Missatges de correu_1_estiu 2020

Redacció de missatges de correu electrònic_1a edició

Formació destinada a l’aprenentatge de les estratègies de redacció eficaç de missatges de correu electrònic relacionats amb l’àmbit administratiu universitari.

Edició 1:

  • dilluns, 6 de juliol de 2020
  • dimecres, 8 de juliol de 2020
  • dilluns, 13 de juliol de 2020

Professora: Rosa Campañà <rosamaria.campana@uab.cat>

* * *

Objectius
Capacitar les persones participants per a redactar eficaçment missatges de correu electrònic de l’àmbit administratiu universitari.

Continguts
Característiques i diferències amb el correu postal; estructura; missatges clars i correctes; coherència, cohesió i adequació; referències a la informació rebuda anteriorment; normes de cortesia a la xarxa.

Metodologia
S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un correu electrònic (de la reflexió sobre el contingut a l’obtenció del producte final). S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i se’ls proposa la generació de documents reals, necessaris al lloc de
treball.

* * *

1a sessió: dilluns 6/7 

-Presentació del curs i de la metodologia de treball: coneixerem el blog de classe, l’entorn de treball Drive, l’aplicació Zoom i com comunicar-nos amb la formadora i amb els companys.

– El correu electrònic (distinció entre canal i text; distinció entre text i formulari; distinció entre missatge i resposta)
– Presentació missatge de correu electrònic i procés de redacció (planificació, esborrany, anàlisi i reescriptura)
Activitat inicial conjunta (criteris d’anàlisi: adequació al context; coherència en el discurs; cohesió sintàctica; i correcció ortogràfica i gramatical).

Activitats per a dimecres, 8 de juliol

– Consulta de recursos sobre redacció de missatges de correu electrònic (ArgumentaEAPC, UOC, DIBA)
Anàlisi particular, com a coautoria, dels missatges de correu electrònic aportats pels participants al curs.

2a sessió: dimecres 8/7 

– Comentaris sobre la consulta de recursos sobre redacció de missatges de correu electrònic (ArgumentaEAPC, UOC, DIBA).
– Treball en grups i posada en comú de les observacions de l’anàlisi particular dels missatges de correu electrònic aportats.

Signes de puntuació.

–  Aspectes de puntuació relacionats amb els missatges de correu electrònic. Manual puntuació_UAB

Activitats per a dilluns 13 de juliol

  • Activitat de repàs. Usos dels signes de puntuació.
  • Introducció de millores als missatges 
  • Envieu a la professora algun missatge que hàgiu rebut i de la vostra resposta. És preferible que trieu una mostra que vulgueu millorar més que no pas un exemple de què us sentiu satisfets.

3a sessió: dilluns 13/7