Per poder incorporar dades de caràcter personal en materials docents, treballs i documents de recerca cal el consentiment previ l’usuari o usuaris implicats per a aquella finalitat, ja sigui un consentiment implícit o explícit. En el cas de les categories especials de dades el consentiment ha de ser sempre explícit.

En qualsevol cas, aquest consentiment no pot ser mai tàcit.

En el cas de menors d’edat, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, el consentiment el  poden donar ells mateixos, sense intervenció de pares o tutors a  partir dels 14 anys. En  acabar  el  treball, amb caràcter general, s’ha de destruir la informació  des del moment en què ja no són necessàries per a la finalitat per a la que van ser  recollides.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta