Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d’estratègies per a l’aprenentatge de llengües

febr. 24 2009

Estr. cognitives

Posted in |

Les estratègies cognitives actuen directament sobre el material lingüístic i requereixen la posada en funcionament d’una sèrie de processos mentals necessaris per a la realització de tasques d’aprenentatge. Són plans d’intervenció formats per activitats i comportaments concrets que assumeixen les funcions específiques d’emmagatzematge, expansió i transformació de la informació. Es poden dividir en:

1) ESTRATÈGIES DE MEMÒRIA
2) ESTRATÈGIES DE PRÀCTICA
3) ESTRATÈGIES D’INTERPRETACIÓ
4) ESTRATÈGIES D’ELABORACIÓ DE TEXTOS.

**********

1) ESTRATÈGIES DE MEMÒRIA

Són tècniques per apropiar-se de dades descontextualitzades i són eficaces en l’adquisició de lèxic i en la creació d’automatismes lingüístics.

a) Repetir

Repetir és una de les estratègies de memòria més immediates i més comunament emprades en el procés d’aprenentatge.

a.1) Repetir mecànicament

Pot anar bé per aprendre i perfeccionar la pronúncia d’una llengua estrangera, per exemple.

a.2) Repetir en funció del sentit

Pot consistir a extreure parts significatives d’un text, no pas tot, que es reelabora de manera personal.

a.3) Revisar/repassar

Es pot tractar d’una revisió o repàs de la informació a fi de garantir que la informació passa a la memòria a llarg termini.

b) Crear enllaços mentals

Són estratègies que recorren a criteris de classificació i associació plenament subjectius, pot ser oportú que el formador doni alguns models de com fer-ho als alumnes.

b.1) Classificar

Les classificacions i agrupacions del material lingüístic són interessants en aquesta línia. Les classificacions poden ser de mena molt diversa (temàtiques, per categories, per funcions, per registres de la llengua). És important que l’alumne trobi la seva classificació rellevant per als seus propòsits comunicatius.

b.2) Associar conceptes

L’associació de conceptes és absolutament subjectiva. Permet relacionar tot tipus d’informació i conceptes nous amb altres ja presents a la memòria.

b.3) Inventar contextos

c) Establir enllaços acústics

c.1) Buscar la paraula substitutiva

c.2) Usar la paraula clau

c.3) Buscar assonàncies i crear rimes

d) Crear imatges

d.1) Unir la informació a una imatge

d.2) Concatenar imatges

d.3) Construir un mapa semàntic

d.4) Mètode dels llocs

e) Establir enllaços quinèsics, olfactius i tàctils

e.1) Associar la informació a moviments i accions

e.2) Associar la informació a sensacions tàctils i olfactives

Estratègies de memorització de vocabulari i regles gramaticals.
*Taula d’estratègies
(Vee Harris)
*Estratègies per a l’ampliació de vocabulari (material elaborat al CAL)
*Estratègies per al coneixement i l’aplicació de les normes gramaticals (material elaborat al CAL)
*Estratègies per a la memorització de vocabulari (fitxa creada al CAL)
**********

2) ESTRATÈGIES DE PRÀCTICA

a) De pràctica formal

a.1) Reproduir fonemes i grafemes

a.2) Reconèixer l’entonació

a.3) Definició i ús de fórmules convencionals

a.4) Substitució i expansió

b) D’ús pràctic

b.1) Ús del diccionari i altres recursos

*Utilització de diccionaris (programa Argumenta)

b.2) Comprensió i producció en contextos reals

**********

3) ESTRATÈGIES D’INTERPRETACIÓ

a) D’anàlisi del text

a.1) Anàlisi del contingut

a.2) Anàlisi de les relacions intratextuals i extratextuals

a.3) Anàlisi de les modalitats d’organització del text

a.4) Anàlisi morfosintàtica

a.5) Anàlisi de la varietat de llengua i del registre

b) Estratègies de raonament

b.1) Deduir a partir de regles i coneixements

b.2) Generalitzar regles i models

b.3) Formular conjectures

b.4) Explicitar referències implícites

b.5) Transferir models i coneixements

**********

4) ESTRATÈGIES D’ELABORACIÓ DE TEXTOS

*Estratègies per a la generació d’idees: cub, estrella, escriptura lliure, mapes d’idees, pluja d’idees (fitxes elaborades al CAL)

*Estratègies d’organització d’un text (fitxa elaborada al CAL)

*Selecció de tema i audiència (fitxa elaborada al CAL)

*Selecció de tipus de text i propòsit (fitxa elaborada al CAL)

*Concreció de la tesi central i selecció de les idees d’un text (fitxa elaborada al CAL)

*Producció de textos (programa Argumenta)

a) De transformació

a.1) Paràfrasi

a.2) Completar un text

a.3) Ampliar un text

a.4) Prendre apunts

*Com prendre apunts (programa Argumenta)

*Presa d’apunts: 1 i 2 (CAL)

*Revisar els apunts presos (CAL)

*Enllaços interessants sobre la presa d’apunts (1 i 2)

a.5) Resumir

*Com resumir (programa Argumenta)

*Main points and sub points (CAL)

*Passos que es poden seguir en fer un resum (CAL)

*Abans d’escoltar el text per resumir (CAL)

a.6) Traduir

*Com corregir i traduir (programa Argumenta)

b) De construcció

b.1) Descriure

b.2) Informar

b.3) Narrar

b.4) Argumentar

*Com argumentar (programa Argumenta)