Si aquestes dades, fets o manifestacions poden afectar l’honor de la persona en qüestió, tot i estar morta, s’ha de tenir present la llei de  protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (llei orgànica 1/1982) l’article 7 del qual estableix com a  intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge: la divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona que afectin a la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personal de caràcter íntim (apartat 3);  la imputació de fets i manifestacions de judici de valor a través d’accions o expressions que lesionin la dignitat d’altre persona, atentant contra la seva estimació (apartat 7).

Per contra, l’article 8.1 d’aquesta llei estableix que no es considera intromissió il·legítima si aquestes actuacions tipificades a l’article 7 es fan perquè predomina un interès històric, científic o cultural rellevant.

Això ens porta a que cas per cas s’hauria d’analitzar si l’interès històric, científic o cultural revestia de suficient rellevància per difondre aquestes dades, fets o manifestacions’.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta