La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) no parla de “dades sensibles” sinó de “dades especialment protegides”. El tractament d’aquestes dades, així com les seves excepcions, està contemplat en els articles 7 i 8 de la llei.

El tractament de dades especialment protegides exigeix el consentiment previ, explícit i per escrit de les persones interessades. Per tant caldrà recollir aquest consentiment de manera que l’investigador pugui demostrar, si cal, haver-lo obtingut. A més, aquestes dades, per poder ser publicades, han de ser sotmeses a un procés d’anonimització que garanteixi la protecció de la identitat de les persones.

L’anonimització consisteix a sotmetre a un procés de dissociació les dades identificatives d’una persona respecte la resta de dades que pugui haver aportat per a l’estudi, de manera que no pugui mai ser identificada. Aquest procés ha de ser irreversible.

Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs implicaria una cessió de dades sense el consentiment, la qual cosa constitueix una infracció molt greu, castigada amb una multa de fins 600.000 euros.

A grans trets, les dades especialment protegides inclouen:

  • Dades que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i creences.
  • Dades que facin referència a l’origen racial, la salut o la vida sexual.
  • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives.
3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta