L’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB obre per al primer trimestre de l’any vinent una nova convocatòria del seu projecte de suport per a la transformació i la millora educatives que forma part del programa Innovar per Aprendre.  

El projecte pretén ser un ajut per a centres educatius en procés de transformació. Centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre i també centres que ja són en transformació i es plantegen dubtes o volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan. 

Podríem dir que el nostre suport s’estructura en cinc fases. 

En la primera establim contacte amb l’equip Directiu amb l’objectiu de conèixer els trets identitaris del centre i detectar quins obstacles estan detectant en el seu procés de millora per mirar de començar a focalitzar la nostra intervenció.  

En la segona intentem fer una recollida de dades sobre la realitat del centre des de tres nivells d’aproximació: 

  • el que documenten (PEC, pàgina web, programacions etc…) 
  • el que declaren (enquestes, focus grup…) 
  • el que fan (observacions directes a l’aula, o a través de documentacions que inclouen fonts primàries) 

Posteriorment, la tercera fase ens permet l’anàlisi de les dades recollides per intentar concretar  algunes línies mestres per organitzar el retorn que es proporcionarà al centre. L’equip docent de l’ICE elabora un document que recull les reflexions i propostes que es deriven d’aquesta anàlisi i que utilitzarà per intentar exercir d’amic crític extern. S’intenta: 

  • Ajudar al centre a analitzar les seves pràctiques i a identificar en quins models d’ensenyament-aprenentatge se sustenten. 
  • Identificar quines pràctiques no mantenen sintonia entre el que declaren i allò que he que hem observat i quines altres caldria analitzar més a fons perquè clarament no responen al que està mostrant la recerca en educació. 

L’anàlisi i les conclusions sempre sorgeixen de la discussió entre dos membres de l’equip docent, intentant assegurar una certa diversitat de mirades i interpretacions. 

La quarta fase és el moment de compartir amb l’Equip Directiu (i amb el claustre si s’escau) les conclusions i negociar quina intervenció pot tenir l’equip docent de l’ICE en funció de les decisions que es prenguin a l’escola. Aquesta intervenció pot contemplar orientacions a l’equip directiu en els processos interns de reflexió que s’encetin, recerca de persones expertes que els puguin assessorar o formar, sessions puntuals de l’equip docent orientades a modelar i dinamitzar processos de reflexió sobre la pràctica o a sensibilitzar sobre una determinada qüestió o oferir la participació en sessions de formació i reflexió organitzades pel programa. 

Per últim, en una cinquena fase l’equip Docent de l’ICE es manté en contacte amb el centre per poder fer intervencions puntuals que ajudin a l’equip a regular el propi procés o per tornar a intervenir sobre  necessitats que puguin sorgir en un futur.

En el cas concret d’aquest curs 2020/2021 hem constatat que són molts els centres educatius que estan descobrint, a conseqüència dels canvis que la pandèmia ha obligat a implementar, la necessitat de fer canvis en el seu model d’aprenentatge. Repensar les activitats, adaptar les propostes, modificar les ràtios i optar per noves distribucions dels alumnes i els professionals ha portat a molts centres a reflexionar sobre els objectius últims de l’activitat educativa que desenvolupen. Situar-se en un nou marc de treball ha portat a molts equips docents a plantejar-se una necessitat de transformació o millora de les seves pràctiques. L’objectiu de l’ICE de la UAB amb aquest projecte és donar suport a aquests equips docents. 

Els equips interessats podran sol·licitar aquest suport a partir del 8 de gener de 2021 i durant tot el segon trimestre del curs. En tot cas, s’aniran atenent els centres per ordre d’arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l’equip docent de l’ICE com s’ha fet fins ara.

Tota la informació a https://www.uab.cat/web/innovacio-docent/programa-innovar-per-aprendre-/suport-per-a-la-transformacio-i-la-millora-educatives-1345778876629.html