L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada. Des d’aquest organisme, s’informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s’exerceixen i què s’ha de fer si no es respecten. L’APDCAT també informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Per a més informació sobre l’actuació i competències de l’Autoritat Catalana, consultar la pàgina web http://apdcat.gencat.cat/

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta