La protecció de dades és l’adaptació a la Societat de la Informació del dret fonamental a la privadesa i a la vida privada, inclòs per les Nacions Unides a la Declaració Universal dels Drets Humans (1948). El més habitual quan es parla de protecció de dades és fer referència a les dades de caràcter personal, que també inclouen les categories especials de dades.

La protecció de dades de caràcter personal està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades(RGPD), d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

El RD 1720/2017 no està formalment derogat per LO 3/2018 i continua sent d’aplicació en tot allò que no contradigui el RGPD o la LO 3/2018.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta