Algunes notes de color

Un cop acabada la campanya de Llívia d’aquest any, s’ha començat a adequar el jaciment per la visita. Potser es tracta d’un canvi menor, perquè encara resten moltes transformacions, però ja ha millorat la imatge del nostre fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Per facilitar l’enteniment dels diversos espais ja excavats, s’han posat graves de colors per diferenciar aquests espais. Abans de tirar les graves, es posa un tela que impedeix el creixement d’herbes i es col·loquen uns llistons per evitar que alguna estructura quedi coberta per les graves. I el resultat, és el que apareix en les següents imatges.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

D’una banda, tenim les graves vermelles que simularien un opus signinum o un terra preparat amb ceràmica triturada, i que vindria a identificar les habitacions tancades del fòrum. Un segon grup de graves grises que identificarien els espais ombrívoles com seria l’espai porticat del fòrum. I un tercer grup de graves blanquinós que identificaria l’espai obert i solejat del patí interior del fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Encara resta completar l’excavació de la resta de fòrum, i que aquesta separació d’espai sigui més evident, i també tot l’espai exterior al propi fòrum.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Final de la campanya del 2020 (5 setembre fins 28 d’octubre)

Els darrers mesos de campanya s’han concentrat en l’excavació i documentació de l’espai central, un dels darrers testimonis de tota la seqüència cronològica del fòrum de Iulia Libica. Per aquesta raó, s’ha excavat de forma meticulosa per quadres de 5 metres de costat per tal d’entendre tot el procés d’enderroc de les estructures des d’època moderna fins la romana. Des de l’excavació inicial del forat de pagès modern, s’ha documentat diversos enderrocs de pedra i argila segurament de fases tardoantigues o altmedievals.

Sector central d'excavació

Sector central d’excavació

Les darreres setmanes ja s’han visualitzat els murs que delimiten un àmbit nou que aprofita el mur del podi del fòrum, i es construeix – paral·lel a ell – un mur en opus spicatum de cronologia tardoantiga. A l’espera de confirmar la datació dels materials tant del seu enderroc com construcció, sembla que es tractaria d’un àmbit de finals del IV al VI dC. Un època de remodelació del fòrum que no teníem gaire ben documentada.

Enderroc i murs de l'àmbit tardoantic

Enderroc i murs de l’àmbit tardoantic

Les excavacions d’aquesta zona que continuaran en el proper any, ens permeten veure la continuïtat de murs entre la part occidental i oriental. Malauradament, encara es troben les xarxes de serveis bàsics (aigua, gas…) que impedeixen connectar els diferents sectors del jaciment, que esperem es pugui fer en els propers mesos.

Visió general dels diversos sectors

Visió general dels diversos sectors

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Primera part de la campanya del 2020 (15 Agost-4 Setembre)

Malgrat la pandèmia del COVID-19 es va decidir dur a terme la campanya del 2020, endarrerint les dates i definint unes mesures de seguretat bàsiques. Això sí, la campanya es va iniciar el 17 d’agost, i la primera part amb els estudiants de la UAB s’ha completat el dia 4 de setembre. Tal com s’indicava la prioritat era excavar la part central del fòrum de nord a sud per on passava l’antic vial que ara transita al costat de l’absis de l’església de Santa Maria dels Àngels.

Imatge general de tot l’espai central

Imatge general de tot l’espai central

Després d’un primer rebaix a màquina, es van reconèixer un forat modern de pagès i un gran forat modern produït per una rotatòria, que ens va permetre reconèixer la probable estratigrafia de tot quest espai central.

Estratigrafia de la rotatòria

Estratigrafia de la rotatòria

En la part superior d’aquest sondeig central apareixia, una mica malmès l mur septentrional del fòrum i una canal de rec modern que es va enregistrar en detall. En aquest moment. S’està excavant en extensió tota aquesta franja central a on es documenta un gran estrat d’enderroc amb fragments de pissarra que en la part septentrional es combina amb estuc, potser indicant un altre estrat del qual no coneixem la relació estratigràfica amb l’anterior.

Imatge general de l’enderroc tardoantic

Imatge general de l’enderroc tardoantic

Pel que a la zona exterior del fòrum – el mur oriental – s’ha completat l’excavació de la trinxera de fonamentació del mur. Segurament el seu material ens confirmarà la data de construcció del mateix que ja es situava en les darreres dècades del segles I aC. La trinxera de fonamentació documenta una banqueta de pissarra que s’ha conservat complerta i una alçada del mur que arriba en algun punt a 1,90 metres.

Banqueta de fonamentació del mur oriental

Banqueta de fonamentació del mur oriental

També s’ha continuat cercant el nivell de circulació de l’exterior del fòrum, i sembla que en la part superior s’ha trobat en l’UE-719, que encara no presenta materials precisos per datar el nivell. Dels 2 metres de sondeig paral·lel al mur oriental que s’havia fet en el 2019, s’ha ampliat fins a 4,30 metres per tal d’arribar a un mur tardoantic paral·lel. S’esperava trobar algun tipus de resta constructiva a aquesta amplada per tal de concloure que hi havia continuïtat urbanística, però per ara no hi ha cap resta d’hàbitat en la part oriental.

Sondeig paral·lel al mur oriental

Sondeig paral·lel al mur oriental

Per contra, si que s’han localitzat estructures de combustió i possibles escombreres vinculades a producció metal·lúrgica (escòria de ferro) o ceràmica (gran quantitat de tegulae). Un cop s’hagi completat la identificació del nivell de circulació, segurament s’avançarà més a l’est per identificar totes aquestes estructures de producció pirotecnológica.

Finalment, cal esmentar alguns materials destacats d’aqueta campanya, com són una agulla de fíbula de grans dimensions, un fragment escultòric de bronze (potser un element decoratiu com una corona que ja s’havia trobat en el 2019) i una moneda de la Colònia Nemausus.

Dupondi de la colònia de Nemausus (Nimes)

Dupondi de la colònia de Nemausus (Nimes)

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Preparació de la campanya del 2020

Com cada any des del 2014, durem a terme una excavació al fòrum de Llívia – jaciment de les Colomines A – des del 24 d’agost fins al 4 de setembre, si les actuals condicions ens ho permeten. Les excavacions sota la direcció de Jordi Guardia i Cèsar Carreras, s’ha anat adaptant a les condicions que ens marca l’existència d’un vial que travessa el monument. De cara a aquest estiu, es comptarà amb la col·laboració de 10 estudiants de la UAB i l’empresa d’Arqueòlegs.cat.

Excavacions del fòrum de Llívia tal com es va deixar a la campanya del 2019

Aquest any, s’ha aconseguit de traslladar el vial des del centre a un extrem, arran de l’absis de l’Església de Nostra Sra. Dels Àngels i podrem excavar la zona central del fòrum. En aquesta zona, ja es va poder descobrir una part del temple en el 2016-7 i aquest any es podrà completar amb els àmbits contigus.

Zona central de l’antic vial a on s’excavarà aquesta campanya

També es continuarà excavant a l’exterior del fòrum, concretament a la zona oriental, a on sembla podia existir un espai de pas. L’any passat es va començar a obrir i es va documentar una canal central i una pastera de fang. Aquest any, es pretén datar aquest possible nivell d’ús, veure la seva amplada i determinar si existeixen edificis al voltant del fòrum.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Continua la campanya del 2019

Les excavacions de l’any 2019 van començar el mes de maig concentrant-se en la part més occidental del fòrum, propera a l’església. En aquesta zona de l’antiga sagrera s’havien detectat una sèrie de tombes que per les seves característiques i cota, s’assemblaven a les tombes excavades en el 2014. Les tombes del 2014 s’havien datat per C14 entre els segles XI-XII, per la qual cosa a l’espera de confirmació, es creu que la resta de tombes corresponen a un horitzó medieval. S’ha excavat un total de 35 tombes d’inhumació orientades E-W sense aixovars, i que vindrien a demostrar l’existència d’una primitiva església altmedieval al costat del fòrum, quan encara s’habitava dalt del turó de Puig Castell.

Tombes medievals

A finals de juny es va acabar la intervenció i es va cobrir amb geotèxtil, per tal de permetre terrassar tot aquesta zona per permetre traslladar el vial a prop de l’església, i d’aquesta manera alliberar l’espai central. Es tracta d’un trasllat provisional a l’espera que es trobi un altre alternativa per evitar que el tràfic travessi el fòrum. Així doncs, temporalment la zona occidental resta com una reserva arqueològica per excavar en propers anys, quan ja no calgui el vial.

Zona occidental – futura ubicació del vial

L’excavació d’agost i setembre s’ha concentrat en el sector oriental del fòrum que encara era mal conegut. S’havien fet sondeigs però cap excavació en extensió que permetés conèixer com s’havia construït el fòrum i el carrer annexa. També quedava pendent completar l’excavació de l’exedra en el seu cantó nord. La primera tasca ha estat extreure totes les argiles acumulades en el sector de l’exedra i descobrir les trinxeres de fonamentació amb les seves respectives soleres de pedra. Es confirma a partir dels materials que les reformes i la creació de la nova exedra es dataria segurament en època de Tiberi.

Exedra i trinxera

Pel que fa a l’excavació exterior del fòrum, es va fer una trinxera de 2 metres respecte al mur oriental i s’ha pogut veure el procés de construcció del fòrum, com es canalitzava l’aigua i la trinxera inicial del propi fòrum, que ha proporcionat un volum important de material. Entre els materials més destacats del seu rebliment han aparegut 3 molins rotatoris volcànics i un objecte que sembla ser un possible rellotge solar.

Trinxera excavada amb nivell d’ús i canal

A un metre de distància del fòrum s’ha identificat un canal excavat en el natural que segurament canalitzava les aigües del carrer. El canal s’ha pogut resseguir uns 10 metres, però sembla que després es desvia – potser per evitar l’exedra. Just en el lloc de la desviació del canal s’ha documentat una estructura circular feta amb tegulae planes i pedra, que podria fer la funció de pastera de fang. L’estructura és encara incomplerta i data del moment de la construcció del fòrum, i després va ser coberta per argiles.

Estructura singular – possible pastera de fang

D’altra banda, també s’han fet intervencions al mur septentrional del fòrum per veure com es recolzava sobre el natural de la muntanya.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Comença la campanya 2019

Des del dia 5 de maig s’ha començat una nova campanya al fòrum de Iulia Libica sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Guàrdia. Les primeres setmanes d’intervenció es concentraran en la delimitació i excavació de la necròpolis medieval que es troba a la part occidental, al costat de l’absis de l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

Delimitació de la necròpolis medieval

La primera tasca ha estat delimitar totes les tombes que corresponen a aquest horitzó cronològic, que suposadament es dataria cap els segles XI i XII dC, cronologia que ens ve a partir de les datacions de C14 de dues tombes medievals excavades en el 2013 a la cala 2. Donada la cota a la qual es troben les altres tombes, aquesta seria la hipòtesi cronològica de partida. Hores d’ara, s’han pogut delimitar un total de 15 tombes amb coberta de pissarra que es troben retallant estrats d’abandonament romans.

Tomba de coberta de pedra medieval

A partir de la primera delimitació d’estrats i sobretot un retall d’una conducció d’època moderna, es pot reconèixer que la potència estratigràfica medieval és limitada. Els estrats medievals tindrien tan sòls uns 20 cm de potència per sota de la superfície actual, ja que en el tall de la conducció es poden veure restes d’opus signinum romà a aquests 20 cm.

Restes d’opus signium romà en el tall de la conducció moderna

En les properes setmanes, a mida que es vagin excavat les tombes i l’estratigrafia medieval es podrà ser més precís en la seva cronologia i l’àrea que poden delimitar segurament al voltant d’alguna petita església.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Cicle Iulia Libica d’Història i Arqueologia

Del 17 al 20 d’Abril es celebra al Museu de Llivia un cicle de conferències i tallers sobre la història i arqueologia relacionada amb el municipi, que inclou una xerrada del Jordi Guardia com a arqueòleg responsable de les excavacions del fòrum.

Diptic 1

Diptic 2

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Març 2019 – preparant la campanya

Aprofitant els darrers dies d’hivern, s’ha fet una nova visita al jaciment de les Colomines A, per programar la propera campanya d’excavacions. En els darrers mesos, l’Ajuntament ha millorat les condicions de salvaguarda del jaciment, construint una tanca de fusta al voltant per tal de què els visitants puguin gaudir de les restes sense entrar a la zona de treball.

Tanques al voltant del jaciment

També s’ha elaborat un cartell explicatiu de les excavacions que s’estan duent a terme al fòrum.

Cartell del jaciment

La propera campanya té com a objectiu organitzar millor l’espai, excavant una zona propera a l’església de la Mare de Déu dels Àngels, per tal de canviar el curs de la via que travessa el jaciment, i que aquesta passi més a prop de l’església. D’aquesta manera, en properes campanyes es podrà excavar tot l’espai central, i que sigui visible tant el temple com l’espai contigu del podi.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Excavacions de l’estiu-tardor 2018

La campanya dela tardor del 2018 es va iniciar a final del mes d’Agost, el 27 concretament, i ha durat fins a finals del mes de Setembre. Les primeres dues setmanes amb estudiants de la UAB, i des del 12 de Setembre amb la col·laboració de l’empresa Arqueòlegs.Cat. Els canvis al jaciment han estat substantius, ja que s’ha desmuntat el mur oriental de l’església de la Mare de Déu dels Àngels, i s’ha rebaixat tota aquesta part de jardí fins arribar a nivells medievals amb alguns enterraments i fins tocar les estructures romanes del fòrum. En la seva major part, aquesta zona occidental del fòrum està fins i tot millor preservada que la banda oriental i molts dels mur estan complets en un certa alçada.

Figura 1. Zona oriental de l’església de la Mare de Déu

Per tant, la campanya s’ha concentrat en adequar tot aquest nou espai occidental del fòrum, que s’ha anat delimitant i fent visibles algunes de les cales que ja havien estat excavades en el 2014. D’altra banda, un altre part de l’equip s’ha concentrat en completar les excavacions de l’exedra primigènia i de l’espai adjacent a la porta oriental del fòrum.

Si l’exedra ja havia proporcionat informacions interessants en el mes de maig amb un paviment de tegulae, i uns fonaments de quasi 2 metres de profunditat, es podia intuir que aquesta primera exedra havia estat retallada per l’exedra posterior d’època de Tiberi. Així doncs, es va excavar al nord de l’exedra de Tiberi per veure si hi havia les restes del mur de tancament de l’exedra d’August. Tan sòls a mig metre al Nord es documentava aquest mur de tancament, amb uns fonaments a una cota superior que el mur Sud. Aquest detall demostra que la primera exedra s’adapta a una terrassa natura que conforma el propi terreny.

Figura 2. Mur nord de la petita exedra

L’excavació d’aquesta part nord de l’exedra petita mostra com la construcció de l’exedra gran fa que la seva trinxera de fonamentació escapci el mur est de l’exedra petita, i que sigui reomplert per carreus de grans dimensions (rudus). Encara és d’hora per entendre per quina raó es desmunta la primera exedra i es construeix la segona, però la presència del rudus i aigües freàtiques a només 2 metres de fondària, podria suggerir que existien problemes de filtracions d’aigua.

Una mica més al nord s’ha seguit ampliant la cala que es troba davant la porta d’accés del fòrum, fins 4,5 metres del seu mur est. Malgrat que es cercava alguna possible resta de carrer o d’edificis propers, tan sòls s’han recuperat bossades de materials d’enderroc de la segona fase (finals II dC-IV dC).

Figura 3. Enderroc de pedres i ceràmica davant l’entrada del fòrum (UE-548)

Tal com s’havia comentat, una part substancial de la intervenció ha estat descobrir i excavar algunes de les estructures de l’antiga sagrera de l’església. A prop de la capçalera, a on ja s’havia fet la cala 2 en el 2014 es va tornar a descobrir el mur romà E-O de la part alta del fòrum, que té al seu costat una sèrie de tombes medievals (datades per C14 en els segles XI-XII). S’han trobat noves tombes associades i també vinculades als murs romans.

Figura 4. Possible tomba medieval de la capçalera

També s’ha pogut resseguir tot el mur septentrional del fòrum fins arribar a la seva cantonada NO, i es troba força ben conservat en la majoria de trams, si bé en algunes zones ha estat retallat per tombes, segurament modernes.

Figura 5. Seguiment del mur septentrional del fòrum fins la cantonada NO

Figura 6. Alguna de les tombes modernes que retalla el mur septentrional

S’ha resseguit també el mur oriental del temple que està molt ben conservat fins una alçada de més de 1,5 metres, fins i tot conserva fragments d’estuc amb color. A mida que es pugui es pugui anar excavant el seu interior es podrà concretar el seu potencial, però les primeres impressions són molt positives.

Figura 7. Mur oriental del temple

Finalment, tots aquests canvis soferts pel jaciment aquesta campanya estan replantejant tot el Pla Urbanístic d’aquest espai. El valor patrimonial de les restes i la seva singularitat fan que es cerqui crear un espai arqueològic peatonal, en què tant la circulació com els serveis passin o per sota o pel costat de les restes. Això vol dir que en el futur s’espera que tot el conjunt sigui visible i visitable.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Novetats a l’exedra en la intervenció del maig a juliol del 2018

La campanya del 2018 es va iniciar el mes de maig i tenia com objectiu completar l’excavació de l’exedra oriental del fòrum per tal de permetre el nou traçat del carrer que vol rodejar tota la plaça del fòrum. A finals de la campanya del 2017 ja s’havia trobat un interessant estrat amb molt material ceràmic i óssos a la petita subdivisió de l’exedra. Però la sorpresa ha estat quan aquest s’ha trobat a sota, un paviment de tegulae tancat pels murs de pedra per tres bandes i per un petit mur de tegulae verticals que donava a la part porticada. Sembla que es tracta d’una construcció anterior al fòrum o bé d’una primera fase – per ara de difícil datació.

Figura 1. Paviment de tegulae de la petita exedra

D’altra banda, s’ha excavat a banda i banda de l’exedra per tal de veure com es relacionen les estructures muràries entre sí i la seva fonamentació. La gran sorpresa de nou ha estat que allò que es creia natural, només són sediments amb presència de material antròpic i que els fonaments són molt profunds. A la part nord de l’exedra, a quasi 1 metre de fondària es troba una capa de preparació de grans blocs de pedra (statumen o rudus) segurament per drenar  les aigües. Mentre que per la part sud, també s’observa un gran desnivell, amb un mur perfectament construït per ser vist i la capa freàtica al fons.

Figura 2. Mur sud de la petita exedra

Hores d’ara desconeixem encara la relació entre la petita i la gran exedra, malgrat que algunes filades del mur semblen travades i per tan contemporànies. Podria tractar-se d’una reforma posterior del fòrum. Estem fent un sondeig per esclarir aquest punt, i veure la evolució cronològica de tota aquesta curiosa estructura.

Figura 3. Relació entre les dos exedres

Finalment, també s’ha fet durant aquests dies un petit sondeig al carrer Colomina, a on s’havia fet durant el 2017 una prospecció amb georadar de Leica i s’havia detectat una anomalia recta que es podria interpretar com el mur de tancament del fòrum. Malgrat un petit error de distàncies, s’ha trobat aquesta anomalia molt arrasada que podria ser el preparat del fonament del mur de tancament del fòrum. Un detall que encara estem a l’espera de comprovar.

Figura 4. Sondeig del carrer Colomina amb la resta del possible mur sud del fòrum

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Lectura de tesis del Jordi Guardia

El dia 6 d’Abril del 2018 està programada la lectura de la tesis del Jordi Guardia amb el títol “El Fòrum de Iulia Libica i l’arqueologia urbana de Llívia (Cerdanya)” que es farà a la sala d’Actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a les 11 hores. La tesis ha estat tutoritzada pel Dr. Josep Guitat i el Dr. Oriol Olesti (UAB) i reuneix totes les novetats arqueològiques de Llívia, i més concretament de les Colomines A, en les quals ha participat directament el doctorand.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Descobert l’extrem Sud del temple del fòrum de Llívia

Aquesta setmana finalitza la darrera campanya d’excavacions del Fòrum de Llívia que es va iniciar a mitjans del mes de maig a la zona del temple i s’ha completat aquest setembre amb la participació dels estudiants de la UAB sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB).

Dins d’aquesta campanya d’excavacions caldria destacar la troballa de l’extrem Sud del temple, a on acostumava a trobar-se l’escala d’accés. Durant les campanyes de maig es va poder trobar el límit de la pronaos del temple, que tindria doncs una longitud de 4 metres per uns 7 d’amplada, i un petit eslavó que continuaria amb rebaix arrebossat amb opus signinum. Inicialment s’havia pensat que es tracta d’una piscina d’una fondària d’uns 30 cmm que estava  revestida d’opus signinum – per aïllar-la de la humitat. Sembla que aquesta superfície és una mica més ampla que el temple, si bé encara no s’ha pogut determinar la seva longitud.

Fig.1: Extrem sud en el moment d'excavació

Fig.1: Extrem sud en el moment d’excavació

Per sota de la capa de signinum s’ha documentat una preparació del paviment o rudus, que coincidiria amb el nivell del patí central del fòrum. En els darrers dies s’està excavant l’únic mur que sobresurt cap al Sud (veure figura 2) per veure si es tractaria d’un temple in antis, amb dos murs avançats cap al Sud.

Fig.2: Detall del mur avançat i de l’opus signinum

Fig.2: Detall del mur avançat i de l’opus signinum

Un altre novetat d’aquesta campanya és un abocador d’escombreries del moment fundacional del fòrum que es troba a la part inferior de l’exedra. Malgrat que es pensava que aquesta habitació s’havia exhaurit, per sota de les banquetes de fonamentació del mur intern s’ha documentat tot un estrat de tegulae, carbons, óssos i molt material. El conjunt ceràmic és molt ric i destaca un gran repertori de formes de terra sigillata aretina (TSI) que ens pot aportar una datació acurada del moment constructiu del fòrum.

Fig. 3: Abocador en el subsòl de l’exedra

Fig. 3: Abocador en el subsòl de l’exedra

En les campanyes del 2017 han participat 8 estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB, professionals de l’empresa Arqueòlegs.Cat sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB) dins del projecte Fòrum de Llívia que lidera en Josep Guitart (UAB).

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Prospecció geofísica amb GPR

El dia 5 maig s’ha realitzat una prospecció geofísica amb georadar (GPR) a l’espai del fòrum romà de Llívia, l’antiga Iulia Libica. Es tracta d’una col·laboració entre la UAB-ICAC i l’empresa Leica-Geosystems. El GPR (georadar Leica DS2000) s’ha fet servir per completar la documentació del jaciment identificant les estructures arqueològiques que encara poden romandre soterrades en els espais públics dels carrers propers i la sagrera de l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

Àrea prospectada amb el georadar GPR en relació a la hipòtesi del fòrum

L’objectiu de l’actuació és acabar de delimitar el costat sud i occidental del que seria l’únic fòrum romà del Pirineu, a més de qualsevol edifici o restes del peristil a l’interior. En total s’han realitzat 50 radiogrames a distàncies de 70 cm, cosa que permetrà disposar d’una imatge del subsòl adjacent al fòrum a diferents fondàries. En el moment de la prospecció ja es van detectar en pantalla algunes anomalies, i ara els investigadors avaluen si es podria tractar de construccions de diferents períodes.

Prospecció amb georadar a la sagrera de l’església de Llívia.

Prospecció amb georadar a la sagrera de l’església de Llívia.

La prospecció geofísica s’ha fet en col·laboració amb Leica-Geosystems. Aquesta empresa ha pogut posar en pràctica un dels seus equips (Leica DS2000) amb antenes de 250 a 700 MHZ, que permeten una visió acurada d’anomalies situades a 2,5 metres de profunditat. L’equip es completa amb un GPS incorporat per georreferenciar totes les línies que es van prospectant sobre una imatge de satèl·lit base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

Actualment, s’està en fase

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Vista aèria de les excavacions de l’Octubre del 2016

El darrers dies de la campanya del 2016 vam filmar una sèrie de vídeos amb un petit dron que mostren els canvis que ha sofert el jaciment de les Colomines A amb la descoberta del temple.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Confirmada la troballa del temple del Fòrum romà de Llívia

– El conjunt de troballes de les excavacions arqueològiques d’enguany confirmen la monumentalitat d’un edifici singular, que s’ha identificat com el temple que presidia el fòrum.

– S’hi han localitzat també diversos fragments d’escultures de marbre de grans dimensions, probablement pertanyents a divinitats, així com restes d’un paviment de rajoles de pissarra i de marbre i dels revestiments pintats de les parets.

– Les institucions contemplen bastir un projecte que potenciï els valors arqueològics i monumentals d’aquest “fòrum romà dels Pirineus”.

Fragment d'escultura trobada al temple de Iulia Libica

Fragment d’escultura trobada al temple de Iulia Libica

Llívia (Cerdanya, Girona), 28 d’octubre de 2016.– L’Ajuntament de Llívia i l’equip d’arqueòlegs que dirigeix els treballs d’excavació al fòrum romà de Iulia Libica, (Llívia), liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), han presentat avui els resultats obtinguts en la campanya d’enguany, realitzada durant els mesos de setembre i octubre.

La recerca ha confirmat l’existència d’un edifici de grans dimensions situat a l’eix central del fòrum, al seu vessant septentrional, sobre un pòdium que s’elevava dos metres per sobre del nivell d’una gran plaça porticada. Un edifici d’aquestes característiques podem identificar-lo sense gaire dubte com el temple que presidia el fòrum, han explicat els investigadors.

D’acord amb els treballs que van confirmar en anteriors campanyes que la dimensió en amplada del fòrum és de 42,50 metres, aquest any es va programar un nou sondeig situat al mig del carrer, amb el propòsit de comprovar la presència d’un possible recinte sagrat que presidís el conjunt. La hipòtesis de partida era que el temple, seguint el model canònic de la majoria de fòrums romans d’època augustiana i juli- clàudia, podia haver estat ubicat en aquest punt del fòrum.

Planta del fòrum amb l'ubicació del temple

Planta del fòrum amb l’ubicació del temple

Els treballs van permetre trobar aviat la continuació del mur septentrional del fòrum i un mur lateral en forma de L, que semblava delimitar el podi del possible temple. Aquest podi conforma una terrassa, alineada a d’altre murs que ja s’havien trobat en la zona oriental ja excavada.

Paviment i fragments d’estàtues

A l’interior del que seria la cel·la del temple s’ha pogut documentar un paviment d’opus signinum, amb rajoles de pissarra i de marbre incrustades, formant un rectangle davant d’un basament d’obra sobre el qual hi hauria l’estàtua de culte que presidiria la cel·la. A les parets de la cel·la es conserven restes dels revestiments parietals pintats que la decoraven. També ha aparegut un altre basament d’estàtua de granit, dipositat sobre el paviment al costat de la paret.

Interior de la cel·la amb el pedestal de l'estàtua al costat d'un paviment de pissarra i marbre blanc

Interior de la cel·la amb el pedestal de l’estàtua al costat d’un paviment de pissarra i marbre blanc

En l’àrea contigua al podi i l’edifici s’ha trobat un mur posterior d’època tardorromana, que s’adossa a l’estructura del temple, que incloïa en el seu paredat nombrosos fragments de peces de marbre trossejades i reutilitzades com a material de construcció.

Entre aquests fragments, alguns corresponen a estàtues monumentals de mesures quasi al doble de l’escala humana. Són de marbre blanc de gra fi, probablement marbre de Carrara. Destaquen un fragment de rostre en què s’aprecia l’ull i part del cabell, una mà de grans dimensions amb un anell en un dit agafant un objecte quadrat, un gran bust amb la part davantera molt malmesa, però amb els cabells del pentinat posterior ben conservats, de tipus juli-claudi, i un fragment de la part inferior d’una toga o una túnica.

A partir d’aquestes evidències, i segons els arqueòlegs que han dirigit els treballs d’excavació, Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras, aquestes escultures podrien correspondre molt probablement a la representació de figures de divinitats o emperadors divinitzats presents originalment a la cel·la del temple. En els propers mesos es procedirà a la neteja, consolidació i estudi d’aquestes peces, a identificar amb seguretat la procedència del marbre utilitzat, i a tractar d’identificar la correspondència iconogràfica dels personatges.

Cap d'escultura amb pentinat juli-claudi

  Cap d’escultura amb pentinat juli-claudi

UAB_ForumdeLlivia7

Dels estudis estratigràfics i de les troballes fetes en les campanyes anteriors es dedueix que el fòrum de Iulia líbica va ser abandonat com a tal en el segle III dC i desmuntat per reaprofitar els materials nobles de la seva arquitectura. Sobre les seves runes, però, en els segles posteriors de la tardoantiguitat hi trobem noves fases constructives que van continuar reutilitzant la sòlida arquitectura original almenys fins al segle VII dC.

L’únic fòrum romà del Pirineu

El fòrum romà descobert a Llívia és l’únic conegut ubicat en una vall pirinenca. Altres ciutats romanes properes en què tenim documentats altres fòrums romans, com Lugdunum Covenarum (Sant-Bertrand de Comenge) i Ruscino (Perpinyà) a la Gal·lia Narbonesa o  Empúries i Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca) a la Hispania Tarraconense, estan totes situades ja al peu del Pirineu.

Sondeig a on es troben les restes del temple romà

Sondeig a on es troben les restes del temple romà

La ciutat de Iulia Libica, situada al bell mig de la Cerdanya, era la capital dels ceretans, poble que, tal com ens diuen les fonts antigues, tenia el privilegi de gaudir del dret llatí, i com a tal probablement ja en època d’August se la va dotar d’un fòrum amb la seva plaça porticada, el seu temple, una cúria, de la qual tenim una possible localització, i potser també d’una basílica, encara per identificar. Aquí residia el poder que regia el poble ceretà ja romanitzat i plenament integrat a l’estructures polítiques, administratives i comercials del mon romà.

Les excavacions al fòrum

Les excavacions en el fòrum romà de Llívia es van iniciar ja fa vint anys amb una sèrie d’excavacions preventives durant les obres de promoció de vivendes, que van deixar al descobert les restes d’aquest jaciment conegut llavors com les Colomines A. En l’actualitat, l’excavació reiniciada el 2013 amb successives campanyes d’excavació, és part d’un projecte de recerca dirigit pel catedràtic de la UAB i investigador de l’ICAC, Josep Guitart, amb la participació de diversos investigadors d’aquests centres i estudiants d’arqueologia de la UAB.

Fragment de bust de la divinitat que segurament presidia el fòrum

Fragment de bust de la divinitat que segurament presidia el fòrum

El desenvolupament d’aquest projecte és possible gracies a la col·laboració de l’Ajuntament de Llívia, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat i la Diputació de Girona i com a institucions de recerca: l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Donada la importància i significació de la troballa i l’evident valor cultural i turístic d’aquest complex arquitectònic d’època imperial romana a la Cerdanya, les institucions contemplen bastir un projecte que permeti posar en relleu i aprofitar els valors arqueològics i monumentals d’aquest fòrum romà de Llívia.

Investigadors de contacte:
Josep Guitart
Departament d’Arqueologia UAB –Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 93 581 25 15
Josep.Guitart@uab.cat

Cèsar Carreras Monfort
Departament de Ciències de l’Antiguitat UAB
Tel: 93.581.35.52
Cesar.Carreras@uab.cat

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Convocatòria de roda de premsa – 28 d’octubre del 2016

Roda de premsa: Novetats en les excavacions al Fòrum romà de Iulia Libica (Llívia)

Us convoquem el proper divendres dia 28 d’octubre a les 12 hores a una roda de premsa a l’Ajuntament de Llívia per presentar les interesants i sorprenents troballes de la campanya d’excavacions d’enguany al fòrum romà de Iulia Libica que ha finalitzat el 21 d’octubre.

En el marc d’aquesta darrera campanya s’ha documentat la presència d’un edifici singular, que ara podem confirmar que es tracta del temple romà que presidia el fòrum. Juntament amb les restes d’estructures, exponent d’una arquitectura excepcional, s’han trobat diversos fragments escultòrics d’un valor arqueològic molt notable.

Ens acompanyaran en la presentació, a més dels arqueòlegs, representants de les institucions que col·laboren amb l’Ajuntament en el projecte: l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Girona i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat-Servei d’Arqueologia.

 

Publicat dins de Premsa | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Prospecció geofísica – Maig 2016

Per completar la informació sobre la Iulia Libica romana, sempre havíem pensat que calia conèixer millor el turó de Puig Castell, a on es troben les restes del castell d’època moderna. Es tracta d’un espai en el qual s’havia documentat ceràmica ibèrica, romana i medieval; per la qual cosa es creia que es trobaria restes d’hàbitat d’aquests períodes.

Resistivitat Puig-Castell - maig 2016

Resistivitat Puig-Castell – maig 2016

El dia 16 de maig vam fer una primera prospecció geofísica de resistivitat elèctrica amb un Geoscan RM-15D de la plana que es troba davant de l’entrada de l’actual castell d’època moderna. Es tracta de dos quadres de 30×30 metres, amb un petit relleu, que concentrava enderrocs del fossar de l’antiga fortalesa.

El treball de camp el van realitzar la Júlia Miquel, Helena Burgo, Oriol Achón i Cèsar Carreras.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Excavacions arqueològiques de Iulia Líbica – Llivia

Aquesta web recull les intervencions arqueològiques dutes a terme a la ciutat romana de Iulia Libica – actual Llívia, en les quals participa l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 2013, s’està duent un projecte d’investigació a la zona de les Colomines A, a on es localitza un edifici singular, que s’ha identificat amb el possible fòrum de la ciutat.

Les Colomines (Llívia)

Les Colomines (Llívia)

S’està intentant delimitar l’edifici singular en una zona actualment urbanitzada, fent servir nous mètodes (p.e. geofísica, LIDAR) i excavacions puntuals en àrees públiques i privades amb l’objectiu de recuperar, en la mesura del possible, aquest espai.  Les primeres excavacions del jaciment les ha dut a terme l’arqueòleg Jordi Guardia com a part d’una sèrie d’intervencions preventives a la part alta del municipi. Des del 2013, el projecte es completa amb la incorporació de dues institucions de recerca arqueològica com són  l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb els seus investigadors: Josep Guitart, Oriol Olesti i Cèsar Carreras.

Publicat dins de General | 5 comentaris