Poden ser utilitzats aquelles creacions que queden excloses de protecció dels drets de propietat intel·lectual (article 13 Llei propietat intel·lectual):

  • Les disposicions legals o reglamentàries i els seus projectes.
  • Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals.
  • Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics.

També poden ser utilitzats lliurement aquelles obres que estan en domini públic per haver finalitzat el període de temps dels drets d’explotació. En aquest cas, s’haurà de respectar l’autoria i la integritat de l’obra.

També poden ser utilitzades sense demanar l’autorització expressa del seu titular, les obres explotades sota una llicència  Creative Commons.

També es pot fer ús d’obres protegides quan estem actuant a l’empara d’algun dels límits establerts entre els articles 31 a 40 bis de la Llei de propietat intel·lectual.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta