Tot autor d’una creació és titular de drets patrimonials i de drets morals sobre l’esmentada creació.

Els drets morals, són drets personalíssims de l’autor, de caràcter irrenunciable i inalienable; protegeixen la identitat i reputació de l’autor. Inclouen les següents facultats:

1.- Divulgació: És el dret a decidir si l’obra es fa accessible al públic per primera vegada i, en tal cas, la forma com es posarà a disposició del públic la mateixa, així com, si s’haurà de fer sota el nom de l’autor, pseudònim o anònimament.

2.- Paternitat: És el dret en virtut del qual l’autor pot exigir que se li reconegui la seva condició d’autor de l’obra.

3.- Integritat: És el dret a exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella que suposi un perjudici als seus legítims interessos o menyspreï la seva reputació.

4.- Modificació: És el dret de modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d’interès cultural.

5.- Retirada o penediment: És el dret a retirar l’obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals, prèvia indemnització de danys i perjudicis als titulares dels drets d’explotació (posteriorment, si l’autor decideix reprendre l’explotació de la seva obra, haurà d’oferir preferentment aquests drets a l’anterior titular dels mateixos i en condicions raonablement similars a les originàries).

6.- Accés: És el dret a accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra, quan es trobi en poder d’un altre, per tal de poder exercir el dret de divulgació o qualsevol altre dret que li correspongui (aquest dret no permetrà exigir el desplaçament de l’obra, i l’accés a la mateixa es portarà a terme en el lloc i la forma que ocasionin menys incomoditats a qui té l’obra, que serà indemnitzat pels danys i perjudicis causats).

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta