Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són entitats privades sense afany de lucre que es dediquen, en nom propi o aliè, a la defensa i gestió de drets d’explotació o altres de caràcter patrimonial, per compte i interès de varis autors o titulars del drets de propietat intel·lectual. Aquestes entitats, per ser-ho, han d’obtenir la corresponent autorització del Ministeri de Cultura.

Actualment, a l’Estat espanyol existeixen diverses entitats de gestió, que representen a col·lectius sectorials de titulars de drets de propietat intel·lectual.

A través de la concessió de llicències o autoritzacions, previ pagament, permeten a terceres persones la utilització de les obres del seu repertori, la regulació de les quals ve marcada per la legislació. Posteriorment, els diners obtinguts per la concessió d’autoritzacions, es reparteixen entre els titulars de les obres que representen.

  Nom Acrònim Col·lectiu de titulars representats
Entitats d’autors: Sociedad General de Autores y Editores SGAE Editors i autors d’obres musicals, audiovisuals, literàries, dramàtiques i coreogràfiques.
Centro español de derechos reprográficos CEDRO Editors i autors d’obres impreses.
Visual entidad de gestión de artistas plásticos VEGAP Autors d’obres de creació visual.
Derechos de autor de medios audiovisuales DAMA Directors-realitzadors i guionistes d’obres audiovisuals.
Entitats d’artistes intèrprets o executants: Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España AIE Artistes intèrprets o executants musicals.
Artistas intérpretes, sociedad de gestión AISGE Artistes intèrprets o executants actorals.
Entitats de productors: Asociación de gestión de derechos intelectuales AGEDI Productors de fonogrames.
Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales. EGEDA Productors audiovisuals.

Podeu consultar informació addicional a la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Entitats de gestió col·lectiva

 

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta