1. Bones pràctiques en l’ús del llenguatge administratiu

 

L’elaboració de qualsevol text escrit es fonamenta en quatre criteris bàsics: adequació, coherència, cohesió i correcció.

Les característiques bàsiques del llenguatge administratiu escrit com a llenguatge d’especialitat són: l’ús d’un llenguatge clar i planer, la precisió conceptual, la formalitat i l’objectivitat, el lèxic i la fraseologia específics i les convencions protocol·làries.

A continuació, us proposem una bateria de recomanacions pràctiques per tal d’elaborar amb eficàcia els vostres textos administratius:

 1. Escriure, és a dir, pensar!
  1. Analitzar la situació comunicativa
  2. Generar idees
  3. Organitzar les idees
 2. Puntuar
  1. Els signes de puntuació
   1. Usos de la coma
   2. Usos del punt
  2. Exercici. Usos dels signes de puntuació. Puntuació – solucions.
 3. Cohesionar els textos
  1. Presentació global del tractament personalExercicis. Reviseu aquest text i aquest altre des del punt de vista de la cohesió del tractament.
  2. Els connectors. Exercici
  3. Ús correcte dels pronoms ho, -lo o el
 4. Triar les estructures i els mots
  1. Abús de la passiva, gerundi incorrecte, possessius innecessaris (pàg. 203 ss)
  2. Verbs buits, nominalitzacions, sinonímia (pàg. 219 ss)
 5. Utilitzar les convencions
  1. Recursos tipogràfics: lletra rodona, cursiva, negreta i cometes
  2. Majúscules i minúscules
  3. Numerals: xifres o lletres
  4. Nomenclatura i tractaments protocol·laris
  5. Nomenclatura
 6. Revisar, és a dir, llegir!
  1. L’ordre de les idees
  2. La coherència del tractament i de les estructures
  3. Les paraules innecessàries i els mots crossa
  4. La puntuació
  5. La correcció (ortografia i morfosintaxi)