L’enregistrament d’imatges ha de respectar dos tipus de drets de la persona: (i) el dret d’imatge reconegut a la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; i (ii) el dret de protecció de dades de caràcter personal, regulat al Reglament General de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril).

El dret d’imatge (i) requereix demanar a la persona el dret a captar, reproduir i publicar la seva imatge. En cas de ser menors de 14 anys, aquesta autorització haurà de ser donada tant pel pare com per la mare de forma conjunta.

El dret de protecció de dades de caràcter personal (ii) exigeix demanar a la persona l’autorització de tractar la imatge com una dada personal, en cas que la imatge la guardis en un suport informàtic (fitxer), però no cal deformar la imatge a l’article científic. L’art. 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, fixa la majoria d’edat en protecció de dades als 14 anys. A partir d’aquesta edat, els menors poden donar el seu consentiment, per al tractament de les seves dades personals sense necessitat de ser assistits pels pares o tutors o qualsevol altre representant legal. Se’ls ha d’informar de manera clara, entenedora i adequada a la seva maduresa, de les qüestions previstes a l’article 13 del RGPD (responsable del tractament, finalitats, termini de conservació de la informació, previsió de la cessió de les imatges a terceres persones, etc…), per tal que el menor doni el seu consentiment. Això mateix serveix pel contingut d’una entrevista.

En cas de ser menors de 14 anys, l’autorització per a publicar una entrevista o per reproduir la imatge o veu del menor haurà de ser donada tant pel pare com per la mare de forma conjunta.

A més, al pròpia Llei Orgànica 3/2018, estableix unes garanties addicionals per als menors en la difusió de la seva imatge a les xarxes socials:

L’ús o la difusió d’imatges o d’informació personal de menors en les xarxes socials i serveis de la societat de la informació equivalents que puguin implicar una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals determinarà la intervenció del Ministeri Fiscal (…).

 

 

 

 

 

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta