Tàndems lingüístics

Servei de Llengües (UAB)

jul. 22 2009

1. Aprenentatge de llengua

Posted in |

tandem-umbrella.jpg

Les activitats d’aprenentatge de llengües anomenades de tàndem lingüístic no sempre han estat ben conceptualitzades. Massa sovint han estat una resposta poc més que administrativa a la realitat que en determinats contextos (com pot ser un campus universitari) conviuen persones amb desigs de formació idiomàtica i competències lingüístiques que troben una perfecta complementarietat i que es poden posar en contacte, doncs, per articular un aprenentatge conjunt en parelles. A partir d’aquí s’ha fet un esforç organitzatiu per fer conèixer aquestes persones i fer coincidir les seves necessitats sense entendre, sovint, que el tàndem lingüístic és un tipus d’activitat d’aprenentatge autònom tipificada que requereix unes condicions per a la seva adequada realització.

Una de les eines de reflexió imprescindibles per entendre la naturalesa i la dinàmica dels tàndems és el recull d’articles El aprendizaje autónomo de lenguas en tàndem. Principios, estrategias y experiencias de integración, coordinat per Ana Ojanguren i Margarita Blanco i publicat per la Universitat d’Oviedo (2006). Llegiu-ne un comentari, així com unes reflexions generals sobre els tàndems lingüístics (reflexió 1 i reflexió 2).

Alguns dels aspectes clau del treball en tàndem són els següents:

[1] La modalitat de realització de l’activitat tàndem (presencial o no presencial: consulteu la informació del bloc sobre les comunitats d’aprenentatge a la xarxa).

[2] L’orientació dels aprenents cap a la llengua o, a més, cap a altres interessos afegits (llegiu un comentari sobre aquestes dues qüestions)

[3] El treball de la competència comunicativa intercultural que és recomanable que es produeixi al treball dels tàndems (llegiu un comentari sobre aquesta qüestió)

[4] El treball a consciència sobre el component estratègic per a l’aprenentatge de llengües que es produeix a les activitats tàndem, treball que és una de les claus de l’èxit d’aquesta formació (control de les estratègies cognitives, metacognitives i socioafectives) (llegiu-ne un comentari).

[5] Un altre factor d’èxit és l’existència d’un suport per part d’un assessor d’autoaprenentatge (llegiu un comentari sobre aquesta qüestió), que pot guiar els aprenents sobre els materials més oportuns en cada circumstància.