Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d’estratègies per a l’aprenentatge de llengües

març 24 2009

Variables individuals

Posted in |

En l’aprenentatge d’una llengua hi ha una colla de variables individuals. Són les següents: 1) l’edat; 2) l’aptitud; 3) la motivació; 4) les necessitats lingüístiques; 5) el caràcter (introversió, extraversió); 6) la capacitat d’assumir riscos; 7) l’ansietat; 8] l’estil cognitiu i els estils d’aprenentatge de cada persona.

1) Edat
El factor edat és una variable individual de pes en l’aprenentatge de llengües. No és cap secret que els nens aprenen una segona llengua amb més facilitat que els adults i que hi ha un “període crític” en què el cervell estaria predisposat a adquirir la llengua a partir de la capacitat innata específica per a l’adquisició lingüística. Passat el període crític l’aprenentatge dependria ja d’altres factors. Sembla, amb tot, que els adults en les fases inicials poden aprendre abans les estructures morfosintàctiques. En el context d’immersió i en contextos informals d’aprenentatge els nens tenen avantatge, mentre que el context acadèmic, que requereix capacitats més sofisticades per a l’anàlisi i l’abstracció acaba afavorint els adults.

2) Aptitud
La predisposició natural a l’aprenentatge de llengües és també important, per bé que es tracta d’una variable que depèn de molts factors no biològics. La mesura de l’aptitud és difícil de mesurar (capacitat d’analitzar els sons, sensibilitat gramatical, capacitat d’inferir esquemes generals de funcionament de la llengua a partir d’un nombre limitat de fets, habilitat d’establir correspondències entre els materials de la llengua materna i els de la llengua estrangera…). Els tests d’aptitud, amb tot, sovint tendeixen a mesurar la competència lingüística i no la comunicativa, com pertocaria per determinar veritablement l’aptitud.

3) Motivació
La motivació és una de les variables clau de l’aprenentatge de llengües. Les estratègies per a la motivació dels aprenents d’idiomes són un aspecte fonamental per al desenvolupament de la seva autonomia. Les motivacioons poden ser intrínseques o extrínseques.

*Zoltán Zörnyei va establir trenta-cinc estratègies per a la motivació de l’aprenent de llengües que poden ser d’utilitat per al docent que vol fomentar la motivació.

4) Necessitats lingüístiques
Tant si són primàries (les lligades a la supervivència) com secundàries (determinades per raons socials i professionals) , les necessitats lingüístiques són una variable personal important en l’aprenentatge idiomàtic. En el cas dels adults sol ser fàcil determinar aquestes necessitats.

5) Caràcter
Es tracta d’una variable de la personalitat, de l’esfera afectiva, que pot contribuir també a l’aprenentatge. El caràcter extravertit pot influir positivament en l’aprenentatge de llengua (la sociabilitat i l’ímpetu poden ser positius), però també pot tenir vessants més controvertits. El caràcter introvertit pot ser negatiu, però pot aportar també reserva, distància, reflexió, que poden ser factors destacats en l’aprenentatge. La personalitat equilibrada seria la idònia.

6) Capacitat d’assumir riscos

*Fitxa sobre la capacitat d’assumir riscos i la tolerància dels errors(CAL)

7) Ansietat

8] Estil cognitiu i estils d’aprenentatge

*Fitxa per a la deteccció dels estils d’aprenentatge(CAL)
*Selecció de recursos a la xarxa per a la detecció dels estils d’aprenentatge (1)
*Selecció de recursos a la xarxa per a la detecció dels estils d’aprenentatge (2)