El dret d’il·lustració amb finalitats educatives o de recerca estableix que el professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre i quan:

  1. Es tracti d’obres ja difoses
  2. Les obres s’usin com a il·lustració d’activitats educatives (presencials o a distància) o amb fins d’investigació científica.
  3. Les obres no siguin llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades. En aquest cas, només se’n permet la distribució de còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets, així com la còpia i comunicació pública per part del professorat i la inclusió d’un enllaç web on els estudiants puguin accedir legalment a l’obra.
  4. Es citi l’autor i font, exceptuant els casos en què no sigui possible.

D’altra banda, en el cas concret d’universitats i centres públics d’investigació, es pot reproduir parcialment, distribuir i comunicar públicament obres (impreses o susceptible de ser-ho), amb una compensació econòmica obligada, sempre i quan:

  1. Les obres només s’emprin amb finalitats educatives o de recerca.
  2. Només es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament un capítol de llibre, un article d’una revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada), o una extensió assimilable al 10% del total de l’obra (resultant indiferent si la còpia es porta a terme a través d’un o diversos actes de reproducció).
  3. Els actes permesos es facin només a universitats o centres públics de recerca, amb mitjans i personal propis.
  4. La distribució de còpies només es faci entre l’estudiantat i PDI del centre en què es fa la reproducció, o les obres comunicades públicament siguin d’accés restringit a l’estudiantat i PDI del centre on es fa la reproducció, mitjançant xarxes internes i tancades i en el marc del programa d’ensenyament a distància ofert per aquest centre (intranets docents)

Finalment, cal dir que les partitures musicals, les obres d’un sol ús ni les compilacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu no pot se emprada amb fins educatius o de recerca sense l’autorització del titular corresponent.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta