Tots els drets d’explotació són de l’autor, que els pot cedir, amb o sense exclusivitat, a canvi d’alguna compensació o bé gratuïtament. Per evitar cessions en exclusiva involuntàries, podeu utilitzar algunes eines com Scholar’s Copyright Addendum Engine de Science Commons, que genera un PDF que s’annexa als acords de copyright dels editors. És una eina amb valor legal que us assegura poder retenir determinats drets.

Scholar’s Copyright Addendum Engine

Model de llicència JISC

Llicències Creative Commons

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta