La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica a la UAB es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

Aquesta plataforma s’allotja en el  clúster d’e-Administració del CSUC amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l’entorn universitari per l’empresa Scytl Secure Electronic Voting.

La UAB està utilitzant aquest sistema des de l’any 2010 i va ser una de les primeres universitats que el va implementar. Veure les diferents eleccions que s’ha fet amb eVot a la UAB.

La implementació del sistema de votació electrònica s’està fent de forma progressiva en les diferents tipologies d’eleccions de la universitat.

Actualment s’està implementant en els següents comicis:

 

 

 

 

  • Eleccions sindicals del personal acadèmic i del PAS: Junta de personal i Comitè d’Empresa
    Gestionades per l’Àrea de Gestió de les persones.
    Impulsades pels agents socials.
    Regulades pel Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre.
    Més informació sobre eleccions sindicals.
El suport tècnic a totes aquestes eleccions amb votació electrònica és a càrrec de l'OCI (Oficina de Coordinació Institucional) i de L'APSI (Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació) i, per delegació, pel SID (Servei d’Informàtica Distribuïda) de cada centre.

 

Està previst incorporar progressivament aquest sistema a les altres modalitats electorals per sufragi universal:

 

Més informació