FALSOS AMICS / FALSE FRIENDS

Català / English

nov. 26 2014

1. FALSOS AMICS / FALSE FRIENDS

Posted in |

[CA] Els falsos amics, concepte utilitzat per primera vegada per Koessler i Derocquigny en l’obra de 1928 Les faux-amis ou les trahisons du vocabulaire anglais (‘Els falsos amics o les traïcions del vocabulari anglès’), són paraules que pertanyen a dues llengües diferents i que tenen una gran semblança de forma però significats diferents. (Tot i que els lingüistes plantegen també falsos amics fonètics, ortogràfics, morfològics, sintàctics o pragmàtics, presentem aquí la definició més habitual).

[EN] False friends is a concept used by Koessler and Derocquigny in their 1928 work Les faux-amis ou les trahisons du vocabulaire anglais (‘False friends or betrayals of English vocabulary’), are words that belong to two different languages which are very similar in their form but which have different meanings (although linguists also consider phonetic, orthographic, morphological, syntactic and pragmatic false friends here we present the most usual definition).

[CA] És poc freqüent el cas en què hi ha falsos amics totals, és a dir, aquells en què no hi ha cap accepció comuna. Quan algunes de les accepcions són compartides, es tracta de falsos amics parcials. Molts falsos amics són deguts a una etimologia comuna que ha derivat en significants diferents en cada llengua. Per tant, des del punt de vista etimològic cal distingir entre els falsos amics que provenen d’un origen comú i han evolucionat en sentits diferents d’aquells falsos amics que són només homònims o homòfons. Entre els homònims podem assenyalar home, que en català prové de la paraula llatina hŏmo, hŏmĭnis, mentre que en anglès prové d’un protogermànic *haimaz.

[EN] There are very few cases of total false friends; in other words those that have absolutely no common meaning. Where part of the meaning is shared they are referred to as partial false friends. Many false friends are due to a common etymology which has derived different meanings in each Language. From an etymological point of view we need to distinguish between false friends with a common origin which have evolved in different directions and false friends that are homonyms or homophones. An example of a homophone is ‘home’ which, in Catalan comes from the Latin word hŏmo, hŏmĭnis, while in English it comes from the Proto-Germanic haimaz.

imatge1

[CA] Tot i no ser els més nombrosos, els casos d’interferència semàntica total a partir d’un origen comú i una evolució diferent del significat són bàsics, perquè afecten paraules patrimonials d’ús freqüent. A partir del llatí charta (‘paper’), el català ha arribat a la carta o comunicació escrita que adrecem a una o més persones, mentre que l’anglès va agafar del francès el terme carte, amb el mateix origen, i el va transformar fins arribar a la card actual, que vol dir ‘targeta’.

[EN] Although not very common, cases of total semantic interface from a common origin and a different evolution of meaning are basic because they affect words that are in frequent use. From the Latin word charta (‘paper’), comes the Catalan carta or written communication addressed to one or more people, while the English have adopted the French term carte, with the same origin, and transformed it into card.

imatge2

[CA] És clar, per tant, que una targeta no és el target anglès, que es refereix més aviat a un objectiu. De manera encara més sorprenent, les llibreries catalanes no tenen la mateixa funció que les libraries angleses, on anem a consultar llibres, no a comprar-los.

[EN] The Catalan word for card, targeta, on the other hand clearly has no relation to the English target. Even more surprising, the English word libraries has a different function from the Catalan llibreries, where you go to buy books rather than just consulting them.

imatge3

[CA] En els casos de falsos amics parcials, un dels dos o més significats del terme en una llengua equival al de l’altra llengua, però no la resta. És a dir, només una de les accepcions del terme correspon amb les de l’altre. Així per exemple, un accident o assassinat és terrible (horrorós) tant en català com en anglès, però no solem dir que els nostres refredats o la música que sentim siguin terribles, encara que puguem entendre l’ampliació de sentit que suposa. En sentit complementari, el coixí català, que serveix tant per dormir millor com per seure-hi o recolzar-s’hi, només és un cushion en el segon sentit, mentre que es converteix en un fals amic en el primer, que caldrà substituir per pillow.

[EN] In cases of partial false friends, one of two or more meanings of a term in one language is the same as one in another language, but not the rest. So for example, as accident or murder is terrible (‘horrendous’) both in Catalan and English, but Catalans don’t tend to refer to having a cold or some music they hear as being terrible, even though we can understand the extension of the meaning.
In a complementary sense, the Catalan word coixí can have the sense of both something to rest on (cushion) and something to put your head on in bed (pillow).

imatge4

[CA] Un cas especialment interessant entre l’anglès i el català el formen aquells falsos amics (neologismes) formats per préstecs (directes o indirectes) de paraules angleses que en català han passat a tenir un significat diferent. En català podem fer footing sovint, però un anglòfon no sabrà què fem si el convidem a aquesta activitat, perquè per a ell es tracta d’un punt de suport o posició.

[EN] One especially interesting case in Catalan is the use of false friends formed directly or indirectly by loan words (neologisms) from the English which have come to mean something different in Catalan. If a Catalan invites you to go footing it will not be clear what they want you to do as in English the same word means the foundation for something or stability.

imatge5