Tal com us vam prometre a l’última publicació del blog, us mostrem alguns recursos que ara més que mai, ens estan ajudant a fer un seguiment de l’alumnat que permet una avaluació que mostra quin és el progrés que fa en el seu aprenentatge.

Esperem que siguin útils! I si en coneixeu d’altres que també us funcionen en aquest sentit, us animem a deixar-nos les vostres propostes en format comentari a aquesta mateixa entrada.

Classroom, més aviat Google Classroom, és una eina de l’entorn G-Suite, és adir, de Google fet que té implicacions tant per bé com per malament, si bé no és aquest el sentit d’aquest article. Es tracta d’un entorn virtual d’intercanvi de material, en aquest cas didàctic, que ens permet mantenir el contacte amb el nostre alumnat ja sigui com a complement a les nostres classes presencials o bé com és el cas en el que ens trobem, en un entorn de classes no presencials o a distància.

La facilitat d’ús i l’automatització de les tasques que s’hi pengen permet als docents centrar-se en els aspectes més importants del procés d’aprenentatge i no tant en la burocràcia avaluativa.

+ info

 

iDoceo és una app que es defineix a si mateixa com un quadern de notes digital, però és molt més que un simple quadern digital! Un tret distintiu és la possibilitat de realitzar el retorn de qualsevol tasca a l’alumnat (i/o a les famílies), un altre tret distintiu és el que s’anomena iDoceo Connect. Aquesta extensió, que es troba dins la mateixa app, ofereix la possibilitat de crear tres tasques diferents que l’alumnat respon a partir d’un enllaç extern utilitzant qualsevol dispositiu, pot ser en format d’autoavaluació, de coavaluació, d’activitat avaluable…

A més a més, iDoceo ha tret recentment una actualització de la seva sisena versió, afegint moltes noves opcions a l’extensió d’iDoceo Connect com la possibilitat de crear tasques (semblant a Classroom). Des del meu punt de vista, les seves característiques la converteixen en l’aplicació essencial de tot docent.

+info

 

Moodle, com a entorn virtual d’aprenentatge que és, per definició, permet interaccionar de manera virtual amb l’alumnat en tots els aspectes del seu aprenentatge en línia, per tant, fer una avaluació formativa de totes les activitats en les quals intervingui l’alumnat. L’avaluació es pot dur a terme mitjançant una gran varietat i tipologia d’activitats com ara fòrums, tasques, qüestionaris, tallers, enquestes, activitats externes interactives incrustables al Moodle, etc. i lligades a competències bàsiques i continguts clau íntegrament dins les diferents tasques o activitats per a cada un dels àmbits si així es determina dins el mateix entorn mitjançant comentaris, retroaccions, rúbriques d’avaluació, guies d’avaluació, etc. Es pot treballar també en activitats en grup i fer coavaluació, autoavaluació… i relacionar-ho, si s’escau, amb valors numèrics. A l’hora de qualificar i haver de posar una nota en els butlletins oficials, si s’ha fet un bon seguiment de les activitats dins el llibre de qualificacions de Moodle (que potser s’hauria d’anomenar llibre d’avaluació) o al quadern del professorat en relació a les tasques i activitats treballades, podrem qualificar d’una manera justa tots els aspectes que s’han tingut en compte en el procés d’aprenentatge. 

Per tal de facilitar l’aprenentatge d’aquest entorn, des de l’àrea de cultura digital s’han fet videotutorials per als entorns virtuals d’aprenentatge més coneguts i es facilita l’accés a Moodle als centres que no tenen EVA des del portal Àgora.

+info

I què és Flipgrid? Doncs vindria a ser una mena de fòrum oral, on les aportacions poden ser replicades i valorades amb likes. De fet és una aplicació gratuïta en anglès que permet proposar activitats on les respostes hagin de ser vídeos curs (màxim de 5 minuts) que poden ser visualitzats i valorats per altres usuaris. És una eina d’aprenentatge social, segur que heu sentit a parlar del social learning.

+ info

  • Quadern Virtual, per Jaume Feliu @jfeliua

El qViC és un full de càlcul, és una eina per planificar i qualificar competencialment, de manera que podem saber quines competències va assoint l’alumne/a i en quines té més dificultats. El qViC es pot aplicar al treball per matèries, cada professor té el seu quadern i fa els seus registres, però també es pot aplicar al treball interdisciplinar. Es crea un quadern per projecte i diversos professors indiquen els assoliments dels objectius a través de les tasques. Quan l’ús del qViC està estès en tot un claustre, és possible utilitzar un altre full de càlcul, el qAT, que recull els assoliments de tots els qViC i en mostra una mitjana ponderada. De tal manera que veiem l’assoliment de totes les competències d’un/a alumne/a, a partir del que han indicat tots els professors d’un equip docent.

En aquest temps de confinament pot ser un bon moment per plantejar-nos quines competències volem que els alumnes treballin i el qViC, segur que no és la única eina en aquest sentit, ens pot ajudar a planificar-les, concretar-les i qualificar-les.

+info