Per a que un docent o investigador pugui publicar al DDD una obra seva que estigui o no descatalogada cal que el contracte amb l’editor hagi finalitzat i que el document a dipositar al DDD sigui el seu propi original i no la versió maquetada per l’editor a no ser que aquest li doni el permís. En cas de voler-se publicar la versió maquetada i no ser localitzable l’editor, s’hauria de seguir el procediment establert als articles 4 i 5 del RD 224/2016, de 27 maig (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-5717).

 

El professor ha de manifestar sempre que està facultat per pujar els continguts al DDD.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta