Primera Reunió General del MOU UAB-BSU per a la Salut Mental a l’Àfrica sub-Sahariana, especialment a Nigèria

Dins del marc de col·laboració amb el Prof. Efosa K. Oghagbon i el projecte de recerca financiat per la Fundació Autònoma Solidaria/FSXXXIV-03 i Healthy Aging, aquest 29 i 30 de juny, una delegació institucional de la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat de Benue State, Makurdi ha visitat la UAB on s’ha celebrat la primera Reunió General del MOU UAB-BSU per a la Salut Mental de la població de l’ Àfrica sub-Sahariana, en especial la Nigeriana sota la perspectiva de gènere.

La Prof. Lydia Giménez Llort, Catedràtica de Psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, i Investigadora de l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, va convidar en nom del Departament a

Prof. Lydia Giménez Llort, Full Professor of Psychiatry at the Department of Psychiatry and Forensic Medicine, and the Institute of Neurosciences, Autonomous University of Barcelona, has invited, on behalf of the Department, to

Professor Tor Joe Iorapuu, Vice-Chancellor, Benue State University, Makurdi, Nigeria

Professor Linus Chia Saalu, Provost, College of Health Sciences, Benue State University, Nigeria

and Professor Efosa Kenneth Oghagbon, Director of Academic Planning & Quality Assurance, Benue State University, Makurdi, Nigeria

per visitar el Departament de Psiquiatria i realitzar una avaluació del campus in situ de cara a preparació d’un programa per alumnat de postgrau i l’intercanvi de professorat per tal d’aconseguir millores en recerca, ensenyament i aprenentatge de la salut mental i les neurociències. Hi participarà també el Dr. Juan Leyva, des de les seves línies de recerca al GRIVIS, del Departament d’Infermeria de la UAB. 

Aquesta visita s’emmarca en compliment del recent acordat Memoràndum d’Enteniment (MOU) entre les dues persones caps, investigadores principals, Prof. Lydia Giménez-Llort (UAB) i el Prof. Efosa Oghagbon (BSU), i el suport del Prof. Antoni Bulbena, Catedràtic de Psiquiatria, que va fer els honors d’anfitrió, com a Cap del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. 

to visit the Department of Psychiatry and Forensic Medicine and undertake onsite campus evaluation in preparation for postgraduate students and faculty exchange enhanced research, teaching and learning purposes. Dr. Juan Leyva, from his lines of research in the GRIVIS, Department of Nursing at UAB, will also participate.

This visit was framed in compliance with the recently agreed Memorandum of Understanding (MOU) between the two principal investigators, Prof. Lydia Giménez-Llort (UAB) and Prof. Efosa Oghagbon (BSU), and the support of Prof. Antoni Bulbena, Professor of Psychiatry, who did the honors of host, as Head of the Department of Psychiatry and Forensic Medicine. 

Des del 2007, el Prof. Efosa Oghagbon i la Prof. Lydia Giménez-Llort han col·laborat en interessos de recerca comuns que van culminar en diverses publicacions i subvencions. Aquest esforç tipifica la divisió sostenible nord-sud en l’estratègia de desenvolupament acadèmic que és beneficiosa per a la comunitat científica, i està especialment enfocada a la salut mental de la població africana sub-sahariana, amb una clara perspectiva de gènere ja que la dona apareix com la més vulnerable a  alguns trastorns i malalties, tal com ha demostrat la seva investigació.

Since 2007, Prof. Efosa Oghagbon and Prof. Giménez-Llort have collaborated in common research interests culminating in varied publications and grants. This effort typifies sustainable north-south divide in academic development strategy which is beneficial to global scientific community, especially focused on the sub-Saharan Africa population mental health, with a clear sex/gender perspective as women appear to be the most vulnerable to some disorders and diseases, as their research has shown.

Oghagbon, E. K., Prieto-Pino, J., Dogoh, F., Ogiator, M., & Giménez-Llort, L. (2022). Diabetes/Dementia in Sub-Saharian Africa and Nigerian Women in the Eye of Storm. Current Alzheimer research19(2), 161–170. DOI:10.2174/1567205018666211116093747

Oghagbon, E. K., & Giménez-Llort, L. (2019). Short height and poor education increase the risk of dementia in Nigerian type 2 diabetic women. Alzheimer’s & dementia (Amsterdam, Netherlands)11, 493–499. DOI:10.1016/j.dadm.2019.05.006

Oghagbon, E. K., & Giménez-Llort, L. (2014). Sustaining increase in life expectancy in Africa requires active preventive measures against non-communicable diseases. Open Journal of Preventive Medicine, 4, 283-292. DOI:10.4236/ojpm.2014.45035 

El propòsit d’aquesta visita ha estat ampliar la fructífera investigació interpersonal i la relació acadèmica als límits institucionals amb l’objectiu d’aconseguir més resultats per al nostre benefici mutu.

The purpose of this visit was to expand, the erstwhile fruitful interpersonal research and academic relationship, to institutional frontiers with the aim to achieve more deliverables for our mutual benefits.

 

I Jornada Interuniversitaria de Enfermería Género y Diversidad

per/por Maria Feijoo Cid, Departament Infermeria, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Comité científic de la Jornada.

Diferents docents d’infermeria de diverses comunitats autònomes han assumit el compromís de promoure la inclusió de la perspectiva de gènere als estudis infermers per raons d’equitat i d’excel·lència professional. Aquest objectiu les va dur a crear un espai comú l’Equipo Interuniversitario de Enfermería Género y Diversidad (EquInEGyD) que va néixer amb l’ànim de compartir experiències en docència i investigació infermera. Na Maria Feijoo Cid, del departament d’infermeria de la Facultat de Medicina en forma part!.

Diferentes docentes de enfermería de diversas comunidades autónomas han asumido el compromiso de promover la inclusión de la perspectiva de género en los estudios enfermeros por razones de equidad y de excelencia profesional. Este objetivo les llevó a crear un espacio común el Equipo Interuniversitario de Enfermería Género y Diversidad (EquInEGyD) que nació con el ánimo de compartir experiencias en docencia e investigación enfermera. Maria Feijoo Cid, del departamento de enfermería de la Facultad de Medicina, ¡forma parte!.

Fidels a aquest objectiu han organitzat la I Jornada Interuniversitaria de Enfermería Género y Diversidad. Docencia con perspectiva de Género en los estudios de Enfermería, que es durà a terme  el 20 de octubre d’enguany a la Facultat d’ Infermeria de la Universitat de Girona.

Fieles a este objetivo han organizado la I Jornada Interuniversitaria de Enfermería Género y Diversidad. Docencia con perspectiva de Género en los estudios de Enfermería, que se llevará a cabo el 20 de octubre de este año en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Girona.

La Jornada pretén donar resposta a una necessitat de compartir experiències de bones pràctiques que s’estan duent a terme de forma aïllada i promoure l’intercanvi i la col·laboració per tal de construir un cos propi de coneixements des de la nostra disciplina.

La Jornada pretende dar respuesta a una necesidad de compartir experiencias de buenas prácticas que se están llevando a cabo de forma aislada y promover el intercambio y colaboración para construir un cuerpo propio de conocimientos desde nuestra disciplina.

Afegim  l’enllaç a la web de la Jornada on trobareu tota la informació necessària relativa al programa preliminar, inscripcions i format de les comunicacions.

Añadimos el enlace a la web de la Jornada donde encontrará toda la información necesaria relativa al programa preliminar, inscripciones y formato de las comunicaciones.

https://esdeveniments.udg.edu/80210/detail/i-jornada-interuniversitaria-de-enfermeria-genero-y-diversidad.html

Nova edició dels Cursos sobre Igualtat de Gènere de la UAB

Nova edició dels Cursos sobre Igualtat de Gènere oferts per la Unitat de Formació i Desenvolupament i impulsats per l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Les inscripcions com sempre son a través de la intranet, i qualsevol dubte sobre com inscriure’s us podeu adreçar a formació@uab.cat. El termini finalitza el 23 de setembre.

Prevenció i detecció de situacions de violències sexuals, assetjament sexual, per raó per sexe, gènere i orientació sexual (PAS, PDI, PA)  Codi: 10246-5, Durada: 8 hores
Finançat a càrrec del “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d’Espanya.
Formadora: Paula Arce
Dates: 07/01/2022  10/01/2022  12/01/2022 14/01/2022 10:00 a 12:00 Teams

Comunicació amb perspectiva de gènere i incorporació del llenguatge no sexista (PAS) Codi: 8993-12, Durada: 6 hores.
Formadora: Isabel Muntané
Dates: 12/01/2022  17/01/2022 19/01/2022  Teams

Apoderament personal i professional a través de la comunicació.
Codi: 9547-6, Durada: 8 hores.
Formadora: Maden Castillo
03/11/2021  04/11/2021  10/11/2021  11/11/2021  10:00 a 12:00 Teams

Observatori per a la Igualtat

Crèdit fotografia:  Engin Akyurt

17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia: El papel de las Universidades.

Hoy, 17 de mayo de 2021, día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia os invitamos a reflexionar sobre el papel de la universidad, y en ese ejercicio ofrecemos una vista aérea de aquello que ocurre en nuestras aulas en ese primer curso universitario que sirve también para sentar las bases de los preceptos básicos de igualdad en cualquier disciplina. Hoy, miramos al 1er curso del Grado de Enfermería de la UAB. Entre sus asignaturas fundamentales, consideradas de formación básica, junto a Estructura del Cuerpo Humano; Diagnóstico por la Imagen y Función del Cuerpo Humano I; Función del Cuerpo Humano II; Ciencias Psicosociales; Comunicación y TIC; Evolución de los Cuidados y Pensamiento Enfermero; Metodología Científica y Bioestadística; Nutrición; Bases Éticas y Metodológicas de la Enfermería se encuentra 106103 – Cultura, Sociedad y Salud. El equipo docente, formado por Juan Leyva, Jordi Casino, Javier Martinez, Cristina Casanovas y Alba Planellas, imparte clases magistrales para transmitir los contenidos teóricos y donde se fomenta la discusión con todo el grupo de clase matriculado, que se complementan con Seminarios en grupos reducidos para la discusión de casos de forma más minuciosa y participativa.

Sus objetivos académicos son proveer al alumnado de los conocimientos que les permitan comprender los conceptos de cultura, etnia, comunidad, sociedad y raza. Comprender el Modelo de Enfermería Transcultural y el Modelo de Competencia Cultural, aplicándolo a la resolución de casos clínicos; Comprender las características del Modelo Biomédico y el Modelo de las Ciencias Sociales y el impacto en la salud de las personas y comunidades; Obtener determinantes sociales de la salud y discutir sobre el impacto en la salud / enfermedad de las personas y comunidades; Comprender los conceptos sexo, género, identidad y orientación y discutir sobre el impacto en la salud / enfermedad de las personas y comunidades; Identificar estrategias para reducir la discriminación y potenciar la tolerancia hacia la diversidad.

Los resultados de este aprendizaje han de permitir que los futuros enfermeros y las futuras enfermeras demuestren, ya desde el primer curso universitario, que han adquirido y pueden utilizar los instrumentos que les serán necesarios para desarrollar una actitud crítica y reflexiva, desde la cual analizar las desigualdades de género así como los factores que las sustentan desde los diferentes sistemas: El sistema familiar, el de parentesco, el económico, el político, el simbolismo y los sistemas educativos. Para el ejercicio de su profesión, será importante que sepan analizar los conceptos de salud /enfermedad considerando los diferentes contextos sociales y culturales; poder identificar diferentes modelos explicativos del binomio salud-enfermedad desde la perspectiva social, pero sobre todo, ser capaces de reconocer las relaciones de jerarquía y poder que se establecen por razones de género en la dinámica social y las especificidades que se observan en el contexto social y multicultural, que les permitirán poder identificar la intersección entre la desigualdad de género con otros ejes de desigualdad: edad, clase, origen, racialización, etnia, sexualidad e identidad/ expresión de género, diversidad funcional etc.

La capacidad de identificar los componentes psicosociales de los individuos así como los valores y creencias que le identifican como persona autónoma e independiente, a la par que son capaces de identificar los determinantes de la salud y los ejes de desigualdad que se observan en la estructura social, les permitirá tener más competencias para identificar y explicar mejor cuales son las conductas que definen el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo, o comunidad. Todo ello es esencial para la toma de decisiones sobre las intervenciones necesarias para mostrar comprensión y respeto hacia la persona como individuo autónomo e independiente. Más aún, se espera que puedan utilizar los conocimientos teóricos adquiridos para establecer una relación de confianza.

En realidad, los estudiantes han de demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. En ese camino creciente, los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Todos estas competencias, podrían (y están) inmersas en el tejido de resultados de aprendizaje de nuestras asignaturas, pero cuando se contextualizan en ésta y se leen bajo esa perspectiva, la comprensión de su importancia cobra mayor sentido, no sólo en días como hoy, sino en aquello que debería formar parte de nuestra conciencia y manera de ver y construir el mundo día tras día.

Algunas veces, de forma espontánea y genuina, son las/los propias/os estudiantes quienes se suben al estrado para dar a conocer palabras, para transmitir conceptos cargados de valores. Una imagen, ésta de “Despatologización Trans” vale más que mil palabras ( #despatologizacióntrans— Juan M. Leyva Moral (@juanleyvamoral) April 26, 2021). Pero si todavía fueran necesarias, hacer sólo un breve recordatorio:
– La OMS en el año 2018 publicó CIE-11 (11º revisión de su Clasificación Internacional de Enfermedades) suprimió las categorías diagnósticas relacionadas con las personas trans del capítulo sobre trastornos mentales y de la conducta.
– La ONU señala la necesidad de eliminar trámites y exigencias legales que impliquen tratarlas como enfermas.

#DespatologizaciónTrans — Juan M. Leyva Moral (@juanleyvamoral) April 26, 2021
Alumnado de ‘Cultura, Sociedad y Salud’ Grado de Enfermería, Universitat Autònoma de Barcelona
https://twitter.com/juanleyvamoral/status/1386754593447624710</

El Relato de Amparo – La Violencia de Género

Barcelona 17 de marzo de 2021

El pasado 12 de marzo de 2021, “Amparo”, compartió su experiencia personal con la violencia machista al alumnado de 1er curso del Grado en Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de la asignatura Cultura, Sociedad y Salud “Amparo” explicó, a través de un sincero y sentido audio de WhatsApp, cómo fue la convivencia con un compañero celoso compulsivo, sus estrategias de afrontamiento y algunos consejos para evitar que esto vuelva a sucederle a nadie.
Un grupo de estudiantes responde a “Amparo” con muestras de agradecimiento por compartir su historia y ayudarlos/as a ser mejores enfermeras y personas, además de mensajes de ánimo y solidaridad.
Una muestra mas de cuidados centrados en y para las personas.

Gracias “Amparo” y gracias alumnado

Juan M. Leyva. Coordinador y docente de la asignatura Cultura, Sociedad y Salud.

Estrena: 17 de maig, 2021 18:30h

¡Hola Amparo!
Ante todo, me gustaría agradecerte la valentía que has tenido a la hora de contarnos tu experiencia. Mientras te estaba escuchando tenía la piel de gallina. Sentía impotencia y rabia. No me quería creer que lo que estabas contando es la realidad de millones de mujeres. Debe ser muy duro vivir esta situación y no saber cómo salir. Pienso que eres una persona muy valiente y me alegro de que hayas salido de la pesadilla en el que vivías. Ojalá nunca nadie tenga que sufrir de esta manera tan brutal ni ser privada de la libertad que se merecen las personas.                                                                          Día a día vamos abriendo más los ojos, y yo, gracias a ti, hoy saldré a la calle con la cabeza más alta que nunca, pensando en todas las mujeres que han sufrido y siguen sufriendo violencia de género y pensando en cómo puedo ayudar. Ni a ti, ni a mí, ni a ninguna mujer nos podrán parar. Cada vez somos más y estamos más concienciadas de las tonterías que aguantamos. Lucharemos por ser libres y lucharemos para que la violencia de género termine lo más rápido posible. Quiero pensar que en un futuro todo habrá terminado y ninguna mujer sufrirá lo que tú y muchas mujeres más voy a sufrir en su momento.
¡Muchas gracias, Amparo! Te admiro.

Yo quiero darle las gracias, el hecho de que nos haya explicado su experiencia me ha hecho darme cuenta más que estas cosas pasan, aunque no las veas. Siempre hemos sabido que hay violencia machista y agresiones, pero hasta que no lo ves de cerca parece que sea algo muy lejano o extrema, de peli. Y por nada. Admiro su valentía al haber salido de allí y en poderlo explicar con naturalidad, debe ser una situación tan tan difícil …

Amparo”, a mí me gustaría agradecerte el haber compartido tu experiencia con nosotras y me siento muy feliz de saber que has podido alejar a esa persona de ti vida. Personalmente es un tema que a mí me toca mucho porque lo vivía en mi casa y escuchar tu relato me ha hecho volver a esos días oscuros y, cuando te escuchaba yo realmente me imaginaba a mi madre. Aunque no fue una experiencia que vivía literalmente en mis propias carnes, lo vivía en el sentido de que como era la hija mayor tenía que encargarme no solo de que mi hermano no lo viese, sino de que mi madre no se diese cuenta de que yo sabía que todo lo que nos contaba sobre x situaciones (que tú bien sabrás y que a lo mejor te has visto en la misma situación para proteger a tus hijas) era mentira. Mi madre salió de ahí y yo también y eso me ha hecho más fuerte, no solo como mujer sino també como hija. Escucharte ha sido como un recordatorio de que esta mierda continúa pasando y de la necesidad que hay que crear conciencia, que nuestra lucha no se ha acabado y que, sobre todo, no estamos solas. De nuevo, muchísimas gracias por tu audio y espero y deseo que tengas una vida maravillosa, sin que nadie te vuelva a acero sentir así.

A Amparo, quisiera decirle que me ha parecido muy fuerte por la acción de ser capaz de poder grabar un audio explicando lo que le pasó y vivió. Entiendo que de atrás de esto hay un gran trabajo mental y de superación, si se puede decir así, y quería reconocerle su valentía y darle las gracias de todo corazón.

¡Hola! La verdad es que tu relato me ha dejado con las emociones muy removidas. Lo que más me ha impactado ha sido el hecho de pensar que las escenas que viviste tú no están muy lejos de algunos actos que muchas veces son considerados como cotidianos, incluso para mí misma, por desgracia. Llevo desde ayer pensando que no me sorprendería tanto que alguna vez mi madre, mi tía o cualquier mujer de mi familia hubiera vivido alguna situación parecida. Se me hace muy duro de imaginar. Siempre pensamos que nosotros estas cosas no nos pasarán, pero por desgracia todas estamos expuestas. Creo que ahora, al menos, sabré perfectamente qué comportamientos no puedo tolerar nunca en una pareja. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de compartirlo con nosotros, imagino que debe haber sido muy complicado. Muchos ánimos y mucha fuerza, tienes nuestro apoyo.

Amparo, agradecerte el haber podido compartir tu experiencia con todos nosotros, ya que por lo menos a mí, me hizo darme cuenta de que muchos de los comportamientos que comentaste no me los había imaginado nunca, abriendo así un horizonte nuevo en mi mente de todas las posibilidades que había dentro de la violencia de género. Además, darte las gracias por el tiempo invertido en grabar tu testimonio, que me ha ayudado a entender todavía más la dureza y variabilidad de la situación. ¡Que vaya bien, un abrazo!

Hola Amparo, decirte que muchas gracias por habernos dado tú testimonio, la verdad es que todas tus palabras me han impactado y marcado mucho. Decirte también que me alegro muchísimo de que hayas salido de algo tan horrible como es la violencia de género y de que te hayas empoderado tanto. Eres una mujer muy fuerte y valiente, ¡te deseo el mejor!

Yo quería darle las gracias a Amparo por su valentía a la hora de explicar su experiencia personal. Detrás de una experiencia negativa siempre se puede extraer algo positivo. Amparo, al compartir tu experiencia estás ayudando a la sociedad a que tome consciencia para que cada vez se den menos casos de violencia doméstica, eso es un acto de generosidad muy grande para que el día de mañana este sea un mundo mejor. Así que muchas gracias por hacer de nuestra sociedad un lugar más seguro y mejor para todos.
Un abrazo muy fuerte.

Comprender la Toma de Decisiones Reproductivas en Mujeres con VIH

La recent doctorada pel Departament de Medicina Ariadna Huertas Zurriaga, junt amb el seu director el Dr. Juan M. Leyva, presenten la tesi doctoral “Comprender la toma de decisiones reproductivas en mujeres con VIH; un reto para la mejora de los cuidados”. El treball s’emmarca dins el Grup de Recerca Infermera en Vulnerabilitat i Salut (GRIVIS) de la UAB. Es tracta d’una recerca qualitativa en la que s’explica com les dones amb VIH prenen decisions reproductives.

La reciente doctorada por el Departamento de Medicina Ariadna Huertas Zurriaga, junto con su director el Dr. Juan M. Leyva, presentan la tesis doctoral “Comprender la toma de decisiones reproductivas en mujeres con VIH; un reto para la Mejora de los cuidados “. El trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación Enfermera en Vulnerabilidad y Salud (GRIVIS) de la UAB. Se trata de una investigación cualitativa en la que se explica cómo las mujeres con VIH toman decisiones reproductivas.


“Avui dia encara existeix una estesa creença de que les dones amb VIH no poden tenir fills per la possibilitat de transmissió vertical de la malaltia. No obstant, des de l’aparició de la Teràpia Antirretroviral d’Alta Efectivitat, les probabilitats d’infecció del nounat disminueixen per sota del 1%. Tot i l’aparent escenari reproductiu favorable, els sentiments de culpabilitat i preocupació són comuns entre les dones portadores del virus, les quals s’han d’afrontar al fort estigma encara present en la societat i a uns professionals de la salut que sovint no tenen en compte les seves necessitats específiques a nivell sexual i reproductiu.

Donada aquesta problemàtica, com a infermera em preguntava com podia ajudar a les dones amb VIH a prendre decisions reproductives. Per aconseguir-ho, primer de tot, havia de comprendre com elles prenien les seves decisions i identificar els factors que intervenien en el procés. Va ser quan vam decidir dur a terme aquesta recerca en la que vam utilitzar la Teoria Fonamentada Constructivista de Charmaz.

Per a la recollida de dades, vaig recórrer a la Fundació Lluita contra la SIDA, ubicada al Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, centre on desenvolupo la meva tasca com a infermera. Vaig entrevistar de manera presencial a 26 dones amb VIH. A més a més, conjuntament amb un grup d’experts vam realitzar una metasíntesis reinterpretant tota l’evidència qualitativa existent relacionada amb el tema d’estudi.

La teoria que vam construir mostra com la presa de decisions reproductives en les dones amb VIH no es tracta d’un procés que es fonamenti des de la voluntat conscient ni des de la raó, sinó que és un procés que ve mediat per la seva interacció amb els agents socials, per les estructures del patriarcat i pels ideals de feminitat i maternitat rebuts per aquests, que van calant fons en el subconscient de les dones i pels quals es deixen portar.

Com a professionals de la salut, les infermeres hem de ser capaces de proporcionar l’assessorament i l’acompanyament necessari, empoderant a les dones amb VIH  perquè prenguin decisions reproductives de forma lliure, informada i amb el menor temor i incertesa possibles.  A més a més, hem de ser capaces de construir un discurs alternatiu de la maternitat del que la dona ha estat sotmesa històricament.  I mai oblidar que les dones hem de ser les autores de les nostres pròpies biografies i decidir sobre les accions que poden millorar les nostres pròpies vides.”


Hoy en día todavía existe una extendida creencia de que las mujeres con VIH no pueden tener hijos por la posibilidad de transmisión vertical de la enfermedad. Sin embargo, desde la aparición de la Terapia Antirretroviral de Alta Efectividad, las probabilidades de infección del recién nacido disminuyen por debajo del 1%. A pesar de la aparente escenario reproductivo favorable, los sentimientos de culpabilidad y preocupación son comunes entre las mujeres portadoras del virus, las cuales tienen que afrontar el fuerte estigma aún presente en la sociedad y a unos profesionales de la salud que a menudo no tienen en cuenta sus necesidades específicas a nivel sexual y reproductivo.

Dada esta problemática, como enfermera me preguntaba cómo podía ayudar a las mujeres con VIH a tomar decisiones reproductivas. Para lograrlo, antes que nada, tenía que comprender cómo tomaban sus decisiones e identificar los factores que intervenían en el proceso. Fue entonces cuando decidimos llevar a cabo esta investigación en la que utilizamos la Teoría Fundamentada Constructivista de Charmaz.

Para la recogida de datos, recurrí a la Fundación Lucha contra el SIDA, ubicada en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, centro donde desarrollo mi labor como enfermera. Entrevisté de manera presencial a 26 mujeres con VIH. Además, conjuntamente con un grupo de expertos realizamos una metasíntesis reinterpretando toda la evidencia cualitativa existente relacionada con el tema de estudio.

La teoría que construimos muestra como la toma de decisiones reproductivas en las mujeres con VIH no se trata de un proceso que se fundamente desde la voluntad consciente ni desde la razón, sino que es un proceso que viene mediado por su interacción con los agentes sociales, por las estructuras del patriarcado y por los ideales de feminidad y maternidad recibidos por estos, que van calando fondo en el subconsciente de las mujeres y por los que se dejan llevar.

Como profesionales de la salud, las enfermeras debemos ser capaces de proporcionar el asesoramiento y el acompañamiento necesario, empoderando a las mujeres con VIH para que tomen decisiones reproductivas de forma libre, informada y con el menor temor e incertidumbre posibles. Además, debemos ser capaces de construir un discurso alternativo de la maternidad del que la mujer ha sido sometida históricamente. Y nunca olvidar que las mujeres debemos ser las autoras de nuestras propias biografías y decidir sobre las acciones que pueden mejorar nuestras propias vidas. “

Dra. Ariadna Huertas Zurriaga – ariadna.huertas@uab.cat


Cita: Huertas Zurriaga, A. (8 de abril de 2021). Comprender la toma de decisiones reproductivas en mujeres con VIH; un reto para la mejora de los cuidados.  Gender Medicine UAB. https://blogs.uab.cat/lydiagimenezllort/2021/04/08/comprender-toma-decisiones-reproductivas-mujeres-con-vih/

Premis als Millors TFG amb Perspectiva de Gènere UAB 2019/2020

Per conmemorar aquest 8M 2021, us convidem a l’estrena YouTube per descobrir el TFG que ha merescut el Premi al Millor TFG amb Perspectiva de Gènere del Grau d’Infermeria i el Premi al Millor TFG amb Perspectiva de Gènere de les Ciències de la Salut – UAB 2019/2020.

A les 19.00h, en un curt de 3 minuts, la seva autora explicarà el seu treball, la situació actual del tema del seu TFG, els objectius i la proposta de recerca. Xateja amb ella en directe… a les 19:00h aquí, al xat del Canal Youtube de Gender Medicine UAB!
T’hi esperem!

ESTRENA: https://youtu.be/Jat-bC1EoJ8

8M Dia Internacional de la Dona

8M/2021 19:00h
 
Properament… esperem poder oferir-vos també l’estrena del Premi al Millor TFG amb Perspectiva de Gènere del Grau de Medicina

L’iceberg de violències i la bústia d’agressions escriuen el 8M 2021 d’AMIF a la UAB

Amb esperit juvenil però la fermesa de qui voldria reescriure el passat i sap que encara hi som a temps per canviar el present i el futur, la prèvia del 8M d’aquest 2021 de l’ Assemblea de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia (AMIF) ha fet visible la violència i les agressions que hi ha en el nostre propi entorn. Les imatges parlen per si soles, però quan les paraules parlen – encara que sigui de forma anònima per protegir a les persones- és quan hom copça la veritable duresa de les vivències fins ara silenciades. 

Con espíritu juvenil pero la firmeza de quien quisiera reescribir el pasado y sabe que aún estamos a tiempo para cambiar el presente y el futuro, la previa del 8M de este 2021 de la Asamblea de Medicina, Enfermería y Fisioterapia (AMIF) ha hecho visible la violencia y las agresiones que hay en nuestro propio entorno. Las imágenes hablan por sí solas, pero cuando las palabras hablan – aunque sea de forma anónima para proteger a las personas- es cuando se percibe la verdadera dureza de las vivencias hasta ahora silenciadas.

‘La bústia de les agressions’ a la Plaça Cívica de la UAB, 2 de març de 2021, una activitat de l’AMIF per la prèvia del 8M.

Així ho relata i ens convida a participar l’AMIF:

“El passat dimarts 2 de març es va fer la lectura de la bústia d’agressions a la plaça cívica conjuntament amb noies de totes les altres assemblees de la UAB. Va ser un moment molt bonic i també molt dur. Un moment per prendre consciència que això que de vegades entenem com a fet aïllat ens passa diàriament a totes. Un moment de sororitat per entendre que no estem soles. La bústia va significar un espai de cures i un espai segur on compartir experiències viscudes que ens han fet sentir malament, però també un espai on explicar com ens n’hem sortit i com hem combatut aquesta violència que se’ns presenta cada dia. Un cop llegits tots els missatges de les bústies vam deixar una estona de micro obert on, qui no s’havia sentit en cor d’escriure-ho, podia verbalitzar la seva agressió enfront de totes les companyes. Per acabar la diada en un to més combatiu, es va llegir un manifest i vam fer una crema de papers on hi havia escrites totes les respostes de les bústies de totes les facultats. Era una simbòlica manera de despedir-nos de totes aquelles agressions masclistes que havíem patit.

Así lo relata y nos invita a participar la AMIF:

“El pasado martes 2 de marzo se hizo la lectura del buzón de agresiones en la plaza cívica conjuntamente con chicas de todas las demás asambleas de la UAB. Fue un momento muy bonito y también muy duro. Un momento para tomar conciencia que esto que a veces entendemos como hecho aislado nos pasa diariamente a todas. Un momento de sororidad para entender que no estamos solas. El buzón significó un espacio de cuidados y un espacio seguro donde compartir experiencias vividas que nos han hecho sentir mal, pero también un espacio donde explicar cómo hemos salido y cómo hemos combatido esta violencia que se nos presenta cada día. Una vez leídos todos los mensajes de los buzones, dejamos un rato de micro abierto para que, quien no se había sentido con fuerzas de escribirlo, pudiera verbalizar su agresión frente a todas las compañeras. Para terminar el día en un tono más combativo, se leyó un manifiesto e hicimos una quema de papeles donde había escritas todas las respuestas de los buzones de todas las facultades. Era una manera simbólica de despedirnos de todas aquellas agresiones machistas que habíamos sufrido.

Iceberg de Violències Masclistes: Ho he patit – Ho he vist – Ho he fet / Visible i no visible. Una activitat de l’AMIF a la Facultat de Medicina, per la prèvia del 8M 2021

Si ens centrem en la nostra facultat, ahir vam penjar al passadís de la M5 un iceberg de violències participatiu. S’hi veuen diferents tipus de violències masclistes visibles (crits , insults, abús sexual..) i altres invisibles ( pressió estètica, micromasclismes, llenguatge sexista…).  Al costat s’hi troben gomets de 3 colors diferents que la gent que passi per allà ha d’agafar i enganxar al costat del títol. El concepte de l’iceberg participatiu consisteix a enganxar un gomet diferent segons si has patit, vist o fet alguna d’aquestes violències.

T’adjuntem imatge perquè és una mica difícil d’explicar i t’emplacem a participar-hi. Seguim en contacte, fins aviat!


Si nos centramos en nuestra facultad, hemos colgado en el pasillo de la M5 un iceberg de violencias participativo. Se ven diferentes tipos de violencias machistas visibles (gritos, insultos, abuso sexual ..) y otros invisibles (presión estética, micromachismos, lenguaje sexista …). Al lado se encuentran pegatinas de 3 colores diferentes que la gente que pase por allí pueda coger y pegar junto al título. El concepto del iceberg participativo consiste en pegar una pegatina diferente según si has sufrido, visto o hecho alguna de estas violencias.

Te adjuntamos imagen porque es un poco difícil de explicar y te emplazamos a participar. Seguimos en contacto, hasta pronto!

AMIF, Assemblea de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia 
AMIF, Asamblea de Medicina, Enfermería y Fisioterapia
assemblea.amif@gmail.com “

Dones: Invisibles per la Medicina

Dones: invisibles per la medicina

El proper dia 12 de març a les 12h, la Dra. Carme Valls-Llobet impartirà una xerrada a la Facultat de Medicina per explicar com en l’àmbit mèdic s’ha invisibilitzat la dona i la seva salut al llarg de la història i encara avui. La xerrada ha estat organitzada per la  Facultat i l’Institut de Neurociències.

La Dra. Carme Valls-Llobet, endocrinòloga de formació, ha estat pionera en investigar i divulgar l’exclusió de l’sexe femení en la investigació bàsica i en els assaigs clínics, així com l’existència de profunds biaixos de gènere en l’atenció sanitària i en la docència de Medicina, que perjudiquen les dones.

En aquesta conferència, la Dra. Valls-Llobet documentarà els avenços, retrocessos i qüestions pendents en l’estudi i en el tractament mèdic de les malalties femenines, desbancarà estereotips misògins i mites de la Medicina, i discutirà solucions per millorar la qualitat de vida de les dones.

La xerrada serà semi-presencial. Les places per assistir a la sessió de forma presencial son limitades. Si us plau, inscriviu-vos enviant un correu a comunicacio.inc@uab.cat.

D’altra banda, per seguir-la per streaming, ho podeu fer a través de l’enllaç.

Mujeres: Invisibles para la Medicina

El próximo día 12 de marzo a las 12h, la Dra. Carme Valls-Llobet impartirá una charla en la Facultad de Medicina para explicar cómo en el ámbito médico se ha invisibilizado a la mujer y su salud a lo largo de la historia y todavía hoy. La charla ha sido organizada por la Facultad y el Institut de Neurociències.

La Dra. Carme Valls-Llobet, endocrinóloga de formación, ha sido pionera en investigar y divulgar la exclusión del sexo femenino en la investigación básica y en los ensayos clínicos, así como la existencia de profundos sesgos de género en la atención sanitaria y en la docencia de Medicina, que perjudican a las mujeres.

En esta conferencia, la Dra. Valls-Llobet documentará los avances, retrocesos y cuestiones pendientes en el estudio y en el tratamiento médico de las enfermedades femeninas, desbancará estereotipos misóginos y mitos de la Medicina, y discutirá soluciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

La charla será semi-presencial. Las plazas para asistir a la sesión de forma presencial son limitadas. Por favor, inscribios enviando un correo a comunicacio.inc@uab.cat.

Por otra parte, para seguirla por streaming, podéis hacerlo a través del enlace.

Women: Invisible to Medicine

Women and their health have been invisible in the medical field throughout history and still today. Dr. Carme Valls-Llobet will talk at the Medicine School to explain it, on March 12th at 12 PM.

The conference has been organized by the School of Medicine and the Institut de Neurociències to commemorate International Women’s Day.

Dr. Carme Valls-Llobet is an endocrinologist. She has been a pioneer in researching and disseminating the exclusion of the female gender in basic research and clinical trials. She has also been committed to raising awareness of the deep gender bias existing in health care and medical studies.
 
In this conference, Dr. Valls-Llobet will document the advances, setbacks, and pending issues in the study and treatment of female diseases, dislodge misogynistic stereotypes and myths in medicine and discuss solutions to improve women’s quality of life.
Places to attend the session in person are limited. Please book yours by sending an email to comunicacio.inc@uab.cat.
 
To follow it by streaming, use this link.