Per fer servir dades personals en un campus virtual cal que prèviament s’hagi obtingut el consentiment i, en general, fer un procés de seudonimització o d’anonimització de la informació per garantir la protecció de la identitat de les persones.

L’anonimització  i la seudonimització consisteix a sotmetre a un procés de dissociació les dades identificatives d’una persona respecte la resta de dades que pugui haver aportat per a l’estudi, de manera que no pugui ser identificada.

La diferencia entre un procés i l’altre rau en el fet que el procés d’anonimització és irreversible i el de seudonimització no.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta