Vegeu també Quines recomanacions fa la UAB per publicar datasets o conjuts de dades en obert

A nivell europeu la CE va iniciar un Pla Pilot per a la gestió de dades provinents de projectes finançats a través de l’Horizon2020. Segons aquest Pla els beneficiaris de subvencions per a projectes que hi eren inclosos havien de dipositar les dades en un repositori d’investigació, temàtic o generalista, i adoptar les mesures necessàries per possibilitar a terceres persones l’accés, l’extracció, l’explotació, la reproducció i la disseminació lliure de càrrega per a qualsevol usuari. El maig de 2016, però, publica una nova directriu fent-la extensiva a tots els beneficiaris de projectes concedits a partir de l’1 de gener de 2017.

Us recomanem que feu una ullada a les Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 per conèixer millor la directriu i les excepcions que estableix.

Dins l’Estat espanyol el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 no estableix l’obligatorietat de fer gestió de dades, sí que fa, però, una sèrie de recomanacions perquè els beneficiaris d’ajuts amb finançament públic elaborin un Pla de Gestió de Dades i, un cop finalitzat el projecte, dipositin les dades en un repositori institucionals. També inclou la gestió de dades com un element a  tenir en compte en l’avaluació curricular dels investigadors i en l’avaluació ex i post es tindran en compte les publicacions i les dades dipositades en repositoris institucionals. Us recomanem feu una ullada al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020  sobretot a l’apartat 5.2 Principios de Gestión y Organización del Plan Estatal, punt 2: Transparencia y rendición de cuentas, i a l’apartat 5.4 Objectivos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, Objetivo 5: Promover un modelo de I+D+i abierto y responsable apuyado en la participación de la sociedad.

La Llei de la ciència i la innovació, però, no ha sofert cap modificació en cap dels seus apartats per incloure-hi la gestió de dades de recerca.

Cal recordar que les convocatòria de projectes del Plan Estatal, continuen mantenint l’obligatorietat per als investigadors principals de les actuacions polars de contactar amb el Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) per gestionar la tramesa de les dades crues i de les calibracions instrumentals en un  termini màxim de tres mesos un cop finalitzada la campanya, i per als investigadors principals amb projectes en l’àmbit de ciències socials que realitzin els seus estudis mitjançant enquestes quantitatives amb presa de dades estableix l’obligatorietat de transferir en un  termini màxim de 12 mesos des de la finalització de l’estudi les microdades integrants de l’estudi al Banco de Datos Específico de Estudios Sociales.

En qualsevol dels casos, sigui Programa Marc Horizon2020 o ajudes del Plan Estatal, hi ha tres excepcions en quan a la publicació en obert de les dades que cal tenir en compte:

  • Quan es tracta de dades sensibles o de caràcter personal (subjectes a la LOPD). Aquestes dades, de fer-se públiques, hauran de rebre un tractament anonimitzador per garantir la protecció de la identitat de les persones o destruir (article 4.5 de la LOPD)
  • Quan es tracta de dades que puguin afectar la seguretat nacional
  • Quan es tracta de dades d’una investigació que poden acabar derivant en una patent.

Per tant, amb les dades que no estan vinculades al Programa Marc de l’Horizon2020 o del Plan Estatal i no són de caràcter sensible, ni afectin la seguretat nacional o puguin acabar derivant en una patent l’investigador pot fer-ne l’ús que cregui adient. Tot i així, si aquestes són de tipus genètic o mèdic, llavors les dades es poden conservar atenent el que estipula la Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicas) i la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica). En la resta de casos, les dades sensibles s’han de destruir tal i com preveu l’article 4.5 de la LOPD o anonimitzar

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta