La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) denomina com a dades especialment protegides totes les que fan referència a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, orientació sexual, origen racial o salut. Aquesta informació ha d’anar referida a persones físiques identificades o identificables, és a dir, que ha de resultar relativament senzill associar la informació a persones concretes.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta