Declaració i compromís sobre drets de propietat intel·lectual

Compromisos acceptats per tots els estudiants matriculats a la UAB

 

DECLARO que la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

1- En el marc dels estudis que segueixo a la UAB accedeixo a continguts escrits, verbals i audiovisuals que estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual establerts legalment.

2- Aquests continguts protegits, als quals puc accedir tant a les classes presencials com a al Campus Virtual, són d’ús exclusiu per al meu estudi i/o recerca i no puc fer-ne difusió a terceres persones sense autorització de la persona titular dels drets.

3- Les classes presencials són considerades obres protegides per drets de propietat intel·lectual, motiu pel qual no tinc autorització per a l’enregistrament per cap mitjà de les classes impartides pel professorat, excepte en aquells casos en què el professorat ho autoritzi de forma expressa a la sessió corresponent.

4- El plagi és l’acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o part d’aquesta en nom d’un/a autor/a diferent de l’autèntic/a, fet que suposa una apropiació de les idees creades per una altra persona sense fer un reconeixement explícit del seu origen. Aquesta apropiació implica una lesió del dret a la propietat intel·lectual d’aquesta persona que no estic autoritzat a fer en cap cas sigui quina sigui la circumstància: exàmens, treballs, pràctiques…

Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives relatives als drets de la propietat intel·lectual en relació amb l’activitat docent i/o de recerca realitzada per la UAB en els estudis que estic cursant.