Cròniques andorranes (II).

1.-La Constitució andorrana comença per un preàmbul, que té caràcter interpretatiu. Aquesta és la regla que se segueix a la pràctica totalitat de les constitucions occidentals. És a dir, ajuda a precisar el sentit de la norma, però no reclama una aplicació pròpia com a norma imperativa. Això explica el seu caràcter obert i la presència de nocions diferents als vocables legals que utilitzem habitualment. Dit això, s’observen alguns trets rellevants en el preàmbul:

                   –Historicisme: no hi ha un trencament amb la realitat institucional del passat. Així, apareix una menció expressa als “Pareatges” i s’al·ludeix orgullosament al fet que els drets fonamentals de la persona “sempre han estat presents i respectats en el tarannà de la societat andorrana”, però “no es beneficiaven d’una regulació material concreta”. En el mateix sentit, s’esmenta “que el lema “virtus, unita fortior”, […] ha presidit el camí pacífic d’Andorra a través de més de set-cents anys d’història”.

                   -Voluntat d’adaptació a la realitat jurídica i territorial contemporània. D’aquí ve la idea, escrita al paràgraf segon, “d’adequar l’estructura institucional d’Andorra a les noves circumstàncies”. En el mateix sentit, pot citar-se la referència a “la conveniència de dotar-se de tots els mecanismes que han de permetre tenir la seguretat jurídica en l’exercici d’uns drets fonamentals de la persona”.

                   –Imbricació en la comunitat internacional, a partir de la independència i pròpia sobirania d’Andorra. Especialment significatiu és, en aquesta línia, el paràgraf cinquè del preàmbul, que expressa “la voluntat d’aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç, i molt especialment amb els països veïns, sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau”.

         S’ha dit, a més, que el preàmbul era especialment necessari per a clarificar la nova realitat jurídica i política andorrana. Així, es considera que el poble andorrà es dóna a si mateix la Constitució “amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania”.

*

2.- Els títols constitucionals s’ordenen de la següent manera:

           -Títol I: De la sobirania d’Andorra.

            -Títol II: Dels drets i llibertats.

           -Títol III: Dels coprínceps.

            -Títol IV: Del Consell General.

            -Títol V: Del Govern.

            -Títol VI: De l’estructura territorial.

            -Títol VII: De la Justícia.

            -Títol VIII: Del Tribunal Constitucional.

            -Títol VIII: De la reforma constitucional.

**

3.- Farem ara una consideració prèvia que ens ajudi a entendre quina és la voluntat profunda del constitucionalisme. A finals del segle XVIII i al llarg del segles XIX i XX, va assentant-se la idea de que una Constitució té dos grans conjunts de continguts: l’organització del poder públic i el llistat de drets dels ciutadans. Ens interessa ara el primer punt. El constitucionalisme democràtic aspira a impedir la irrupció del cop d’estat o de l’empenta revolucionària al marge dels tràmits legals. Això, que ens sembla elemental, és, en realitat, una novetat en la història política, potser un dels grans trimofs contra l’avís hobbesià de que “l’home és un llop per a l’home”.

La norma superior que examinem, per tant, canalitza les alteracions, és una llera per a la ziga-zaga de la política. Però no ens diu de quin color ha de ser l’aigua que baixa per aquests conductes. Només marca, certament, alguns límits substancials. Principalment, per exemple, el respecte als drets atribuïts als ciutadans i al procediment de reforma previst. En definitiva, una Constitució és, primerament, una via, un procediment per a ordenar l’alternança i els canvis polítics. Imposar la transformació al marge de les normes superiors és, en el millor dels casos, un atropellament bastard.

***

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.