En la mesura en què el treball pugui ser publicat i, per tant, es produeixi una cessió de dades, cal obtenir prèviament el consentiment explícit i per escrit de les persones interessades.

Aquestes dades, per poder ser publicades, han de ser sotmeses a un procés d’anonimització que garanteixi la protecció de la identitat de les persones.

L’anonimització consisteix a sotmetre a un procés de dissociació de les dades identificatives d’una persona respecte la resta de dades que pugui haver aportat per a l’estudi, de manera que no pugui mai ser identificada. Aquest procés ha de ser irreversible.

Cal recordar també que hi ha l’obligació d’eliminar el fitxer o la base de dades on hi ha les dades especialment protegides o sensibles quan ja no serveixin per a la finalitat per a les que va ser creat.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta