Visita de TV3

El dimarts dia 2 de juny ens va fer una visita a les excavacions del Fòrum l’equip de TV3 de la Rosa Talamàs. El resultat de la filmació és una notícia que ha aparegut al Telenoticies Comarques i al General el dia 7 de juny. Agraïm la visita de l’equi de TV3.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/continuen-excavant-el-forum-roma-de-llivia-lunic-del-pirineu/video/6162724/

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Campanya de primavera del 2022

Des del dia 10 de maig s’ha començat una nova campanya d’excavacions en el fòrum de Iulia Libica. Després d’un any de transició en què es volia traspassar els serveis d’aigua, llum i gas a l’exterior del fòrum o bé al subsol, aquest any permet unificar tota l’excavació interior del fòrum. Ara bé, malgrat que el trasllat dels serveis s’ha fet, encara resta que la companyia ENDESA doni d’alta la nova línia, malgrat que fa més d’un mes que està acabada i s’han fet els papers pertinents.

Excavacions al canal d'Angustrina

Excavacions al canal d’Angustrina

Resta encara completar la canalització de les aigües a través de l’antic canal d’Angustrina baixant cotes i posar els tubs, per tal que les aigües pluvials puguin dirigir-se directament a la xarxa de clavegueram. Per tant, una de les primeres intervencions d’aquests dies ha estat ampliar l’espai el pas dels tubs de 30 cm pel canal d’Angustrina, i baixar les cotes per tal que les aigües flueixin fins als col·lectors municipals. La intervenció en aquesta zona ha permès detectar alguna tomba medieval que no s’havia excavat en la campanya del 2019.

Mur septentrional - noves evidències

Mur septentrional – noves evidències

Dels dos testimonis que apareixien en el centre del fòrum, i que s’havien mantingut per la presència d’infraestructures de gas i llum, només s’ha pogut començar a desmuntar el més occidental, a on ja no funciona la xarxa de gas. Aquest testimoni que és més proper al temple del fòrum, tenia a la part septentrional una canalització moderna que s’ha pogut desmuntar. Per sota ja apareix el mur de tancament septentrional del fòrum, i una completa estratigrafia des d’època moderna fins a època romana, que ens permetrà ajustar totes les fases d’ocupació del fòrum.

Visió en conjunt del fòrum (23 de maig 2022)

Visió en conjunt del fòrum (23 de maig 2022)

Fins que ENDESA no doni d’alta la nova línia, no podrem començar a desmuntar el testimoni de la zona oriental, la qual cosa ens permetrà connectar totes les excavacions del fòrum des de l’Est a l’Oest.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Nou conveni de col·laboració entre la UAB, Ajuntament de Llívia i ICAC: presentació d’un vídeo del fòrum

Llívia (20/04/2022).— El director del programa Iulia Libica, Josep Guitart; el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Llívia, Josep Ramon Rotllant, i el director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Josep Maria Palet, han anunciat, aquest matí, 20 d’abril, la signatura del nou conveni, pels pròxims 4 anys (2022-2025), que donarà continuïtat als treballs d’excavació del Fòrum Romà Iulia Libica. El compromís de les administracions -Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Ajuntament de Llívia, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica­- es manté intacte des que l’any 2013 va començar aquest projecte. Cal recordar que ja en una primera etapa de campanyes anuals d’actuacions es va demostrar que en aquest punt de Llívia es conserven les restes del fòrum d’aquesta ciutat antiga que va ser un municipium, capital del poble ceretà i el seu centre religiós, polític i administratiu.

En l’acte s’ha fet la presentació d’un audiovisual promocional de durada breu (3 minuts) que es podrà veure a les xarxes, però que neix de la necessitat de fer arribar als nombrosos visitants que rep Llívia, i topen amb una excavació arqueològica oberta, quina és la significació i objectiu d’aquesta actuació. Una excavació que s’està portant a terme en un dels punts més emblemàtics del conjunt patrimonial de Llívia, al costat de l’església de Santa Maria dels Àngels, proper al Museu de Llívia, i al bell mig del camí cap al Castell.

El guió i direcció de l’audiovisual ha anat a càrrec de Josep Guitart i Cèsar Carreras (ICAC-UAB) i Gerard Cunill (Museu de Llívia). La producció audiovisual ha estat realitzada per Josep Padró i Piedrafita,. La fotografia aèria a càrrec de l’empresa Arqueòlegs.cat. I l’animació i 3D a càrrec de Carles Casanovas.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Trasllat de la xarxa elèctrica i del gas a la rasa lateral del fòrum

En els darrers mesos, s’ha fet una feina fosca al fòrum, que ha estat la instal·lació del cablejat elèctric i les tubàries de gas per la rasa feta en les campanyes de primavera i estiu del 2021. Apart del cables, s’ha posat una capa de ciment, i de sorra per evitar filtracions, una tasca sota la supervisió de l’Òscar Trullàs d’Arqueòlegs.cat . Aquest canvi al jaciment, es completarà en els propers mesos amb la canalització de les aigües pluvials per l’antic canal d’Angustrina. Aquestes modificacions dels serveis dels veïns de les cases properes al fòrum, millorarà les seves infraestructures, que avui en dia estaven algunes al descobert, i facilitarà tota l’excavació de l’espai central de fòrum.

Tubs de cables elèctrics

Tubs de cables elèctrics

Des de fa un parell d’anys, havien quedat dos testimonis longitudinals sense poder excavar, perquè tenien els cables de la xarxa elèctrica i els tubs de gas. Per la propera campanya, tota aquesta part s’excavarà de forma extensiva, de manera que s’aniran exhaurint els estrat d’est a oest, i condicionant l’espai amb graves.

Cablejat a la zona de l'exedra

Cablejat a la zona de l’exedra

Tant pels veïns com pels arqueòlegs, millorarem les condicions de l’espai de treball, i es faran més comprensibles les restes que s’estan excavant. Cada cop queda menys per completar l’excavació del temple romà, i pensar en el condicionament de les restes per tal que ho puguin gaudir els veïns i els visitants forasters.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Article sobre les escultures de Llívia

Després de quasi 5 anys, finalment s’ha publicat una primera visió dels marbres trobats en les excavacions del fòrum dels anys 2016 i 2017. Les troballes es localitzaven en un mur tardoantic a on s’havien reaprofitats els marbres fragmentats.

Cap de divinitat - possible Diana

Cap de divinitat – possible Diana

Les escultures semblen pertànyer al moment fundacional del fòrum de Iulia Libica, com a part del programa decoratiu del temple i del propi espai foral. Malgrat que els fragments estan molt trossejats, es poden identificar caps i mans d’alguna divinitat i de personatges segurament de la família imperial.

Les escultures estan fetes amb marbre blanc de gra fi procedent de les pedreres de Luni-Carrara, un detall que sembla indicar una implicació imperial en la construcció del fòrum i en la seva decoració.

Si en voleu saber més, podeu consultatr:

CARRERAS, C.; GUITART, J.; GUARDIA, J.; LAPUENTE, P.; GUTIERREZ, A.; DI FEBO, R. (2021) “El descubrimiento del fòrum de Iulia Libica (Llívia) y sus vestigios de estatuaria”. Madrider Mitteilungen 62, 430-456.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Final de campanya d’agost-setembre 2021

Des de finals del mes d’agost s’han continuat les intervencions en el fòrum d’Iulia Libica, tant a l’interior de la plaça, sobretot en els quadres 2 i 3 de la part central i a l’exterior – part oriental. En l’espai interior s’han rebaixat alguns dels estrats tardans – segurament de la segona fase (segles III-IV dC) – si bé els escassos materials trobats no són definitoris. Tota aquesta zona interna és complexa d’entendre, i per veure la seva evolució en detall, caldria primer desmuntar els serveis de gas i electricitat que generen uns testimonis de terra que dificulten la interpretació.

Quadres centrals del fòrum

Quadres centrals del fòrum

Per aquesta raó, una de les prioritats d’aquest any era completar la rasa de la part oriental per on passaran els serveis en el futur – esperem que al llarg d’aquesta tardor. Per tant s’ha definit una rasa d’uns 80-50 cm d’ampla i 70 de fondària que passa per darrera del mur septentrional i que segueix tot el mur oriental del fòrum fins la porta, a on gira cap a l’esquerra per evitar l’exedra. Aquesta rasa s’ha anat excavant per trams per tal d’obtenir la màxima informació arqueològica fins arribar als nivells naturals. Tal com es veia a mitjans d’agost, en algunes parts properes al mur oriental es documenten pedres, que semblen fer la funció de drenatge. Degut a les pluges, hem vist que el drenatge no era per tal que les aigües es filtressin cap el subsol, sinó per tal de que circulessin cap avall en direcció a l’exedra, a on si que semblen filtrar-se.

Dins de la rasa, i a l’alçada de la porta d’accés de fòrum. S’ha excavat un nivell amb pissarres en superfície que sembla tenia la mateixa cota d’alçada que la porta en època d’August. Si bé aquestes pissarres ens marquen clarament un nivell d’ús altimperial, no sembla que es tracti de cap empedrat fet expressament.

Nivell de pissarres davant la porta

Nivell de pissarres davant la porta

Per afavorir el pas de la rasa, i també per ampliar el sector nord i oriental es va fer una rampa amb màquina, que va proporcionar certes concentracions de materials. Per aquesta raó, en aquesta campanya amb estudiants es van realitzar tres sondejos a les zones amb concentració material. El sondeig 1, prop de la pastera i a una cota baixa tenia l’objectiu de trobar alguna resta constructiva, que malauradament no s’ha localitzat. El sondeig 2 es troba en una terrassa superior, i té una estratigrafia certament interessant amb gran quantitat de material, que suposadament procediria d’habitats d’una cota superior. Actualment, ja estem en estrats de cronologies pre-romanes que indicarien una ocupació anterior de l’indret abans de la construcció del fòrum.

Estrat pre-augusteu del sondeig 2

Estrat pre-augusteu del sondeig 2

El tercer i quart sondeig no han proporcionat gaire material, però ens indiquen la existència d’una terrassa amb una cota superior que ens permetrà reconstruir l’orografia antiga de la zona nord i est del fòrum.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Segona campanya d’excavacions del fòrum – Agost a Setembre del 2021

Des del 16 d’agost s’han reprès les excavacions del fòrum, centrant-se en fer un seguiment de la futura rasa pels serveis de gas i electricitat de la part oriental i dels quadres que es troben a la zona central del fòrum – propers al temple. Pel que fa a aquesta zona central, s’ha actuat a banda i banda del mur tardà d’opus spicatum, per cercar els paviments. D’una banda, s’ha identificat un paviment de signinum entre el mur del pòdium del temple i el mur d’opus spicatum que segurament representa el nivell d’ús d’època augustea o de la fase I del fòrum. En la part nord del mur d’opus signinum, es troba l’anomenat àmbit 2 que sembla identificar un nivell d’ús rubrefactat que es podria datar en la fase III (segles V-VII dC). En aquests dos contexts s´han trobat restes decoratius del fòrum un cop aquest va ser amortitzat.

Àmbit 2

Estrat d’ús de l’àmbit 2

En la zona oriental, el seguiment de l’espai que ocuparà la rasa ha proporcionat dades summament interessants. Per sota del nivell d’ús exterior i a un metre del mur es troba un nivell de drenatge amb pedres de grans dimensions, que facilitarien que les aigües baixessin al subsol i no afectessin als fonaments arquitectònics. Hores d’ara, encara es desconeix si aquest drenatge va per sota el mur oriental i continua en l’interior del fòrum.

Drenatge

Drenatge de la part exterior del mur oriental seguint la rasa

Un altre detall rellevant es la presència d’una superfície de pissarra davant la porta lateral del fòrum. Encara es desconeix la seva funció, i serà un altre dels temes a respondre en les properes setmanes.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sondejos a Puig Castell (Llívia)

Aquest any, per primer cop, hem excavat fora la zona del fòrum de Iulia Libica per tal de respondre a d’altres qüestions com la possible ocupació del turó de Puig Castell abans de la fundació de la ciutat romana en època d’August. Tant a la pròpia excavació del fòrum com en intervencions al cim del turó, s’havien documentat ceràmiques ibero-ceretanes i romanes republicanes. Per aquesta raó, hi havia la hipòtesi de l’existència d’un oppidum iberoceretà o un punt de control romà (p.e. castellum o turris) en la part superior del turó de Puig Castell.

En el maig del 2016 es va fer una prospecció geofísica (resistivitat RM-15D) davant de l’entrada de l’actual Castell en una zona plana, amb bona insolació i per tant un punt probable per trobar aquest possible establiment ibero-ceretà o romà. Per suposat, es sabia que el turó va ser ocupat a partir d’època tardoantiga (visigots) fins al segle XVII, i per tant que hi haurien d’altres horitzons d’ocupació.

A partir dels resultats de la geofísica, es va plantejar el juliol del 2021 fer 3 sondejos de 2×2 metres en les zones amb més anomalies – algunes d’elles amb angles que podrien indicar l’existència d’estructures constructives. Les excavacions s’han realitzat amb un equip d’auxiliars de l’empresa Arqueòlegs.Cat (Santiago Palacios, Aina Ibañez, Andrea Muñoz i Paula Sànchez).

Sondejos a Puig Castell

Sondejos a Puig Castell

Els 3 sondejos s’han fet a partir d’un eix Nord-Sud amb una distància de 3 metres entre ells. En funció de la troballa d’estructures d’han anat ampliant al llarg dels dies, com es pot veure a la figura 1.

Pel que fa als resultats, els 3 sondejos han proporcionat una estratigrafia complementària amb una primera fase moderna del segle XVII-VI, un altre estrat potent d’època baix medieval – que en el cas del sondeig 3 mostra una gran destrucció de possibles murs. Més avall, es troben restes d’estructures altmedievals – potser el conjunt més ben conservat amb presència de murs en els sondeigs 1 i 3 amb diverses orientacions, i concretament un mur d’opus spicatum (veure figura 2).

Sondeig 3: Opus spicatum

Sondeig 3: Opus spicatum

Després d’aquest horitzó medieval, s’han trobat estrats amb materials de cronologia més antiga que es situarien entre els segles V-VII dC (presència de TS Clara-D) ja tocant a la roca natural, a on s’ha pogut trobar un negatiu de pilar de fusta.

Com a conclusió dels sondejos, no tenim cap estratigrafia que documenti en aquesta part del turó l’existència d’ocupació ibero-ceretana o romana, si bé encara queden altres llocs del turó per prospectar i sondejar. Per la localització dels materials ibèrics i romans trobats anteriorment i la seva quantitat, potser les estructures associades eren de petites dimensions i en la zona del Castell – a on posteriors ocupacions haurien esborrats les restes estructurals. Seguirem en els propers anys fen estudis del turó a partir de prospeccions a peu, geofísiques i sondejos de comprovació per tal de confirmar o desestimar qualsevol hipòtesis.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Final de la primera part de la campanya del 2021

Avui, dia 28 de maig, s’ha completat la primera part de la campanya d’excavacions del fòrum de Llívia realitzada per l’empresa Arqueolegs.cat. L’objectiu d’aquesta primera part de la campanya era doble: completar el coneixement de l’estratigrafia de la part central del fòrum i fer una rasa a la zona oriental exterior del fòrum per ubicar els futurs serveis de gas i electricitat.

En la part central, s’han anat excavant els horitzons tardoantics desmuntant els nivells d’enderroc. S’ha identificat una habitació tardoantiga – que provisionalment dona una datació entre el segle V i VII dC (àmfora Keay LXII) – a més a més del seu paviment corresponent, així com la solera d’una possible porta. Aprofitant un retall posterior, s’ha arribat també a nivells d’època altimperial amb un preparat de morter del terra de l’habitació 2. Sembla que aquesta habitació era de grans dimensions, i a falta de confirmació, podria tenir un terra d’opus sectile – cosa que explicaria el gran volum de crustae trobades en d’altres parts del fòrum.

Nivell de l’habitació 2 amb restes de morter

Pel que fa a la rasa de serveis, una de les prioritats d’aquest any era aconseguir que els serveis de gas, electricitat i aigua que passen pel centre del fòrum, trobessin una ubicació més adequada per la part oriental exterior del fòrum i pel canal d’Angustrina. Per aquesta raó, s’està excavant una rasa d’un metre i 60 cm de fondària per la part oriental per sota del nivell d’ús d’època altimperial. La rasa ha permès documentar els treballs d’anivellament i aportació de terres romans fins arribar a la terra natural. Sempre hi hagut el dubte de si hi havia una ocupació o freqüentació anterior de la zona, i si bé tenim materials anteriors, tots els estrats semblen datar-se en cronologies altimperials. Aquesta és una de les zones que s’ampliarà en les excavacions dels mesos d’agost i setembre.

Rasa de la part oriental del fòrum

Rasa de la part oriental del fòrum

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Campanyes d’excavacions del 2021

El dia 3 de maig s’iniciarà una nova campanya d’excavacions a Llívia (Cerdanya), al fòrum i territori de la ciutat de Iulia Libica, en el marc del projecte quadriennal codirigit per Cèsar Carreras (UAB) i Jordi Guàrdia, en què participa Josep Guitart (UAB-ICAC).

El director del programa Iulia LibicaJosep Guitart, i el codirector de l’excavació, Cèsar Carreras, es van reunir a Llívia, el dia 13 d’Abril, amb l’alcalde, Elies Nova, per a informar-lo dels treballs que es duran a terme i les dates previstes.

La campanya del 2021 es dividirà en tres fases diferents:

  • del 3 al 30 de maig es farà excavacions al fòrum romà Iulia Libica;
  • del 5 al 16 de juliol, a la part alta del Puig del Castell, es faran diferents sondejos amb l’objectiu de constatar l’existència i l’assentament d’un poblat ibèric-ceretà o  estructures romano-republicanes a la zona;
  • a partir de la segona quinzena d’agost i durant el mes de setembre, es tornarà a excavar en el fòrum amb la participació dels estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB.

Aquesta campanya és la darrera dels quatre anys del Pla Quadriennal (2018-2021) i es preveu donar-li continuïtat amb la presentació, aquest any, d’un nou projecte i un conveni entre l’Ajuntament de Llívia, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICAC.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Algunes notes de color

Un cop acabada la campanya de Llívia d’aquest any, s’ha començat a adequar el jaciment per la visita. Potser es tracta d’un canvi menor, perquè encara resten moltes transformacions, però ja ha millorat la imatge del nostre fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Per facilitar l’enteniment dels diversos espais ja excavats, s’han posat graves de colors per diferenciar aquests espais. Abans de tirar les graves, es posa un tela que impedeix el creixement d’herbes i es col·loquen uns llistons per evitar que alguna estructura quedi coberta per les graves. I el resultat, és el que apareix en les següents imatges.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

D’una banda, tenim les graves vermelles que simularien un opus signinum o un terra preparat amb ceràmica triturada, i que vindria a identificar les habitacions tancades del fòrum. Un segon grup de graves grises que identificarien els espais ombrívoles com seria l’espai porticat del fòrum. I un tercer grup de graves blanquinós que identificaria l’espai obert i solejat del patí interior del fòrum.

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Imatge general del fòrum després de la campanya del 2020

Encara resta completar l’excavació de la resta de fòrum, i que aquesta separació d’espai sigui més evident, i també tot l’espai exterior al propi fòrum.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Final de la campanya del 2020 (5 setembre fins 28 d’octubre)

Els darrers mesos de campanya s’han concentrat en l’excavació i documentació de l’espai central, un dels darrers testimonis de tota la seqüència cronològica del fòrum de Iulia Libica. Per aquesta raó, s’ha excavat de forma meticulosa per quadres de 5 metres de costat per tal d’entendre tot el procés d’enderroc de les estructures des d’època moderna fins la romana. Des de l’excavació inicial del forat de pagès modern, s’ha documentat diversos enderrocs de pedra i argila segurament de fases tardoantigues o altmedievals.

Sector central d'excavació

Sector central d’excavació

Les darreres setmanes ja s’han visualitzat els murs que delimiten un àmbit nou que aprofita el mur del podi del fòrum, i es construeix – paral·lel a ell – un mur en opus spicatum de cronologia tardoantiga. A l’espera de confirmar la datació dels materials tant del seu enderroc com construcció, sembla que es tractaria d’un àmbit de finals del IV al VI dC. Un època de remodelació del fòrum que no teníem gaire ben documentada.

Enderroc i murs de l'àmbit tardoantic

Enderroc i murs de l’àmbit tardoantic

Les excavacions d’aquesta zona que continuaran en el proper any, ens permeten veure la continuïtat de murs entre la part occidental i oriental. Malauradament, encara es troben les xarxes de serveis bàsics (aigua, gas…) que impedeixen connectar els diferents sectors del jaciment, que esperem es pugui fer en els propers mesos.

Visió general dels diversos sectors

Visió general dels diversos sectors

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Primera part de la campanya del 2020 (15 Agost-4 Setembre)

Malgrat la pandèmia del COVID-19 es va decidir dur a terme la campanya del 2020, endarrerint les dates i definint unes mesures de seguretat bàsiques. Això sí, la campanya es va iniciar el 17 d’agost, i la primera part amb els estudiants de la UAB s’ha completat el dia 4 de setembre. Tal com s’indicava la prioritat era excavar la part central del fòrum de nord a sud per on passava l’antic vial que ara transita al costat de l’absis de l’església de Santa Maria dels Àngels.

Imatge general de tot l’espai central

Imatge general de tot l’espai central

Després d’un primer rebaix a màquina, es van reconèixer un forat modern de pagès i un gran forat modern produït per una rotatòria, que ens va permetre reconèixer la probable estratigrafia de tot quest espai central.

Estratigrafia de la rotatòria

Estratigrafia de la rotatòria

En la part superior d’aquest sondeig central apareixia, una mica malmès l mur septentrional del fòrum i una canal de rec modern que es va enregistrar en detall. En aquest moment. S’està excavant en extensió tota aquesta franja central a on es documenta un gran estrat d’enderroc amb fragments de pissarra que en la part septentrional es combina amb estuc, potser indicant un altre estrat del qual no coneixem la relació estratigràfica amb l’anterior.

Imatge general de l’enderroc tardoantic

Imatge general de l’enderroc tardoantic

Pel que a la zona exterior del fòrum – el mur oriental – s’ha completat l’excavació de la trinxera de fonamentació del mur. Segurament el seu material ens confirmarà la data de construcció del mateix que ja es situava en les darreres dècades del segles I aC. La trinxera de fonamentació documenta una banqueta de pissarra que s’ha conservat complerta i una alçada del mur que arriba en algun punt a 1,90 metres.

Banqueta de fonamentació del mur oriental

Banqueta de fonamentació del mur oriental

També s’ha continuat cercant el nivell de circulació de l’exterior del fòrum, i sembla que en la part superior s’ha trobat en l’UE-719, que encara no presenta materials precisos per datar el nivell. Dels 2 metres de sondeig paral·lel al mur oriental que s’havia fet en el 2019, s’ha ampliat fins a 4,30 metres per tal d’arribar a un mur tardoantic paral·lel. S’esperava trobar algun tipus de resta constructiva a aquesta amplada per tal de concloure que hi havia continuïtat urbanística, però per ara no hi ha cap resta d’hàbitat en la part oriental.

Sondeig paral·lel al mur oriental

Sondeig paral·lel al mur oriental

Per contra, si que s’han localitzat estructures de combustió i possibles escombreres vinculades a producció metal·lúrgica (escòria de ferro) o ceràmica (gran quantitat de tegulae). Un cop s’hagi completat la identificació del nivell de circulació, segurament s’avançarà més a l’est per identificar totes aquestes estructures de producció pirotecnológica.

Finalment, cal esmentar alguns materials destacats d’aqueta campanya, com són una agulla de fíbula de grans dimensions, un fragment escultòric de bronze (potser un element decoratiu com una corona que ja s’havia trobat en el 2019) i una moneda de la Colònia Nemausus.

Dupondi de la colònia de Nemausus (Nimes)

Dupondi de la colònia de Nemausus (Nimes)

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Preparació de la campanya del 2020

Com cada any des del 2014, durem a terme una excavació al fòrum de Llívia – jaciment de les Colomines A – des del 24 d’agost fins al 4 de setembre, si les actuals condicions ens ho permeten. Les excavacions sota la direcció de Jordi Guardia i Cèsar Carreras, s’ha anat adaptant a les condicions que ens marca l’existència d’un vial que travessa el monument. De cara a aquest estiu, es comptarà amb la col·laboració de 10 estudiants de la UAB i l’empresa d’Arqueòlegs.cat.

Excavacions del fòrum de Llívia tal com es va deixar a la campanya del 2019

Aquest any, s’ha aconseguit de traslladar el vial des del centre a un extrem, arran de l’absis de l’Església de Nostra Sra. Dels Àngels i podrem excavar la zona central del fòrum. En aquesta zona, ja es va poder descobrir una part del temple en el 2016-7 i aquest any es podrà completar amb els àmbits contigus.

Zona central de l’antic vial a on s’excavarà aquesta campanya

També es continuarà excavant a l’exterior del fòrum, concretament a la zona oriental, a on sembla podia existir un espai de pas. L’any passat es va començar a obrir i es va documentar una canal central i una pastera de fang. Aquest any, es pretén datar aquest possible nivell d’ús, veure la seva amplada i determinar si existeixen edificis al voltant del fòrum.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Continua la campanya del 2019

Les excavacions de l’any 2019 van començar el mes de maig concentrant-se en la part més occidental del fòrum, propera a l’església. En aquesta zona de l’antiga sagrera s’havien detectat una sèrie de tombes que per les seves característiques i cota, s’assemblaven a les tombes excavades en el 2014. Les tombes del 2014 s’havien datat per C14 entre els segles XI-XII, per la qual cosa a l’espera de confirmació, es creu que la resta de tombes corresponen a un horitzó medieval. S’ha excavat un total de 35 tombes d’inhumació orientades E-W sense aixovars, i que vindrien a demostrar l’existència d’una primitiva església altmedieval al costat del fòrum, quan encara s’habitava dalt del turó de Puig Castell.

Tombes medievals

A finals de juny es va acabar la intervenció i es va cobrir amb geotèxtil, per tal de permetre terrassar tot aquesta zona per permetre traslladar el vial a prop de l’església, i d’aquesta manera alliberar l’espai central. Es tracta d’un trasllat provisional a l’espera que es trobi un altre alternativa per evitar que el tràfic travessi el fòrum. Així doncs, temporalment la zona occidental resta com una reserva arqueològica per excavar en propers anys, quan ja no calgui el vial.

Zona occidental – futura ubicació del vial

L’excavació d’agost i setembre s’ha concentrat en el sector oriental del fòrum que encara era mal conegut. S’havien fet sondeigs però cap excavació en extensió que permetés conèixer com s’havia construït el fòrum i el carrer annexa. També quedava pendent completar l’excavació de l’exedra en el seu cantó nord. La primera tasca ha estat extreure totes les argiles acumulades en el sector de l’exedra i descobrir les trinxeres de fonamentació amb les seves respectives soleres de pedra. Es confirma a partir dels materials que les reformes i la creació de la nova exedra es dataria segurament en època de Tiberi.

Exedra i trinxera

Pel que fa a l’excavació exterior del fòrum, es va fer una trinxera de 2 metres respecte al mur oriental i s’ha pogut veure el procés de construcció del fòrum, com es canalitzava l’aigua i la trinxera inicial del propi fòrum, que ha proporcionat un volum important de material. Entre els materials més destacats del seu rebliment han aparegut 3 molins rotatoris volcànics i un objecte que sembla ser un possible rellotge solar.

Trinxera excavada amb nivell d’ús i canal

A un metre de distància del fòrum s’ha identificat un canal excavat en el natural que segurament canalitzava les aigües del carrer. El canal s’ha pogut resseguir uns 10 metres, però sembla que després es desvia – potser per evitar l’exedra. Just en el lloc de la desviació del canal s’ha documentat una estructura circular feta amb tegulae planes i pedra, que podria fer la funció de pastera de fang. L’estructura és encara incomplerta i data del moment de la construcció del fòrum, i després va ser coberta per argiles.

Estructura singular – possible pastera de fang

D’altra banda, també s’han fet intervencions al mur septentrional del fòrum per veure com es recolzava sobre el natural de la muntanya.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Comença la campanya 2019

Des del dia 5 de maig s’ha començat una nova campanya al fòrum de Iulia Libica sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Guàrdia. Les primeres setmanes d’intervenció es concentraran en la delimitació i excavació de la necròpolis medieval que es troba a la part occidental, al costat de l’absis de l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

Delimitació de la necròpolis medieval

La primera tasca ha estat delimitar totes les tombes que corresponen a aquest horitzó cronològic, que suposadament es dataria cap els segles XI i XII dC, cronologia que ens ve a partir de les datacions de C14 de dues tombes medievals excavades en el 2013 a la cala 2. Donada la cota a la qual es troben les altres tombes, aquesta seria la hipòtesi cronològica de partida. Hores d’ara, s’han pogut delimitar un total de 15 tombes amb coberta de pissarra que es troben retallant estrats d’abandonament romans.

Tomba de coberta de pedra medieval

A partir de la primera delimitació d’estrats i sobretot un retall d’una conducció d’època moderna, es pot reconèixer que la potència estratigràfica medieval és limitada. Els estrats medievals tindrien tan sòls uns 20 cm de potència per sota de la superfície actual, ja que en el tall de la conducció es poden veure restes d’opus signinum romà a aquests 20 cm.

Restes d’opus signium romà en el tall de la conducció moderna

En les properes setmanes, a mida que es vagin excavat les tombes i l’estratigrafia medieval es podrà ser més precís en la seva cronologia i l’àrea que poden delimitar segurament al voltant d’alguna petita església.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Cicle Iulia Libica d’Història i Arqueologia

Del 17 al 20 d’Abril es celebra al Museu de Llivia un cicle de conferències i tallers sobre la història i arqueologia relacionada amb el municipi, que inclou una xerrada del Jordi Guardia com a arqueòleg responsable de les excavacions del fòrum.

Diptic 1

Diptic 2

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Març 2019 – preparant la campanya

Aprofitant els darrers dies d’hivern, s’ha fet una nova visita al jaciment de les Colomines A, per programar la propera campanya d’excavacions. En els darrers mesos, l’Ajuntament ha millorat les condicions de salvaguarda del jaciment, construint una tanca de fusta al voltant per tal de què els visitants puguin gaudir de les restes sense entrar a la zona de treball.

Tanques al voltant del jaciment

També s’ha elaborat un cartell explicatiu de les excavacions que s’estan duent a terme al fòrum.

Cartell del jaciment

La propera campanya té com a objectiu organitzar millor l’espai, excavant una zona propera a l’església de la Mare de Déu dels Àngels, per tal de canviar el curs de la via que travessa el jaciment, i que aquesta passi més a prop de l’església. D’aquesta manera, en properes campanyes es podrà excavar tot l’espai central, i que sigui visible tant el temple com l’espai contigu del podi.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Excavacions de l’estiu-tardor 2018

La campanya dela tardor del 2018 es va iniciar a final del mes d’Agost, el 27 concretament, i ha durat fins a finals del mes de Setembre. Les primeres dues setmanes amb estudiants de la UAB, i des del 12 de Setembre amb la col·laboració de l’empresa Arqueòlegs.Cat. Els canvis al jaciment han estat substantius, ja que s’ha desmuntat el mur oriental de l’església de la Mare de Déu dels Àngels, i s’ha rebaixat tota aquesta part de jardí fins arribar a nivells medievals amb alguns enterraments i fins tocar les estructures romanes del fòrum. En la seva major part, aquesta zona occidental del fòrum està fins i tot millor preservada que la banda oriental i molts dels mur estan complets en un certa alçada.

Figura 1. Zona oriental de l’església de la Mare de Déu

Per tant, la campanya s’ha concentrat en adequar tot aquest nou espai occidental del fòrum, que s’ha anat delimitant i fent visibles algunes de les cales que ja havien estat excavades en el 2014. D’altra banda, un altre part de l’equip s’ha concentrat en completar les excavacions de l’exedra primigènia i de l’espai adjacent a la porta oriental del fòrum.

Si l’exedra ja havia proporcionat informacions interessants en el mes de maig amb un paviment de tegulae, i uns fonaments de quasi 2 metres de profunditat, es podia intuir que aquesta primera exedra havia estat retallada per l’exedra posterior d’època de Tiberi. Així doncs, es va excavar al nord de l’exedra de Tiberi per veure si hi havia les restes del mur de tancament de l’exedra d’August. Tan sòls a mig metre al Nord es documentava aquest mur de tancament, amb uns fonaments a una cota superior que el mur Sud. Aquest detall demostra que la primera exedra s’adapta a una terrassa natura que conforma el propi terreny.

Figura 2. Mur nord de la petita exedra

L’excavació d’aquesta part nord de l’exedra petita mostra com la construcció de l’exedra gran fa que la seva trinxera de fonamentació escapci el mur est de l’exedra petita, i que sigui reomplert per carreus de grans dimensions (rudus). Encara és d’hora per entendre per quina raó es desmunta la primera exedra i es construeix la segona, però la presència del rudus i aigües freàtiques a només 2 metres de fondària, podria suggerir que existien problemes de filtracions d’aigua.

Una mica més al nord s’ha seguit ampliant la cala que es troba davant la porta d’accés del fòrum, fins 4,5 metres del seu mur est. Malgrat que es cercava alguna possible resta de carrer o d’edificis propers, tan sòls s’han recuperat bossades de materials d’enderroc de la segona fase (finals II dC-IV dC).

Figura 3. Enderroc de pedres i ceràmica davant l’entrada del fòrum (UE-548)

Tal com s’havia comentat, una part substancial de la intervenció ha estat descobrir i excavar algunes de les estructures de l’antiga sagrera de l’església. A prop de la capçalera, a on ja s’havia fet la cala 2 en el 2014 es va tornar a descobrir el mur romà E-O de la part alta del fòrum, que té al seu costat una sèrie de tombes medievals (datades per C14 en els segles XI-XII). S’han trobat noves tombes associades i també vinculades als murs romans.

Figura 4. Possible tomba medieval de la capçalera

També s’ha pogut resseguir tot el mur septentrional del fòrum fins arribar a la seva cantonada NO, i es troba força ben conservat en la majoria de trams, si bé en algunes zones ha estat retallat per tombes, segurament modernes.

Figura 5. Seguiment del mur septentrional del fòrum fins la cantonada NO

Figura 6. Alguna de les tombes modernes que retalla el mur septentrional

S’ha resseguit també el mur oriental del temple que està molt ben conservat fins una alçada de més de 1,5 metres, fins i tot conserva fragments d’estuc amb color. A mida que es pugui es pugui anar excavant el seu interior es podrà concretar el seu potencial, però les primeres impressions són molt positives.

Figura 7. Mur oriental del temple

Finalment, tots aquests canvis soferts pel jaciment aquesta campanya estan replantejant tot el Pla Urbanístic d’aquest espai. El valor patrimonial de les restes i la seva singularitat fan que es cerqui crear un espai arqueològic peatonal, en què tant la circulació com els serveis passin o per sota o pel costat de les restes. Això vol dir que en el futur s’espera que tot el conjunt sigui visible i visitable.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Novetats a l’exedra en la intervenció del maig a juliol del 2018

La campanya del 2018 es va iniciar el mes de maig i tenia com objectiu completar l’excavació de l’exedra oriental del fòrum per tal de permetre el nou traçat del carrer que vol rodejar tota la plaça del fòrum. A finals de la campanya del 2017 ja s’havia trobat un interessant estrat amb molt material ceràmic i óssos a la petita subdivisió de l’exedra. Però la sorpresa ha estat quan aquest s’ha trobat a sota, un paviment de tegulae tancat pels murs de pedra per tres bandes i per un petit mur de tegulae verticals que donava a la part porticada. Sembla que es tracta d’una construcció anterior al fòrum o bé d’una primera fase – per ara de difícil datació.

Figura 1. Paviment de tegulae de la petita exedra

D’altra banda, s’ha excavat a banda i banda de l’exedra per tal de veure com es relacionen les estructures muràries entre sí i la seva fonamentació. La gran sorpresa de nou ha estat que allò que es creia natural, només són sediments amb presència de material antròpic i que els fonaments són molt profunds. A la part nord de l’exedra, a quasi 1 metre de fondària es troba una capa de preparació de grans blocs de pedra (statumen o rudus) segurament per drenar  les aigües. Mentre que per la part sud, també s’observa un gran desnivell, amb un mur perfectament construït per ser vist i la capa freàtica al fons.

Figura 2. Mur sud de la petita exedra

Hores d’ara desconeixem encara la relació entre la petita i la gran exedra, malgrat que algunes filades del mur semblen travades i per tan contemporànies. Podria tractar-se d’una reforma posterior del fòrum. Estem fent un sondeig per esclarir aquest punt, i veure la evolució cronològica de tota aquesta curiosa estructura.

Figura 3. Relació entre les dos exedres

Finalment, també s’ha fet durant aquests dies un petit sondeig al carrer Colomina, a on s’havia fet durant el 2017 una prospecció amb georadar de Leica i s’havia detectat una anomalia recta que es podria interpretar com el mur de tancament del fòrum. Malgrat un petit error de distàncies, s’ha trobat aquesta anomalia molt arrasada que podria ser el preparat del fonament del mur de tancament del fòrum. Un detall que encara estem a l’espera de comprovar.

Figura 4. Sondeig del carrer Colomina amb la resta del possible mur sud del fòrum

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari