Per publicar dades especialment protegides o sensibles, és necessari el consentiment exprés de la persona. Cal informar-la que les seves dades s’usaran per a activitats de recerca, docència o científiques així com també la previsió de publicació del treball, com a cessió de dades que és. Com que és necessari tenir prova del consentiment, es demanarà sempre per escrit.

En el cas d’informació clínica, us remetem a la Llei 41/2002 (Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). A grans trets es tracta de separar les dades de manera que es garanteixi l’anonimat (procés de dissociació de dades o d’anonimització. Vegeu la consulta: Necessito publicar dades sensibles al meu treball, què puc fer).

En el cas d’estudis científics en què s’utilitzin imatges de persones cal obtenir-ne també prèviament l’autorització explicant la finalitat i el destí de les dades ja que una imatge és una dada de caràcter personal que pot permetre identificar una persona física. En aquest context es considera “imatge” tant les fotografies com les gravacions de veu perquè la persona pot ser identificada. L’opció de tapar o deformar la cara i/o deformar la veu podria no ser suficient per garantir l’anonimat. En aquest cas, també cal tenir el consentiment per escrit.

Cal recordar també que hi ha l’obligació d’eliminar el fitxer o la base de dades on hi ha les dades especialment protegides o sensibles quan ja no serveixin per a la finalitat per a les que va ser creat.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta