Les persones que han cedit les seves dades a una persona física o jurídica poden exercir els següents drets:

  • Accés: dret a obtenir informació sobre si està tractant dades personals que l’afectin, i, si és així, a accedir-hi.
  • Rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o excessives que l’afectin, així com a que siguin completades les seves dades incompletes.
  • Supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals que l’afectin quan siguin inadequades o excessives, i en la resta dels casos previstos a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en matèria de protecció de dades.
  • Oblit: quan la informació referida a una persona física hagi estat feta pública, l’entitat a qui s’ha cedit la informació, sempre que estigui obligada a la supressió de les dades, informarà als responsables que estiguin tractant les dades de la sol·licitud de la persona interessada de suprimir-ne qualsevol enllaç, còpia o rèplica.
  • Limitació del tractament: Les persones titulars de les dades tenen dret a exigir al responsable del tractament que es limitin els tractaments de les dades personals que l’afectin en els supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
  • Portabilitat: quan la base jurídica del tractament sigui el consentiment o l’execució d’una relació negocial, i el tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats, les persones interessades tenen dret a rebre del responsable del tractament les dades personals que els afectin en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a terceres persones sense que el responsable del tractament s’hi pugui oposar.
  • Oposició: quan el consentiment no sigui la base legitimadora del tractament, les persones interessades tenen dret a demanar que no es duguin a terme tractament determinats de les seves dades de caràcter personal per motius relacionats amb la seva situació particular
1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta