Les imatges, les fotografies, les seqüències musicals, els vídeos o audiovisuals de qualsevol plataforma estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual. Com a tals, cal parar atenció a la menció de drets que hi hagi.

Incloure un contingut localitzat a internet en una obra pròpia implica un acte de transformació i cal tenir permís de l’autor o fer ús de materials que tinguin una llicència que ho permeti (creative commons o domini públic) o fer-ho d’acord amb els requisits del dret de cita.

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta