer fa una mica més d’una dècada com una plataforma de traducció automàtica lliure per a qualsevol combinació de llengües. Aprofitant el treball invertit en InterNOSTRUM, el seu predecessor, va començar enfocat als parells de llengües properes, però ha evolucionat i ara és possible traduir textos entre llengües més distants. En aquest darrer cas l’ús és més reduït quan l’objectiu és la disseminació, és a dir, la creació de nous textos que no només reflecteixin el sentit de l’original, sinó que tinguin una qualitat acceptable i sense grans edicions per part d’un traductor humà (el que s’anomena postedició) es puguin publicar.

Gràcies al programa Google Summer of Code, que atorga beques a estudiants universitaris interessats en el desenvolupament de programari lliure, l’estiu de 2017 —mentre acabava els meus estudis en el Grau de traducció i d’interpretació de la UAB— vaig tenir l’oportunitat de treballar a temps complet durant tres mesos en el parell anglès–català d’Apertium. Tot i que aquest parell ja existia i es podia fer servir públicament des del lloc web d’Apertium, no s’havia actualitzat des de feia pràcticament deu anys. Aquesta desactualització i l’evolució natural de la plataforma (des dels inicis d’Apertium s’han anat creant nous components per facilitar les tasques més complexes) havien fet que fos un parell molt difícil de seguir desenvolupant i expandint de manera còmoda. Per tal de facilitar-ne el desenvolupament, es va crear un parell nou en proves reaprofitant part de les dades de l’anterior. El projecte realitzat durant l’estiu va consistir a eliminar errors, documentar i expandir precisament aquesta nova versió del parell, que havia quedat a mitges, per tal de reemplaçar l’antic.

El flux de treball d’Apertium, basat en regles, és complex i simple alhora: el text en la llengua de sortida entra al traductor i passa per una sèrie de petits programes o mòduls que l’alteren fins a obtenir el text traduït a la llengua d’arribada. Apertium en si és el conjunt de mòduls; cada parell de llengües està format per diferents fitxers de diccionaris i regles on s’estableix quins mòduls es faran servir i com s’hauran de comportar, però no s’altera el mòdul pròpiament dit. Aquesta separació entre la plataforma de traducció i les dades lingüístiques facilita molt el manteniment general, permet que el procés de traducció es pugui ampliar de forma molt senzilla i incentiva la creació de nous parells de llengües.

Flux de treball d’Apertium: text d’entrada, desformatador, etiquetador morfològic (analitzador i desambiguador), processador de multiparaules discontínues, transferència lèxica, selecció lèxica, transferència estructural (segmentació), generador morfològic, postgenerador, reformatador, text de sortida.

Al cor d’un parell de llengües trobem tres components indispensables: dos diccionaris monolingües (un per a cada llengua del parell) i un diccionari bilingüe, que defineix les equivalències entre unitats lèxiques i la relació que tenen (si una equivalència només és vàlida en una direcció, per exemple). Aquests diccionaris contenen la informació necessària perquè els mòduls d’anàlisi, traducció i generació d’Apertium sàpiguen identificar correctament cada paraula del text original i puguin generar un equivalent en la llengua d’arribada.

Evidentment, no hi ha dues llengües que siguin iguals gramaticalment, la qual cosa fa necessari l’ús del mòdul de transferència estructural. Aquest mòdul utilitza regles que agrupen unitats lèxiques i hi realitzen canvis estructurals, com ara canvis d’ordre. Per exemple, en anglès els adjectius sempre van davant del substantiu (blue house), però en català normalment van darrere (casa blava). A més, l’adjectiu ha de concordar en gènere i nombre (no pot ser cases blau). Gràcies a les regles de transferència estructural es poden establir patrons com aquest i indicar a la màquina quines transformacions s’hi han de fer.

A partir d’aquí, també hi ha altres mòduls complementaris per a operacions més específiques, com la selecció lèxica quan una sola paraula pot tenir més d’una traducció. Tornant a l’anglès, la paraula bat es pot traduir al català com a bat (de beisbol) o com a ratpenat. El mòdul de selecció lèxica permet definir regles de context (paraules anteriors i posteriors); si davant de bat trobem baseball o wooden, per exemple, es tractarà de l’objecte i no de l’animal, i podrem descartar ratpenat com a opció a l’hora de traduir.

Regla d’exemple (selecciona bat si davant hi ha baseball o wooden):

<rule>

   <or>

     <match lemma=”baseball” tags=”n.*”/>

     <match lemma=”wooden” tags=”adj”/>

   </or>

   <match lemma=”bat” tags=”n.*”>

     <select lemma=”bat” tags=”n.*”/>

   </match>

</rule>

Un altre mòdul molt interessant, creat precisament enguany també com a projecte de Google Summer of Code, és apertium-separable (processador de multiparaules discontínues), que facilita la traducció dels verbs separables. Apertium analitza per defecte el text original a partir del «patró més llarg», és a dir, que si es trobés en anglès el verb take off, mai no analitzaria take i off per separat si al diccionari existís take off com a conjunt. En una frase com she took her shoes off, però, Apertium no podria saber sense una regla de transferència excessivament complicada que el verb té dos elements perquè her shoes parteix el verb, i ho traduiria com va agafar les seves sabates fora. Aquest mòdul detecta que her shoes és una construcció que pot partir un verb i avisa a Apertium que off acompanya el verb i en forma part. D’aquesta manera, la traducció resultant (va treure les seves sabates), tot i que segueix sense ser correcta, és molt més adequada, tal com es pot comprovar en la versió d’Apertium instal·lada a Softcatala.org/traductor. En definitiva, les possibilitats són moltes i cada parell de llengües pot aprofitar tot allò que li resulti més útil.

Regla d’exemple (uneix take i off si estan separats per un sintagma nominal):

<e lm=”take off” c=”quitarse”>

<p><l>take<s n=”vblex”/></l><r>take<g><b/>off</g><s n=”vblex”/><s n=”sep”/></r></p><i><t/><j/></i>

<par n=”SN”/><p><l>off<t/><j/></l><r></r></p>

</e>

Les millores i correccions aplicades durant l’estiu al parell anglès–català van ser molt diverses; en línies generals, els diccionaris van créixer considerablement (de 35.000 a 66.000 entrades) i la cobertura lèxica sobre textos generals va passar del 86% al 92% (el traductor reconeix deu de cada dotze paraules del text original). Centrant-nos en canvis més concrets, es va millorar el funcionament del desambiguador morfològic, un mòdul estadístic que es fa servir al principi del procés de traducció i que tria la millor opció quan Apertium troba més d’una entrada al diccionari per a una mateixa paraula (per exemple, en català, porta pot ser un substantiu femení o la tercera persona singular del present d’indicatiu del verb portar). Tot i ser un mòdul principalment estadístic que s’ha d’entrenar amb un corpus lingüístic, se’n pot millorar el funcionament amb regles (en el cas anterior, si davant de porta hi ha l’article la, augmenten les possibilitats que sigui un substantiu i no un verb). Gràcies a aquesta millora, les regles de transferència estructural s’apliquen millor i hi ha menys errors greus de traducció.

Regla d’exemple (descarta el verb en cas d’ambigüitat si just davant té un determinant):

REMOVE V IF (-1 Det) (0 Nom) (0 Verb)

Altres canvis importants van ser la regulació del genitiu saxó (-’s), que no es podia afegir correctament a les paraules acabades en «s» quan es traduïa des del català perquè Apertium no coneixia la norma (cal dir politics’ i no politics’s), i la classificació dels noms propis en català (antropònims, topònims, noms d’empreses, etc.) en funció del seu gènere i nombre. Aquest darrer canvi soluciona errors de traducció com Barcelona és bonic (de l’original Barcelona is beautiful) que tenien l’origen en la manca de gènere d’aquests noms propis (en català, els topònims acabats en -a àtona se solen considerar femenins i en la majoria de casos els complements hi concorden).

Tot i no ser una tasca fàcil, vaig comptar amb l’incansable suport de tres mentors: Mikel L. Forcada (fundador d’Apertium i catedràtic a la Universitat d’Alacant), Xavi Ivars (col·laborador d’Apertium i membre de Softcatalà) i Adrià Martín (coordinador del Màster de Tradumàtica i mentor l’any 2016 d’un projecte de traductor automàtic amb Apertium entre el sard i l’italià). Sense ells hauria estat impossible aprendre en tan poc temps tot el funcionament intern d’un traductor automàtic i passar a formar part de la gran comunitat de col·laboradors que hi donen suport.

Apertium és, en definitiva, molt més que un traductor automàtic; és una comunitat de desenvolupadors apassionats amb un objectiu comú: fer accessible la traducció automàtica a tothom. És un punt de trobada entre programadors, lingüistes i gent d’arreu del món que estimen les llengües i entre tots s’ajuden i busquen fer realitat els seus somnis. Gràcies a la seva feina, Apertium creix en nombre de llengües (és el primer traductor automàtic per al sard, per exemple) i en funcionalitats (des de fa poc es poden traduir llocs web fàcilment). Per part meva, vaig considerar tan útil la meva experiència, que Softcatalà em va proposar que m’encarregués del manteniment del parell de llengües anglès-català i l’any següent (2018), acabat de graduar, em vaig encarregar de la creació del parell romanès-català. Apertium és una eina molt poderosa i mai no és massa tard per començar a fer-la servir com a traductor però, sobretot, mai no és massa tard per començar a formar-ne part.

Apertium: https://www.apertium.org


No hi ha comentaris

gen. 28 2018

Tradumàtica sponsors a Moses MT connector for OmegaT, by Aaron Madlon-Kay

Moses is a prominent statistical machine translation engine, and by virtue of being open source, it is also one of the more accessible ones. And now it is even easier for translators to query Moses as they work: I am pleased to announce the availability of a Moses MT connector built-in to OmegaT 4.1.3u2. This development was kindly sponsored by the Tradumàtica research group at UAB, whose interest was to be able to connect their Moses-based platform, MTradumàtica, to CAT tools.

The Moses MT connector for OmegaT started as a plugin created by yours truly. While this plugin made querying Moses possible, it was still not very easy: after installation, the Moses server URL had to be specified on the command line, which is not always an easy task. Now that it is integrated within OmegaT, however, it can take advantage of the new MT connector configuration GUI framework available since OmegaT 4.1.0.

To configure the Moses MT connector, open Preferences and go to Machine Translation. Select Moses, make sure its checkbox is enabled, and click Configure.

The configuration dialog offers a field in which you can type or paste the Moses server URL. This URL should be the XML-RPC endpoint of a mosesserver instance; this usually ends with “RPC2”.

Click the Test button to check if the connector can communicate with the server. In the screenshot below, the connection was refused (probably because the temporary access I was granted to MTradumàtica for testing purposes has expired). In the event of an error, more details are made available in the log (see Help > Log). If the connection works as expected, the dialog will show the message “OK”.

Once configured and enabled, Moses query results will be shown in the Machine Translation pane of the main window alongside translations from any other MT providers you may use.

Happy translating!

About the author

Aaron Madlon-Kay is a software developer based in Yokohama, Japan. He serves as Integration Manager for OmegaT and contributes to other FOSS localization/translation projects such as Okapi.

No hi ha comentaris

maig 10 2017

Los dispositivos y las aplicaciones móviles en la gestión de proyectos, Alicia González

Los dispositivos y las aplicaciones móviles en la gestión de proyectos

Alicia González López
Traductora autónoma, gerente de Prêt-à-translate

Como dice un conocido eslogan publicitario, la vida es móvil. Una movilidad inherente a las agencias de traducción y a los traductores autónomos, pues mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes y las tabletas ya llevábamos la oficina encima. Un ordenador portátil con conexión a Internet era «lo único» que necesitábamos para traducir y contestar a los clientes si preveíamos que íbamos a estar fuera de la oficina durante varias horas.

La llegada de los nuevos dispositivos móviles y de las numerosas aplicaciones existentes en el mercado nos facilita el trabajo. ¿O quizá no? En esta entrada vamos a ver algunas de las aplicaciones móviles que se pueden usar en la gestión de proyectos de traducción y analizaremos su utilidad.

Fases de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos de traducción se compone de varias fases. Sin profundizar mucho en ellas, podemos distinguir las siguientes fases:

  • Comunicación con clientes y traductores

Todos los mensajes que intercambiamos con nuestro cliente o con nuestro equipo, como solicitud de disponibilidad para realizar un encargo de traducción, aceptación del mismo, comunicación durante el proyecto acerca de dudas, problemas técnicos, falta de documentación o problemas para cumplir la fecha de entrega.

  • Gestión de proyectos «pura y dura»

Esta fase incluye tareas muy diversas, desde tareas administrativas, como la preparación de calendarios de trabajo, distribución de tareas, creación de pedidos, apertura y cierre de proyectos, etc., hasta tareas relacionadas con la manipulación de archivos, como es la preparación de archivos antes y después de la traducción.

Antes de empezar a traducir, a veces es necesario convertir el archivo que nos envía el cliente en un archivo editable, ya que las herramientas TAO no pueden procesar todos los archivos tal y como los entrega el cliente. Esto ocurre a menudo con archivos escaneados, imágenes con texto o archivos de software cuya codificación no está preparada para traducir y hace que el código del lenguaje de programación se considere también texto editable. Si no se preparan estos archivos antes de traducir, el trabajo del traductor es más tedioso e ineficiente, puesto que tampoco podremos aprovechar las ventajas de trabajar con una herramienta TAO.

Una vez terminada la traducción, este proceso se repite a la inversa, para poder entregar al cliente el archivo en el mismo formato que el archivo original. En algunos casos, el archivo pasará por otra transformación antes de poder enviarlo al cliente. Esto ocurre, por ejemplo, con la maquetación de imágenes o de archivos que después se van a distribuir en formato PDF, como manuales de instrucciones o catálogos.

Estas tareas, en función de su dificultad y de la estructura de la agencia de traducción, las realiza el propio gestor de proyectos, un maquetador o un ingeniero de localización.

  • Control de calidad

Además de la propia revisión que el traductor hace sobre su trabajo y de la revisión por parte de otro traductor, los archivos se procesan en herramientas de control de calidad que nos permiten detectar una serie de errores que a menudo no percibimos, sobre todo cuando revisamos en pantalla o cuando hemos trabajado durante muchas horas en el mismo texto. Una de estas herramientas es Xbench, desarrollada por Apsic, que permite, entre otros errores, detectar si se ha dejado texto sin traducir, si hay incoherencias y si no se ha seguido la terminología establecida en glosarios y bases terminológicas.

  • Entrega final al cliente

Esta fase es básicamente de comunicación, en la que entregamos los archivos al cliente e informamos de cualquier incidencia durante el proyecto. En esta fase también podemos realizar algún comentario sobre dificultades de traducción o sobre errores que hayamos encontrado en el texto original, si no lo hemos hecho ya durante la traducción.

¿Cómo ayudan los dispositivos y las aplicaciones móviles en cada una de estas fases?

Comunicación con clientes y traductores

El correo electrónico es la aplicación de comunicación por excelencia, que ha sabido adaptarse a los dispositivos móviles rápidamente. Outlook, Gmail, Yahoo y los principales proveedores de correo electrónico ya cuentan con su versión para dispositivos móviles. Además, todos los fabricantes de dispositivos móviles ya incluyen una aplicación de correo electrónico en su paquete básico de aplicaciones, pero hay otras que se pueden descargar de las tiendas de aplicaciones, como Airmail o Boxer.

Captura de pantalla de Airmail.

Vistas de Boxer.

Tras el correo electrónico, otra aplicación de mensajería muy extendida en el ámbito profesional y que también cuenta ya con su versión para dispositivos móviles es Skype.

Vista de Skype en móvil y tableta.

Hay otro tipo de aplicaciones de mensajería que, si bien estaban destinadas al principio a un uso más personal, cada vez se usan más para fines profesionales aunque, evidentemente, manteniendo otro tono. Como traductores y mediadores culturales, seguro que a nadie se le ocurre mandar a un cliente un mensaje con iconos como estos para aceptar un proyecto, recibir cambios del cliente o quejarse por una factura impagada, ¿verdad?

Emoticonos de WhatsApp.

Entre estas aplicaciones, las más destacadas son WhatsApp, Telegram y Line. Todas ellas nos permiten tener una comunicación inmediata con nuestros clientes y colaboradores, muy útil para la resolución de incidencias. ¿A quién no se le ha retrasado la entrega de un trabajo porque el servidor va demasiado lento? Con estas aplicaciones podemos avisar al cliente de inmediato si vemos que no podremos cumplir con el plazo de entrega acordado.

Capturas de pantalla de WhatsApp, Telegram y Line.

Las redes sociales también son herramientas de comunicación con clientes y proveedores. Aunque no es lo habitual, a veces podemos recibir mensajes de clientes o de traductores a través de LinkedIn, Twitter o Facebook, por lo que no depender del ordenador para contestar a estos mensajes y poder hacerlo a través del móvil también es de gran ayuda.

Gestión de proyectos «pura y dura»

En este apartado me he centrado en comprobar si las herramientas de traducción que se pueden usar en dispositivos móviles permiten realizar las tareas administrativas, ya que las tareas de preparación de archivos requieren otras herramientas y procedimientos fuera del ámbito de los dispositivos móviles.

No uso todas las herramientas TAO disponibles en el mercado, pues me limito a usar las que me piden mis clientes. Para saber si cuentan con versión para dispositivos móviles, he creado cuentas temporales en algunas de ellas.

Memsource

Memsource es una herramienta disponible en distintas versiones, que combina aplicaciones de escritorio con aplicaciones web. Se comercializa según el modelo de negocio SaaS (del inglés Software as a Service, software como servicio); en lugar de pagar una única licencia, pagamos una cuota mensual, que varía en función del producto que adquirimos.

Memsource Editor: versión de escritorio con funciones de traducción básicas, de uso gratuito pero que solo admite archivos propios de Memsource (.mxliff).

Memsource Web Editor: es una herramienta de traducción web, no de escritorio. No hay que instalar nada en nuestro ordenador y tanto los archivos como las memorias se utilizan en la nube, por lo que no gasta muchos recursos de nuestro ordenador, móvil o tableta. En los tres tipos de dispositivos podemos acceder a las mismas funciones de traducción, ya que no se ha desarrollado una versión específica para dispositivos móviles. Se trata simplemente de una herramienta web cuyo diseño está adaptado para su uso en dispositivos móviles.

Memsource Cloud: se podría considerar la versión ampliada de Memsource Web Editor ya que, además de utilizar las funciones de traducción de Memsource Web Editor, incluye funciones de gestión de proyectos, traducción automática y gestión terminológica.

Capturas del menú Crear Proyecto de Memsource Cloud tomadas con un móvil Android.

memoQ

memoQ es una herramienta de traducción principalmente de escritorio, que también cuenta con distintas versiones en función del tipo de usuario:

memoQ Cloud Server, indicada para grandes agencias de traducción.

memoQ Project Manager, para empresas de traducción más pequeñas, y con funciones muy específicas para todas las tareas de gestión de proyectos (también incluye el editor para traducir).

memoQ Translator Pro, para traductores y revisores que trabajan a menudo con herramientas TAO.

memoQ Translator Free, para traductores ocasionales, con funciones básicas de traducción.

Me he puesto en contacto con memoQ para conocer las opciones para dispositivos móviles, y me han explicado que memoQ solo está disponible en tabletas con sistema operativo Windows, como MS Surface, aunque muchos no consideran este dispositivo una tableta, sino un portátil desarrollado para usarlo como tableta. Como no tengo dispositivos móviles con sistema operativo Windows, no puedo ofrecer capturas de pantalla reales. He pedido a memoQ que me faciliten algunas capturas pero todo lo que he obtenido ha sido el enlace a su canal de YouTube, que incluye presentaciones y seminarios web: https://www.youtube.com/user/Kilgray/videos.

SDL Trados Studio

SDL Trados Studio es posiblemente la herramienta de traducción más conocida en el sector, sobre todo para los que nos dedicamos a la localización. Surgida tras la compra de Trados GmbH por parte de SDL, ha estado liderando el mercado durante muchos años, hasta que empezaron a salir fuertes competidores, como memoQ. Sorprendentemente, esta herramienta no cuenta con una versión para dispositivos móviles.

XTM

XTM también es una herramienta web adaptada para usarla en dispositivos móviles, por lo que solo necesitamos abrir nuestro navegador web y entrar en nuestra cuenta de XTM para poder usar todas las funciones, tanto desde nuestro ordenador como desde nuestros dispositivos móviles. Sin embargo, su uso en dispositivos móviles está limitado al navegador de Internet Firefox para Android y Safari para iPad, así que su uso sea posiblemente menor, comparado con otras herramientas que se pueden abrir desde los principales navegadores.

XTM también se comercializa según el modelo de negocio SaaS. Ofrece dos versiones, que a su vez presentan distintos planes de precios:

XTM Cloud, para traductores autónomos y que trabajan en grupo.

XTM Suite, para agencias de traducción y empresas con su propio departamento de localización.

Las capturas de pantalla que se muestran a continuación corresponden a una versión de prueba de XTM Cloud.

Captura de pantalla de XTM Cloud tomada desde móvil Android. Vista vertical.

Captura de pantalla de XTM Cloud tomada desde móvil Android. Vista horizontal.

Wordbee

Wordbee también es una herramienta web, por lo que se puede usar en tabletas y móviles, con las mismas funciones que en la versión web. Como otras herramientas SaaS, cuenta con distintas versiones, según el tamaño de la empresa. La versión Freelance Entrepreneur es la versión mínima para poder acceder a las funciones de gestión de proyectos.

Los que lleven más de 15 años en el sector, se habrán dado cuenta de que los nuevos sistemas de traducción en plataformas web, como XTM, Memsource o Wordbee, no son más que una versión reducida de un TMS (del inglés Translation Management System, sistema de gestión de traducciones), aunque las versiones más completas de algunos de estos sistemas se pueden considerar prácticamente TMS. Otro ejemplo de plataforma web que funciona como un TMS es Smartling, muy extendido entre empresas que tienen sus propios departamentos de localización.

Control de calidad

Todas las herramientas mencionadas anteriormente cuentan con funciones de control de calidad. Por tanto, podemos garantizar esta importante fase de la gestión de proyectos también desde dispositivos móviles.

He consultado al fabricante de una de las principales herramientas de control de calidad externo a una herramienta TAO, Xbench, pues es una herramienta que se usa muy a menudo como control de calidad adicional y que es compatible con la mayoría de herramientas TAO actuales.

Desde Apsic me han confirmado que Xbench no cuenta con versión móvil porque está diseñada para usar con teclado y ratón. Por tanto, si queremos realizar un control de calidad únicamente desde un dispositivo móvil, tendremos que confiar en las funciones de la propia herramienta TAO.

Entrega final al cliente

En la entrega final al cliente combinamos dos tareas, la comunicación y el envío de archivos, que normalmente se hace por correo electrónico, FTP o desde la misma herramienta TAO. Las aplicaciones móviles que podemos usar son diversas:

  • Mandamos un correo al cliente para notificar que la traducción está terminada y adjuntamos los archivos o mandamos la ruta del FTP donde están ubicados.
  • Desde una herramienta TAO como Memsource, mandamos un correo al cliente automáticamente para informar de que la traducción está terminada. En ese correo se incluye un enlace para que el cliente descargue los archivos traducidos.
  • En caso de que veamos que la entrega se va a retrasar, enviamos un correo al cliente, que reforzamos con mensajes instantáneos a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o de mensajes privados en las redes sociales.

CONCLUSIONES

En este cuadro se resumen las principales ventajas e inconvenientes del uso de los dispositivos móviles en la gestión de proyectos:

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Las aplicaciones de mensajería permiten solucionar incidencias rápidamente. Si no se limita su uso a casos muy puntuales, pueden llegar a entorpecer nuestro trabajo.
Las herramientas TAO desarrolladas en web son exactamente iguales si se usan desde la
página web que si se usan desde un teléfono o tableta.
Dependemos de una buena conexión a Internet, ya que no podemos trabajar sin conexión.
Las herramientas TAO desarrolladas en web no ocupan demasiados recursos propios del
equipo.
Es necesario contar con dispositivos externos o servicios en la nube, como Dropbox, para poder usarlos en la aplicación.

Usar una tableta permite trabajar fuera de la oficina.

El móvil también lo permite, pero el tamaño de pantalla puede resultar incómodo.

Las aplicaciones de mensajería pueden ser útiles para temas urgentes y puntuales, como incidencias, confirmación por parte de los traductores en caso de no localizarlos o avisar si no podemos contestar al teléfono porque estamos en una reunión o una conferencia. Para una comunicación continua donde es necesario tener un registro de todas las comunicaciones (como esas conversaciones interminables sobre si hay que poner mayúsculas o minúsculas en algún caso determinado), el correo electrónico puede ser más recomendable. No obstante, no debemos subestimar el poder de una llamada telefónica, a menudo la opción más rápida, que podemos reforzar después con un correo de confirmación.

Para las tareas más administrativas, la primera conclusión a la que llegamos es que realmente no estamos ante aplicaciones móviles, sino ante aplicaciones web adaptadas para su uso en dispositivos móviles. Las aplicaciones móviles a menudo son versiones reducidas de aplicaciones más grandes; si nos faltaran funciones, no tendría sentido usar estas aplicaciones. Por este motivo, trabajar con aplicaciones web adaptadas a su uso en móviles es sin duda una ventaja, ya que las funciones son las mismas independientemente del dispositivo que usemos y podremos realizar todas nuestras tareas como gestores de proyecto.

Trabajar con dispositivos móviles implica tener que contar siempre con una buena conexión a Internet. Aunque no es lo habitual, hay herramientas que permiten trabajar sin conexión a Internet, como SDL Trados Studio. Sin embargo, el sistema operativo de una tableta no es el mismo que el de un ordenador; por este motivo, aunque no exista una aplicación móvil para SDL Trados Studio, tampoco podemos instalar esa herramienta en una tableta. Por tanto, si queremos trabajar sin conexión a Internet, deberemos hacerlo desde un ordenador y no desde un dispositivo móvil.

La ergonomía me parece un aspecto importante que debemos tener en cuenta a la hora de decidir con qué dispositivos trabajaremos. El dilema entre usar ordenador o dispositivos móviles puede ser el mismo al que muchos se enfrentaron hace tiempo entre usar un ordenador de escritorio o un portátil.

Muchas personas están acostumbradas a trabajar en un ordenador portátil precisamente por la movilidad que les ofrece, pero también hay otro tanto al que le resultará más cómodo trabajar con un ordenador de escritorio. Desde el punto de vista de la ergonomía, puede que el portátil no sea lo mejor para largas jornadas de trabajo, a menos que se utilice como un equipo de escritorio (con monitor y teclado externos).

Con los dispositivos móviles ocurre lo mismo, pero tenemos un problema adicional, que es la ubicación de los archivos. Si no tenemos un procedimiento de gestión de archivos bien establecido, corremos el riesgo de usar versiones antiguas o de olvidar archivos porque en lugar de tenerlos en una ubicación común los tenemos en un disco duro externo al cual no tenemos acceso desde nuestra tableta.

¿Ayudan los dispositivos y las aplicaciones móviles en la gestión de proyectos? Como ocurre a menudo, las cosas no son blancas o negras, siempre hay matices, y esos matices dependerán de nuestro estilo de trabajo.


No hi ha comentaris

des. 29 2016

Història del Telegram en català – Softcatalà

Telegram en català

Història del Telegram en català

Joan Montané i Jordi Mas, membres de Softcatalà

Tothom coneix el WhatsApp. WhatsApp és l’aplicació de referència en el sector de la missatgeria instantània. Es troba disponible en català gràcies al fet que l’empresa WhatsApp (ara de Facebook) permet traduir l’aplicació al català i al fet que una colla de voluntaris fan la feina de traducció gratuïtament. Però WhatsApp és codi privatiu i tancat. Les traduccions fetes per aquests voluntaris no es poden publicar ni reutilitzar, són propietat de l’empresa. I potser en la versió següent canvia d’opinió i decideix suprimir el català.

Una de les alternatives al popular WhatsApp és el Telegram. Aquesta aplicació, nascuda a la darreria del 2013, a diferència del WhatsApp, és de codi lliure i obert. Com a mínim ho és l’anomenat client, la part que s’instal·la al mòbil o PC dels usuaris.

Al febrer del 2014, quan Telegram agafava popularitat, molts usuaris van ajudar en allò que podien per a millorar l’aplicació. Informar d’errors, corregir-ne, demanar noves funcionalitats i aportar traduccions a la interfície. Com és habitual, alguns usuaris van aportar la traducció en català.

 

Logo de Telegram

 

Una primera traducció es va aportar al lloc de desenvolupament de Telegram i va estar punt de ser acceptada, però no ho va ser. Justament aquells dies Telegram va moure les traduccions a la plataforma Transifex, una plataforma web especialitzada en traduccions d’aplicacions. Permet diferenciar clarament la feina: els traductors tradueixen i no han de barallar-se amb el codi de programació. Més eficiència. Això va endarrerir la incorporació oficial del català.

Al Transifex vam coincidir un bon grapat de voluntaris que, desinteressadament, volíem traduir Telegram al català. De mica en mica es van anar unificant criteris d’estil i terminologia. La guia d’estil de Softcatalà era una de les referències principals, però tanmateix va haver-hi llargs debats. S’hi va discutir de tot, com ara el tractament de tu o de vós a l’usuari, o la terminologia específica. L’ús de la segona persona del singular és un debat present en la comunitat de traductors. A diferència d’altres projectes, al Telegram es va decidir continuar fent servir la segona persona del plural. Sempre que fou possible es conservà la terminologia dels programes de correu electrònic, xats i WhatsApp i la terminologia i estil de traducció emprada es va unificar en les tres plataformes de l’aplicació (Android, iOS i escriptori). En l’adaptació «app» es va optar usar la traducció plena «aplicació», o per ometre el terme quan no era necessari. En el cas de «bot» es considerà que el terme és prou entenedor i té un avantatge significatiu respecte «robot» (més adient per a un aparell físic). Així doncs es va mantenir la forma original «bot». Un dels aspectes a voltes més complex fou superar les limitacions d’espai. El resultat final havia de ser acceptable en pantalles ben petites, sense cap text tallat, i es va aconseguir. De forma regular es feien revisions de qualitat, que van permetre polir fins el darrer detall de la traducció.

Aleshores arribà el problema. Telegram va decidir que només incloïa a l’aplicació unes poques llengües. Des de febrer del 2014 no accepten cap traducció feta per la comunitat d’usuaris. Només inclouen les traduccions fetes per ells de forma oficial. Pots traduir l’aplicació, però no la incorporen a l’aplicació oficial. Per tant, els usuaris no poden gaudir-ne. És com si no existís. Telegram és lliure, però no està enfocat a la comunitat. No s’hi accepten col·laboracions externes fàcilment.

Com que el codi de Telegram és lliure, tothom el pot estudiar i personalitzar. Algunes comunitats lingüístiques creen la seva versió personalitzada de Telegram amb la seva traducció i la distribueixen. Això permet que els usuaris que instal·lin aquesta versió especial de l’aplicació podran de gaudir de Telegram en la seva llengua. A Softcatalà vam descartar aquest camí. Implica destinar molts recursos a construir i distribuir aquesta versió personalitzada. El nostre camí és sempre participar en els projectes de forma oficial, com qualsevol altra llengua. Però en cas de Telegram no hi podíem entrar.

Una característica poc freqüent de les aplicacions de Telegram és que permeten aplicar paquets de llengua. Això permet provar les traduccions mentre es van polint. No és un procediment gaire complicat, però lluny de ser acceptable per al gran públic. Nosaltres continuàvem traduint, amb l’esperança d’entrar oficialment i usàvem el paquet de llengua en català instal·lant-lo manualment.

Passaven els mesos, ja érem al 2015. Teníem la traducció acabada, d’una qualitat més que acceptable. No hi havia manera d’entrar oficialment a l’aplicació. Sabíem com aplicar la traducció manualment. Només mancava trobar una manera de fer-ho fàcil als usuaris. Podríem haver penjat els fitxers i fer un tutorial, explicant als usuaris com baixar els fitxers i instal·lar-los, però calia fer-ho més fàcil, molt més fàcil. Idealment calia no haver de sortir del Telegram. Per què no creàvem un usuari a Telegram que només es dediqués a això? Una feina mecànica. Un compte d’usuari a qui es pogués demanar el paquet de llengua i te l’enviés, i t’expliqués com aplicar-lo. I així ho vam fer. Després d’unes setmanes de proves, el maig del 2015, aprofitant que Telegram va sortir als mitjans catalans, vam donar a conèixer el bot «Softcatalà» per a catalanitzar el Telegram.

Un any i mig després d’obrir el bot al públic, s’han entregat més de 5.800 paquets de llengua. Gairebé 4.000 de la versió d’Android, 1.500 d’iOS i 300 d’escriptori.

El bot Softcatalà de Telegram atén les peticions dels usuaris i entrega de forma automatitzada, els paquets de llengua de les aplicacions d’Android, iOS i l’aplicació d’escriptori multiplataforma Windows, Linux i Mac. Els usuaris només han de cercar el contacte «Softcatala», iniciar una conversa i indicar-hi la plataforma desitjada. El bot envia el paquet de llengua i les instruccions per a instal·lar-lo. Facilita molt configurar Telegram en català a qualsevol usuari sense sortir de l’aplicació.

Aquest bot no és un bot autèntic (en terminologia Telegram), ja que no existien aquests bots a principis del 2015. El bot de Softcatalà en realitat és un compte d’usuari estàndard (amb un número de mòbil associat) que gestiona de forma automàtica els missatges que rep amb un client de Telegram per a Linux en mode text instal·lat en el nostre servidor. Com us podeu imaginar, la infraestructura necessària és un xic complexa.

Usar un compte d’usuari estàndard de forma automatitzada era la millor opció dins de l’ecosistema Telegram per a distribuir els paquets de llengua en català. Avui no ho faríem d’aquesta manera. Des de maig del 2015, quan vam obrir el bot al públic, la plataforma ha afegit dues característiques interessants que també permeten enviar fitxers: els canals i els bots.

Els bots són una forma de comunicació bidireccional. Els usuaris s’hi subscriuen i poden interactuar amb el bot, que hi respondrà seguint un patró definit. El resultat final seria molt similar al bot actual que tenim, però internament encara és més complex. La infraestructura necessària és molt important. Cal un servidor engegat i connectat a internet 24 h, i una persona que programi, mantingui i administri el bot.

Els canals són una via de comunicació unidireccional. Els usuaris s’hi subscriuen i en reben els missatges, però no hi poden escriure. Només els administradors del canal poden enviar-hi missatges. La infraestructura necessària per al canal és nul·la. Només cal un compte personal de Telegram i es pot crear i administrar un canal. Una comunitat lingüística petita podria, fàcilment, usar en canal de Telegram per a distribuir els paquets de llengua i, de retruc, informació d’altres projectes de traducció.

Fa uns mesos vam obrir canal a Telegram, podeu cercar-lo amb el nom «Canal de Softcatalà». Allà informem quan hi ha noves versions del paquet de llengua de Telegram o d’altres notícies relacionades amb Softcatalà.

La traducció del Telegram segueix al Transifex. De forma regular s’afegeixen noves funcionalitats a l’aplicació i cal traduir cadenes i fixar terminologia. Mentre Telegram sigui un projecte en desenvolupament actiu, la seva localització també ho serà.

El bot és una eina que ens permet rodejar una dificultat. En una situació ideal no hauria d’existir. El nostre desig és que algun dia el català s’incorpori de forma oficial a Telegram. Aleshores el bot deixarà de tenir sentit i el podrem tancar. La feina de traducció continuarà mentre algun voluntari tingui interès i, en qualsevol cas, la feina feta fins ara per l’equip de traducció sempre estarà disponible a la memòria de traduccions que tenim a Softcatalà, un recull de més de 110 projectes de traducció i vora 6,5 milions de paraules (https://www.softcatala.org/recursos/memories.html).

Mirem cap al passat. Softcatalà començà just fa 18 anys. Ha arribat a la majoria d’edat. Des del 1998 hem iniciat, mantingut i, de vegades, finalitzat un bon grapat de projectes de localització i recursos lingüístics. Podem dir que som una comunitat de traductors voluntaris que ha reeixit.

De vegades, altres comunitats lingüístiques que comencen a organitzar-se en el món de la localització ens demanen assessorament. Sempre manquen mans, sempre hi ha feina per fer i sempre en voldríem fer més de la que ja fem, així que cal optimitzar els recursos. Els fonaments principals en els inicis de Softcatalà foren el Recull de Termes i la Guia d’Estil, juntament amb un web (www.softcatala.org) per oferir tot el programari en català, serveis útils a la comunitat de parlants (per exemple el corrector i el traductor) i unificar la política de comunicació en una marca (en el nostre cas «Softcatalà»). La resta: treballar, treballar i treballar. Potser no és la fórmula infal·lible, però ens va funcionar.

Mirem el present. Les plataformes web i mòbil són el sector en expansió. I en el futur pròxim encara més. Tot serà al mòbil i internet serà arreu. És l’anomenada internet de les coses. Haurem d’interactuar amb tots aquests aparells. Ens calen teclats que permetin escriure tots els caràcters de les llengües objectiu. Serveis tan assumits com la correcció ortogràfica o el text predictiu no són garantits per a les llengües minoritàries o minoritzades. Per exemple, avui hi ha mòbils sense català, amb un teclat que no té tots els caràcters necessaris del català, o sense text predictiu per al català. Encara avui, any 2016, no podem donar per assolits un suport mínim al català ni una bona experiència d’usuari en un entorn multilingüe. El reconeixement i síntesi de veu, que són imprescindibles per a poder gaudir d’assistents virtuals, tipus Siri o Google Now, només es troben en un grapat de llengües. Ara com ara, cap fabricant no ha implementat aquests serveis en català. Només cal que demaneu al navegador GPS del mòbil que us porti a casa. Si teniu l’aparell en català no us donarà les indicacions en veu alta, en altres llengües sí que ho farà.

Fer ús de la llengua pròpia en la tecnologia del segle XXI. Aquest és el repte que tenen les comunitats lingüístiques minoritzades. No serà pas fàcil assolir-lo.


No hi ha comentaris