D’acord amb RGPD de protecció de dades de caràcter personal en  el moment   en   què  se   sol·liciten  les  dades  cal facilitar   a   les  persones interessades la informació següent:

 • Les finalitats del tractament i els destinataris de la informació.
 • El caràcter obligatori o   no   del consentiment de la resposta, així com les   conseqüències de no donar-lo.
 • La possibilitat d’exercir els  drets  d’accés,  rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat.
 • La identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
 • Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
 • La base jurídica o legitimació per al tractament.
 • L’interès  legítim  perseguit  pel  responsable  o per un  tercer,  quan  el tractament es basa en aquest interès legítim.
 • La previsió de transferències a tercers països i l’existència d’una decisió d’adequació  o  de  garanties  adequades  i  els  mitjans  per  obtenir-ne  una còpia.
 • El termini de conservació de la informació  o els criteris per determinar-lo.
 • El dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.
 • L’existència o no de decisions  automatitzades  o  l’elaboració  de  perfils,  la lògica aplicada i les seves conseqüències per l’interessat.

A  més,  quan  les  dades  no  s’obtenen  del  mateix  interessat  també  cal informar sobre les categories i l’origen de les dades.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta