Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals
Blogs de la UAB | Màster oficial de la UAB

Professorat

Professorat que ha impartit classes durant el curs 2012-2013:

 • Marta Domènech Gestió i coordinació de projectes socials i de cooperació al desenvolupament + Ajuntament de Castelldefels
 • Josep A. Domínguez Diputació de Barcelona. Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. [ www.diba.es/ ]
 • Carles Feiner Ajuntament de Terrassa. Àrea d’Acció Social i Drets Civils. [ http://www.terrassa.cat/ ]
 • Alba García Experta en Polítiques públiques de Gènere. Ex-directora del Programa de Seguretat contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya.
 • Ricard Gomà Professor de Ciència Política de la UAB & President del grup ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona
 • Salud Navarro Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica. [ http://www.cerdanyola.cat ]
 • Isabel Olivares Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica. [ http://www.cerdanyola.cat ]
 • Tomás R. Villasante Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid & Red CIMAS [ http://www.redcimas.org/ ]
 • Albert Recio Departament d’Economia Aplicada UAB; Institut d’Estudis del Treball. [ http://iet.uab.cat ]
 • Àngel Rossell Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Àrea de Participació. [ http://www.cerdanyola.cat/ ]
 • Isabela Velázquez Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid & GEA 21. [ http://www.gea21.com/ ]
 • Carlos Verdaguer Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid & GEA 21. [ http://www.gea21.com/ ]

Inscripcions i perfils

Les inscripcions es fan a la secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Edifici B, Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Tel. 34 93 581 1221
ga.masters.fcps@uab.cat

També a través de la web de la UAB: http://www.uab.cat/mastersoficials

O AQUÍ

Es tracta d’un Màster Oficial que està orientat a dos perfils bàsics d’alumnes:

 • Alumnes amb una formació prèvia en Ciències Socials (Sociologia, Ciència Política, Història, Dret, Economia, Periodisme, Antropologia, Psicologia Social, Treball Social, etc.).
 • Alumnes amb una formació prèvia en disciplines acadèmiques no afins (Ciències Ambientals, Urbanisme, Medicina, Enginyeries, Arquitectura, etc.). En funció de la seva formació prèvia, poden necessitar cursar algun complement de formació que s’adaptarà a cada cas de manera personalitzada.

REQUISITIS D’ADMISSIÓ: Títol de grau, diplomatura, llicenciatura.

CRITERIS DE SELECCIÓ: Expedient acadèmic, experiència professional i interessos, motivacions i competències aportades en entrevista personal, si s’escau.

Informació addicional a:
pg.part.desenvolupament@uab.es


Estructura de mòduls

El programa consta de 60 crèdits ECTS, que es desenvolupen al llarg d’un curs acadèmic. Les hores lectives es distribueixen en mòduls teòrics, metodològics i pràctics.

L’estructura de mòduls del curs 2013-2014 ha quedat definida de la següent manera:

Estructura de mòduls

Mòdul 1: Institucions locals, qualitat democràtica i crisi en la societat del benestar (Obligatori, 9 ECTS).
L’objectiu d’aquest mòdul és descriure i analitzar el context polític en què es desenvolupen les polítiques locals, el funcionament de les institucions que les apliquen i la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquest procés. Tot això tenint en compte el context de crisi de les societats del benestar i la seva evolució històrica fins el moment actual, així com els diferents tipus de propostes per afrontar-la, amb especial èmfasi en els enfocaments participatius.

Mòdul 2: Polítiques locals (Obligatori, 15 ECTS).
Conèixer les actuacions, propostes i mesures que intervenen en la redefinició de les polítiques locals en l’actualitat. Es tractaran amb profunditat diferents temes de l’àmbit local que són susceptibles de ser abordats amb aproximacions participatives: desenvolupament local i plans d’ocupació, plans d’inclusió social, d’integració de la immigració, d’organització de la cura (social care), d’igualtat, educatius , de joventut, de salut, etc. També s’aborda la participació relacionada amb les polítiques de sostenibilitat, d’urbanisme i ordenació del territori i amb la gestió de conflictes ambientals.

Mòdul 3: Metodologia i tècniques d’investigació (Obligatori, 6 ECTS).
Adquirir un coneixement teòric i aplicat de les diferents metodologies i tècniques d’investigació social, així com de la seva inserció en dissenys d’investigació. Es presenten diferents tècniques d’investigació social indispensables per al disseny i desenvolupament de processos participatius, com entrevistes qualitatives, grups de discussió o anàlisi de xarxes.

Mòdul 4: Polítiques instrumentals i metodologies participatives (9 ECTS).
Té un doble objectiu: per una banda, presentar les polítiques i processos institucionals que afavoreixen que la participació es pugui dur a terme, com la creació de xarxes entre diversos actors socials, el disseny i utilització d’estratègies de comunicació o els mètodes de desenvolupament comunitari . D’altra banda, es pretén conèixer les bases metodològiques per al disseny de processos participatius, així com el seu marc històric de desenvolupament i els seus fonaments epistemològics. S’analitzen diversos tipus de metodologies, des de la investigació-acció participativa fins al disseny de processos deliberatius. S’introdueixen també criteris de programació i d’avaluació de processos participatius.

Mòdul 5: Pràctiques externes (Obligatori, 15 ECTS).
Posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirides a partir del disseny i realització d’un projecte de participació en l’àmbit públic i/o d’entitats del sector privat. Estan orientades a realitzar un diagnòstic participatiu sobre una problemàtica concreta i a proposar un pla d’acció.

Mòdul 6: Treball de Fi de Màster (Obligatori, 6 ECTS).
Té com a objectiu desenvolupar un treball autònom en el qual s’aprofundeixi en l’anàlisi d’alguns aspectes tractats en el màster. S’espera que el treball serveixi per aplicar els elements apresos en els mòduls metodològics, a més de per desenvolupar algun element substantiu dels altres mòduls.

cropped-bbbb.jpg

Els mòduls teòrics inclouen l’anàlisi de contextos polítics, teories sobre participació i d’experiències concretes. Els mòduls metodològics se centren en els mètodes i tècniques per al disseny de processos participatius.

A més, l’activitat de l’alumne contempla la realització de pràctiques en una institució pública (un municipi) o privada (del tercer sector) per tal de dissenyar i/o aplicar un procés de participació ciutadana o de dinamització comunitària. També es preveu un treball específic en cada mòdul i un Treball de Fi de Màster (TFM). Generalment, les pràctiques es fan en grup, mentre que el TFM és un treball individual

Podeu descarregar el tríptic informatiu aquí: Triptic [V1].


Objectius i competències

Presentació

3La implicació de la ciutadania és un element clau per a la millora de la presa de decisions en les societats complexes. En aquest context, la participació ciutadana s’ha convertit en un repte ineludible per a les polítiques públiques a tots nivells, i és una eina indispensable per a afavorir la capacitat d’influència de les persones en els diferents àmbits de la seva vida quotidiana (educació, salut, urbanisme, associacionisme, treball, empresa, consum, etc.).

Objectius

El màster té com a objectiu proporcionar una formació avançada, conceptual i metodològica, per analitzar i comprendre el paper de la participació ciutadana en l’elaboració i desenvolupament de polítiques públiques, en particular de les de proximitat, així com en la millora de la gestió d’institucions i entitats del sector privat, en especial en tot allò relacionat amb la seva interrelació amb l’entorn social. En aquest sentit, el màster presenta un doble vessant:

Professional, encaminat a la formació de persones expertes en dinamitzar la participació en administracions públiques, entitats i empreses.

Acadèmic, dirigida a la investigació científica en l’àmbit de la qualitat democràtica i la participació ciutadana, amb possibilitat d’accés al Doctorat.

 

La nova memòria, aprovada per l’AQU i l’ANECA el gener de 2013, ha permès redefinir els aprenentages i competències que ofereix el Màster.

Competències:

 •       Analitzar críticament les teories i pràctiques de participació ciutadana.
 •       Comprendre els canvis de les societats actuals i del seu impacte en el món local, en l’esfera del benestar, el territori i la seva sostenibilitat.
 •       Conèixer i aplicar els mètodes i les tècniques d’investigació social i la seva aplicació al disseny de polítiques locals amb participació ciutadana.
 •       Dissenyar polítiques locals que requereixen o poden ser objecte d’un enfocament participatiu, tenint en compte les característiques i dinàmiques dels agents implicats.
 •       Coordinar i dinamitzar equips de treball, tallers de debat, xarxes socials i altres espais i mecanismes de participació.
 •       Avaluar programes i projectes participatius en l’àmbit de les polítiques de proximitat i del treball comunitari.

1
Podeu descarregar el tríptic informatiu  aquí: Triptic [V1].

 


Cicle de conferències sobre participació

En el marc del màster, entre els mesos d’octubre de 2012 i gener de 2013  s’ha programat un cicle de conferències sobre ‘Participació i Polítiques Locals’.

Aquí podeu veure el programa:

L’assistència és lliure i gratuïta. Totes les sessions es faran a les 16h al Seminari C de la Facultat de CCPP i Sociologia.

Si algu vol un certificat d’assistència ho ha de demanar amb antel·lació al correu pg.part.desenvolupament@uab.cat