En les eleccions dins d’una reunió d’un òrgan de govern no es pot emprar el sistema de votació electrònica asincrònic (eVot CSUC que implementem en les eleccions de sufragi universal).

Per a aquesta tipologia d’eleccions, presencials o a distància, cal emprar un sistema de votació sincrònica (votació presencial o per enquesta anònima).

En les reunions virtuals, via TEAMS, es pot emprar el sistema de votació a partir d'una enquesta anònima de l'eina  Forms de l’Ofiice365 UAB.

  → ARXIUS PER DESCARREGAR:


→ MANUAL – Com configurar una enquesta anònima amb Forms: 
PDF

 

 

Tipologia d'eleccions dins d'una sessió d'un òrgan de govern

Eleccions dins del Claustre:

 • Membres electes de comissions específiques del Claustre
 • Membres electes del Consell de Govern
 • Síndic o síndica de Greuges

Eleccions dins del Consell de Govern:

 • Membres electes de les comissions delegades del Consell de Govern
 • Representants a altres òrgans

Eleccions dins d’una Junta de Facultat o d’Escola:

 • Degans o deganes i directors o directores de centre
 • Membres electes de la Junta Permanent (en els casos on estigui regulat)
 • Membres electes de les comissions delegades de la Junta de Facultat o d’Escola (en els casos on estigui regulat)

Eleccions dins d’un Consell de Departament:

 • Directors o directores de Departament
 • Membres electes de la Comissió Executiva (en els casos on estigui regulat)
 • Membres electes de les comissions delegades del Consell de Departament (en els casos on estigui regulat)

Eleccions dins d’un Consell d’Institut d’Investigació Universitaris o d’un Centre de Recerca propi:

 • Directors o directores d’Institut d’Investigació Universitaris o de Centre de Recerca propi
 • Representants a altres comissions i/o òrgans (en els casos on estigui regulat)