Resolució de la convocatòria Interlingua

Finalment, s’ha resolt la convocatòria Interlingua 2018. A la UAB ens han concedit 107.468,32€ per al conjunt de projectes i activitats que hi vam presentar. Enguany s’havien modificat les bases de la convocatòria respecte dels anys anteriors per tal de prioritzar més els projectes interuniversitaris en detriment dels projectes propis de cada universitat. El fet que la convocatòria es resolgui tan tard és un problema, ja que a principis del 2019 haurem de presentar la justificació dels projectes i la despesa s’ha de fer dins l’any natural 2018.

Com a conseqüència, tots els projectes interuniversitaris que hi vam presentar han tingut un finançament superior al 90%; en canvi, cap dels projectes propis ha superat el 25%. Només s’ha desestimat el projecte interuniversitari de fer un estudi sobre el descens en la matrícula en cursos de terceres llengües, atès que s’ha considerat que no s’ajustava a les bases de la convocatòria.

En la modalitat A (projectes interuniversitaris) hem obtingut 73.494,18€, que contribuiran al finançament dels projectes següents:

 • Convocatòries d’exàmens CLUC (ja fets)
 • Elaboració d’un examen que permeti acreditar la capacitació per fer docència en anglès a la universitat
 • Convocatòries d’acreditació del coneixement de català del personal docent i investigador (PDI).
 • Guies per a l’escriptura en les disciplines acadèmiques.
 • Vídeos per a cursos de llenguatge d’especialitat
 • Materials derivats de la guia de suport a l’intercanvi lingüístic
 • Ampliació de continguts del Programa Mou-te!
 • Disseny d’una sessió de sensibilització i exposició al català per  a estudiants internacionals acabats d’arribar a les nostres universitats
 • Elaboració de materials de suport i pautes per a cursos sobre els models de documents del manual d’estil Interuniversitari
 • Cursos virtuals d’aprenentatge mitjançant el portal Parla.cat i Aula Mestra

Aquesta darrera activitat és la que ha obtingut un finançament més elevat: 55.348,87 €

En la modalitat B (projectes i activitats propis), ens han finançat els projectes i activitats següents, amb un total de 33.974,14 €:

 • Cursos de llengua catalana i anglesa específics per a PDI amb l’objectiu d’augmentar o millorar la docència o la recerca
 • Programa de cursos virtuals d’aprenentatge de terceres llengües
 • Elaboració de materials didàctics virtuals, tests en línia, etc.
 • Millora del test adaptatiu informatitzat multinivell i multilingüe, Simtest
 • Pla de millora de la competència lingüística en llengua catalana per a l’alumnat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
 • Convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català i anglès per a l’any 2018
 • Programa Connecta. Acolliment i internacionalització a la UAB
 • Organització de formació del professorat de llengües

En aquesta modalitat, l’activitat que ha tingut un finançament més gran ha estat els cursos virtuals de terceres llengües: 10.771,71 €.

Marta EstellaDeixa un comentari