El programa marc d’investigació i innovació de la Unió Europea H2020 es va iniciar amb un pilot de dades de recerca en obert (Open Research Data Pilot ) amb l’objectiu de proporcionar accés a les dades amb les menys restriccions possibles.

Si bé en un principi es va determinar que només els projectes d’uns àmbits determinats entrarien en el pilot, l’abril del 2016 la Comissió Europea va emetre un Comunicat (vegeu pàgina 6) establint que tots els projectes concedits a partir de l’1 de gener de 2017 han d’elaborar un Pla de Gestió de Dades (Data Management Plan) en un termini de sis mesos a partir de la concessió. Quan les dades que generin compleixin certes condicions, han de dipositar-les en un repositori de dades en obert per tal que se’n puguin beneficiar altres investigadors.

Us recomanem que feu una ullada a les Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access Research Data in Horizon 2020 per conèixer millor la directriu i les excepcions que estableix  i a la infografia que ha publicat la Comissió Europea sobre l’Open Research Data per a projectes de l’H2020.

També podeu consultar les infografies elaborades pel grup de treball d’Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) sobre la gestió de les dades de recerca i l’accés obert a https://ddd.uab.cat/record/165475 o l’elaborada pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC (https://ddd.uab.cat/record/181194)

Trobareu aquesta informació també a la pàgina de Dades en Accés Obert de la UAB

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, dins l’apartat 5.2 Principios de gestión y organización del Plan Estatal, punt 2. Transparencia y rendición de cuentas, tot i que no estableix com a obligatòria la gestió de dades de recerca, recomana que els projectes d’investigació que reben finançament públic incloguin un Pla de Gestió de Dades (DMP en les seves sigles en anglès) i que un cop finalitzat el projecte, les dades generades es dipositin en un repositori institucional transcorregut el termini que estableixi la convocatòria respectant sempre totes les situacions en les quals les dades han de protegir-se per raons de confidencialitat, seguretat, protecció o quan siguin necessàries per a l’explotació comercial dels resultats obtinguts.

A més exposa que en l’avaluació curricular dels investigadors, així com en les avaluacions ex i post de les actuacions amb finançament públic, es tindran en compte els treballs publicats en obert en repositoris institucionals i el dipòsit de les dades, de manera que puguin ser reutilitzades per replicar i reproduir les anàlisis i els resultats de les investigacions.

També estableix el tractament de les dades com a objectiu del Plan. Així doncs, l’objectiu 5 és el de promoure un model d’I+D+i obert i responsable i es recolza en la participació de la societat i això implica una major transparència i accessibilitat als resultats i a les dades a través, entre d’altres, de:

  • L’impuls en l’adopció dels principis d’accés obert a les dades d’investigació (FAIR)
  • El finançament d’activitats i projectes d’I+D+i dirigits a impulsar la implantació d’un model de ciència oberta i de resultats i dades d’investigació finançats amb fons públics, així com la seva preservació i reutilització
  • Posada en marxa de xarxes de col·laboració i investigació cientificotècnica que facilitin la implantació d’un model d’accés obert, de resultats i especialment de dades d’investigació.

Independentment d’aquestes recomanacions i declaracions que estableix el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica i de Innovación 2017-2020 cal recordar que les investigacions que es duen a terme en vaixells oceanogràfics i els projectes que impliquin enquestes quantitatives en l’àmbit de les ciències socials amb presa de dades hauran de contactar amb el Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) per gestionar la tramesa de les dades crues i de les calibracions instrumentals en un termini màxim de tres mesos un cop finalitzada la campanya en el primer cas i en el segon transferir en un termini màxim de 12 mesos des de la seva finalització les microdades que formen part de l’estudi al Banco de Datos Específico de Estudios Sociales.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta