EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

abr. 29 2011

Anàlisi de les previsions de l’Índex UAB per a l’any 2010 i expectatives per al 2011. Una síntesi.

1. Anàlisi de les desviacions del 2010.

Pretenem en aquest text portar a terme una valoració global inicial, sintètica, sobre les previsions realitzades per l’Índex UAB d’Activitat Turística per a l’any 2011 (IUAB 2010) i realitzar alguns comentaris sobre les expectatives per al 2011. Per la disponibilitat de les dades i la tipologia utilitzada en les previsions de l’IUAB, el gruix de les comparacions poden ser fetes per al cas espanyol. Per al cas català, disposem ja d’un parell d’indicadors que ens permeten veure el què ha passat.

Ens centrem, primer, en l’experiència traçada per Catalunya, hem de recordar que l’Índex 2010 preveia una ralentització (raonable) de l’ajust dels fluxos de demanda, respecte a la intensa detracció experimentada al 2009. En tot cas, la imatge general era de reducció. Així, per exemple, es preveia un descens del nombre de turistes estrangers del 4%, lluny, en tot cas, de la caiguda del 9,5% experimentada a l’any 2009. Les dades ja disponibles, procedents de la enquesta FRONTUR, revelen que, contràriament, el número de turistes hauria crescut al 2010 un 3,7%. Tanmateix, l’IUAB 2010 estimava un ajust de la despesa real del 3,4% a Catalunya, quan en realitat ha estat d’un increment del 7,8%. No disposem encara de les dades segmentades per mercats emissors.

L’error en la tendència, en tot cas, ha estat clar. Previsiblement, poden haver dues raons tècniques que expliquen el gruix d’aquesta desviació: en primer lloc, l’efecte de l’ajust en els preus dels productes turístics davant la crisi sobre la demanda, evident en el sector de l’allotjament, ja que els models utilitzats no donaven un efecte molt significatiu en aquest sentit, i el tema de fons radica en les dificultats inherents al maneig de sèries de preus més pròxims a la realitat. En segon lloc, l’existència d’una espècie de sòl en la demanda de certs mercats que provoca, a partir de cert nivell, dificultats per a nous descensos. Òbviament, aquestes situacions seran millor precisades en les estimacions per al 2011.

En referència als anàlisis de les desviacions per al cas espanyol, -del qual disposem de més informació en aquests moments-, encara que el sentit de l’evolució no es va encertar, les desviacions absolutes de les variacions no són elevades; per exemple, en quant al flux de turistes i despesa. Específicament, l’IUAB 2010 va predir una caiguda del número de turistes estrangers del 0,2% mentre que al final aquest ha augmentat un 1%. Quantitativament, la desviació no és elevada. En el cas de la despesa dels estrangers, les nostres previsions apuntaven a un descens real de l’1,3%, quan al final s’ha mantingut estable. Els errors són, no obstant, majors per a la demanda en establiments hotelers. Rellevant és la desviació en el cas concret dels mercats estrangers.

Quadre 1. Previsions del creixement de l’Índex UAB 2010 en base a les principals magnituds turístiques per a Espanya versus realitzacions (percentatges)

 

 

Previsió IUAB 2010 (P)

Realització (R)

Desviació Absoluta (P-R)

Turistes Estrangers

-0.2%

1%

-1.2%

Total Viatgers Hotelers

-0.8%

6.4%

-7.2%

Viatgers Espanyols

-0.7%

2.6%

-3.3%

Viatgers Estrangers

-0.9%

11.9%

-12.8%

Total Pernoctacions Hoteleres

-2.5%

6.7%

-9.2%

Pernoctacions Espanyols

-2.8%

3,2%

-6%

Pernoctacions Estrangers

-2.2%

9,5%

-11.7%

Despesa Estrangers

-1.3%

0%

-1.3%

Despesa Estrangers per Turista

-1.1%

1%

-2.1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Índex UAB 2010, Instituto de Estudios Turísticos i Instituto Nacional de Estadística.

Malgrat les desviacions succeïdes en el 2010 i que ens obliguen a intensificar més, si cap, els treballs per a precisar les estimacions corresponents al 2011, creem que aquestes són fortament atípiques en la història de l’Índex UAB, el qual, generalment, ha avançat bé les tendències globals i del gruix de mercats. Cal puntualitzar, a més, que el que es pretén precisar no són tant els nivells dels indicadors, sinó la seva evolució, cosa que comporta un més alt nivell d’exigència a l’estudi.

Els aprenentatges per aplicar al 2011 són: en primer lloc, millorar les sèries de preus; en segon lloc, considerar la distinció dels valors dels paràmetres estimats (efectes-preus i renta) per mercats; i, en tercer lloc, revisar les sèries de base.

2. Expectatives per al 2011

Les previsions per al 2011, almenys a aquestes alçades, semblen ser moderadament optimistes. Per exemple, segons un sondeig portat a terme en la WTM de gener, el gruix dels professionals enquestats revela una millora de l’activitat per aquest any en el món. La OMT preveu un creixement del nombre de turistes internacionals d’entre el 4 i 5% amb gairebé 1000 milions de turistes en tot el món, un increment fortament empès per la demanda en el mercat asiàtic i americà.

En el cas espanyol, les previsions de recuperació dels fluxos es veuen afavorides, en primer lloc, per les de creixement econòmic en els principals mercats emissors: així, i segons les expectatives de la Comissió Europea a principis de març, s’espera que l’economia alemanya creixi a un ritme del 2,4%, la francesa a l’1,7% i la britànica al 2%. En segon lloc, cal citar les previsions d’augment en els mercats emergents, per al seu bon funcionament econòmic i per les mesures d’oferta dutes a terme (i.e. Rússia, Xina). I, en tercer lloc, l’obertura de noves perspectives favorables per al 2011 a tenor dels problemes d’inestabilitat sòcio-política en les destinacions competidores del Nord d’Àfrica. Davant els temors i/o les incerteses que la situació genera a països com Tuníssia, Líbia o Egipte, els turistes, ja a principis de l’any 2011, han iniciat processos de substitució del consum turístic que, entre altres destinacions, han afavorit a Espanya i, en particular, a Canàries (amb un augment en els dos primers mesos del 13,5%).

Pel que respecte al mercat espanyol podria mostrar una debilitat major que l’estranger, fortament condicionada pel dèbil creixement, les elevades taxes d’atur i els impactes sobre la demanda de les mesures d’ajustament públiques, en particular, desenvolupades a certes Comunitats Autònomes. Aquesta disparitat, de fet, ja s’observa amb força claretat en l’evolució de la demanda hotelera a Catalunya corresponent al primer bimestre de l’any.

En tot cas, la situació és vista amb cautela per als operadors, com mostra l’últim butlletí de conjuntura elaborat per CEHAT (OHE) o les previsions de creixement moderat del PIB turístic elaborades per Exceltur (creixement del PIB turístic de l’1%).

A finals del proper mes de juny tenim previst presentar el nou IUAB 2011, amb les prediccions per a Catalunya i Espanya, tasca en la qual s’està treballant, juntament a un monogràfic sobre l’evolució i perspectives del turisme de creuers a Espanya i Catalunya.

Quadre 2. Evolució de la demanda turística per a Espanya i Catalunya per al període gener-febrer 2011 y 2010 (percentatges)

 

 

2011

2010

Espanya

   
Turistes Estrangers

4.5%

-1.6%

Total Viatgers Hotelers

4.3%

2.6%

Viatgers Espanyols

0.6%

1.4%

Viatgers Estrangers

10.6%

4.9%

Total Pernoctacions Hoteleres

8,1%

2.9%

Pernoctacions Espanyols

0.5%

2.9%

Pernoctacions Estrangers

14.8%

2.9%

Despesa Estrangers

4.9%

0.1%

Catalunya

   
Turistes Estrangers

0.6%

-4.4%

Total Viatgers Hotelers

2.7%

11.6%

Viatgers Espanyols

-4.7%

11%

Viatgers Estrangers

10.8%

12.2%

Total Pernoctacions Hoteleres

3%

16.1%

Pernoctacions Espanyols

-3.7%

12.2%

Pernoctacions Estrangers

8.9%

19.7%

Despesa Estrangers

2.2%

0.8%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Instituto de Estudios Turísticos i Instituto Nacional de Estadística.

Equip del CInERT
EUTDH-UAB


This entry was posted on Divendres, 29 abril, 2011 at 19:10 and is filed under estudis, Informes, Publicacions, Recerca. You can follow any responses to this entry through the feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Els comentaris estan tancats.