Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d'estratègies per a l'aprenentatge de llengües

febr. 22 2009

Crear materials

Posted in |

L’any 2006 un equip de persones de la UAB, la UVIC i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat vam crear aquesta Guia per a la creació de materials didàctics de llengua que fomentin l’autonomia en l’aprenentatge. Aquest material s’adreça a aquelles persones que han de crear un material per a l’aprenentatge/ensenyament de llengües i volen tenir una cura especial a incloure-hi el foment de l’autonomia de l’aprenent, i té com a finalitat fer reflexionar sobre els aspectes que cal tenir en compte i la manera com tractar-los. S’estructura a partir de cinc fases que recullen el procés de creació d’un material: anàlisi, disseny, producció, distribució i avaluació. Les fases es presenten seguint un ordre seqüencial, si bé cal tenir en compte que sovint se solapen les unes amb les altres i que hi ha aspectes que pot convenir incloure en diversos moments del procés; així, per exemple, tot i que l’avaluació, com a avaluació global del material, se situa en últim terme, pot ser convenient fer proves pilot o avaluacions d’aspectes concrets en etapes anteriors. Així mateix, la guia s’estructura també en tres nivells d’aprofundiment, amb la finalitat que pugui respondre a les necessitats derivades de la creació de materials de complexitat molt diversa, des d’una fitxa en paper per a treballar una qüestió gramatical molt específica, fins a una unitat didàctica en un entorn virtual d’aprenentatge. Cada usuari pot decidir quin nivell s’adequa més a les seves necessitats, com també pot decidir si necessita nivells d’aprofundiment diferents per a fases o aspectes diferents, amb el benentès que els tres nivells no són independents, sinó que el segon pressuposa conèixer el primer, i el tercer, conèixer el primer i el segon.