Carlos G贸rriz L贸pez

Month: April 2015

LA REMUNERACI脫 DELS ADMINISTRADORS DE LES GRANS EMPRESES*

C茅sar Alierta, president de Telef贸nica,聽 va guanyar 7,7 milions d鈥檈uros al 2014 entre sou i aportacions al pla de pensions (not铆cia). Jos茅 Miguel Garc铆a, conseller delegat de Jazztel, va rebre 459.000 euros en concepte de sou al 2014. Per貌 si li sumem el que va aconseguir en exercitar les opcions sobre accions que li pertocaven per dos plans de retribuci贸 variable la quantitat puja a 14,6 milions d鈥檈uros (not铆cia). Ana Patricia Bot铆n va cobrar 6,8 milions d鈥檈uros al 2014 pel seu treball de presidenta i consellera delegada al Banc Santander (not铆cia). Aquesta mateixa entitat ha pagat 10,86 milions d鈥檈uros a Javier Marin, ex conseller delegat de 48 anys, en concepte de prejubilaci贸 (not铆cia). El consell d鈥檃dministraci贸 d鈥橢bro Foods va augmentar un 22% la seva remuneraci贸 al 2014 i el seu president, Antonio Hern谩ndez Callejas, va cobrar un 48% m茅s que al 2013 (not铆cia). 鈥淒iuen que els diners no poden comprar la felicitat? Mira el somriure a la meva cara. D鈥檕rella a orella, petit鈥, deia Jim Young (Ben Affleck) a Boiler Room.

Sempre m鈥檋e preguntat com 茅s que els administradors de les grans empreses guanyen aquestes quantitats; quin valor aporten a la companyia per mer猫ixer aquests diners. Suposo que tothom t茅 la seva opini贸 al respecte, i la meva no t茅 major import脿ncia. En canvi, s铆 resulta rellevant que la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores afirm茅s, de forma pol铆ticament correcte, que aquestes sumes no semblaven estar justificades. Al Informe anual sobre las retribucions de los consejeros de las sociedades cotizadas corresponent a l鈥檈xercici 2013 destaca que 鈥(n)o se percibe una clara conexi贸n directa entre los resultados de las compa帽铆as y el nivel de retribuci贸n de sus consejeros ejecutivos鈥 (p谩g. 3).

Si es pregunten si existeixen l铆mits, la resposta es que s铆; no gaires, per貌 n鈥檋i han. La Ley de Sociedades de Capital preveu alguns llindars que no es poden sobrepassar. Per exemple, l鈥檃rt. 217 exigeix que l鈥檌mport m脿xim anual de la remuneraci贸 dels administradors sigui aprovat per la junta general (茅s a dir, el conjunt dels socis). Quan el sou consisteixi en una participaci贸 en els beneficis de la companyia, els estatuts han de fixar el m脿xim i la junta general ha de concretar el percentatge dins d鈥檃quest m脿xim (art. 218). Si la empresa 茅s una societat limitada, la participaci贸 no podr脿 sobrepassar el 10% dels beneficis repartibles entre els socis. I si 茅s una an貌nima, primer s鈥檋auran de pagar els impostos, dotar les reserves legal i estatut脿ries i pagar un dividend del quatre per cent del valor nominal de les accions -o del tipus m茅s alt que prevegin els estatuts- als socis. Si es paga als administradors amb accions de la societat, cal que aix铆 ho prevegin els estatuts i ho aprovi la junta general (art. 219). Aquestes condicions s鈥檈ndureixen si la societat cotitza a borsa (arts. 529 sexdies a 529 novedecies).

Tamb茅 el C贸digo de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015 dedica varies recomanacions a aquest tema. Essencialment demana un equilibri entre la captaci贸 del talent i la independ猫ncia dels consellers no executius. 脡s a dir, la remuneraci贸 ha de ser prou alta per aconseguir contractar les persones m茅s preparades, per貌 no tant que posi en q眉esti贸 la seva independ猫ncia, de manera que puguin expressar la seva opini贸 malgrat ser cr铆tica o minorit脿ria. A m茅s a m茅s, cal evitar estructures remunerat貌ries excessivament complexes, massa centrades en el curt termini i mancades d鈥檜na correlaci贸 raonable amb els resultats obtinguts. Aquestes recomanacions no s贸n obligat貌ries. La societat no t茅 per qu猫 complir-les. Ara b茅, a l鈥檌nforme anual de govern corporatiu ha de dir si les ha complert i, en cas contrari, explicar-ne el per qu猫.

La pregunta resulta obvia: cal anar m茅s enll脿? 脡s a dir, s鈥檋an de posar encara m茅s l铆mits a la remuneraci贸 dels administrador? No, al meu modest entendre. Una llei m茅s restrictiva podria ser titllada d鈥檌nconstitucional (tot i que amb l鈥檃ctual Tribunal Constitucional no s茅 sap mai), doncs podria estar vulnerant drets i llibertats fonamentals, com el dret d鈥檃ssociaci贸, el de propietat privada i la llibertat d鈥檈mpresa. D鈥檃ltra banda, tothom ha de ser lliure per pagar el que considera just, igual que tothom ha de ser lliure d鈥檃rru茂nar-se -el聽C贸digo de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas聽ho diu de manera m茅s elegant a la p脿gina 46: s鈥檋a de partir del principi fonamental de l鈥檃utonomia privada-. El que cal 茅s ser conscient de la transcend猫ncia de la decisi贸 i, per aix貌, cal estar ben informat. En el cas de les societats aix貌 significa que cal estimular la participaci贸 a la junta general, de manera que les decisions es prenguin amb la major participaci贸 possible. En segon lloc, cal que els socis tinguin a la seva disposici贸 tota la informaci贸 necess脿ria per a que puguin decidir amb coneixement de causa; 茅s a dir, per a qu猫 puguin valorar si la remuneraci贸 dels administradors que se鈥檒s hi proposa aprovar 茅s adient o no. I tercer, cal fomentar el debat, de manera abans de la votaci贸 茅s puguin analitzar els pros i els contres de la proposta.

Per acabar no estar脿 de m茅s recordar les paraules de Gordon Gekko (Michael Douglas) a Wall Street 2. El diner no dorm mai: 鈥淪i hi ha una cosa que he apr猫s a la pres贸 茅s que els diners no s贸n el principal actiu en la nostra vida … 茅s el temps鈥


* Aquest article ha estat publicat originalment a Comer莽 i ciutat, 2015, n煤m. 56, p脿gs. 26 i 27

Convocatoria de JG por administradores mancomunados: Resoluci贸n DGRN 23.3.2015

La DGRN desestima un recurso presentado con la decisi贸n de la registradora mercantil de Ciudad Real de no inscribir el acta de una junta general porque, entre otras razones, no hab铆a sido convocada correctamente. En particular, la convocatoria s贸lo proced铆a de dos de los tres administradores mancomunados.

Los gestores convocantes y la notaria recurrieron en contra alegando que “…trat谩ndose de una sociedad integrada por tres socios que son a la vez administradores mancomunados y siendo el administrador no convocante disidente de la mayor铆a, no poder convocar por su negativa, supone de hecho el bloqueo de la sociedad”. Fundamentaron su petici贸n en la aplicaci贸n anal贸gica del r茅gimen del ejercicio del poder de representaci贸n (arts. 233.2.c) LSC y 185.3.c) RRM).

La DGRN rechaza ese argumento debido a la diversidad del r茅gimen de la gesti贸n y de la representaci贸n: “En el caso de la administraci贸n mancomunada, existe una disociaci贸n entre la titularidad del poder de representaci贸n, seg煤n lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas, ya citadas, del art铆culo 233.2.c) de la Ley de Sociedades de Capital, y el poder de gesti贸n, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habr谩 de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad”.

Y concluye “(s)e ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del 贸rgano, que en el presente caso pasan por la exigencia de actuaci贸n conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la decisi贸n de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos”.

NO RESPONSABILIDAD POR DEUDAS EN LA COOPERATIVA (STS 103/2015)

En la sentencia 103/2015, de 10 de marzo, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la responsabilidad de los miembros del consejo rector de una cooperativa. Los demandados hab铆an ejercitado la acci贸n de responsabilidad por deudas y, subsidiariamente, la individual de responsabilidad, bas谩ndose en la aplicaci贸n supletoria de la Ley de sociedades de capital. El Tribunal Supremo confirma las sentencias recurridas y rechaza ambas pretensiones. Respecto de la responsabilidad por deudas, afirma que no cabe aplicar el art. 367 LCS a las cooperativas:

“Ni en la legislaci贸n estatal ni en la auton贸mica de Castilla-Le贸n de cooperativas, seg煤n se ha visto, existe una responsabilidad de los miembros del Consejo rector equiparable a la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital para el supuesto de que no se convoque la Junta de socios de existir causa de disoluci贸n. Por ello, no cabe, a falta de una remisi贸n legal clara y espec铆fica, realizar una aplicaci贸n extensiva del r茅gimen de responsabilidad previsto en el art. 367 LCS a otras formas asociativas, salvo que la ley auton贸mica as铆 lo hubiera previsto expresamente”

En cuanto a la acci贸n individual, niega que exista nexo de causalidad entre la actuaci贸n negligente y los da帽os ocasionados al patrimonio de la sociedad demandante.

VALORACI脫N DEL CAR脕CTER ESENCIAL DE LOS MOTIVOS DE IMPUGNACI脫N (ART. 204.3 IN FINE LSC)

Los jueces y secretarios judiciales de Barcelona se han pronunciado sobre el momento de valorar el car谩cter esencial o determinante de los motivos de impugnaci贸n de los acuerdos de las juntas generales de las sociedades de capital. Es decir, sobre el 煤ltimo p谩rrafo del art. 204 LSC, tal como ha sido modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Llegaron a un acuerdo el 17 de marzo de 2015 que puede consultarse en los blogs 鈥Entre leyes y jurisprudencia鈥 y 鈥Economist & jurist鈥.

El nuevo art铆culo 204 LSC introduce restricciones a la impugnaci贸n de los acuerdos de la junta general con el fin reducir la litigiosidad, no permitiendo cuestionar los pactos est茅riles o irrelevantes, que obstaculizan el funcionamiento de la sociedad. De ah铆 que, junto a la determinaci贸n de las causas que permiten impugnar un acuerdo social, establece los supuestos en que no procede. Y el p谩rrafo final dispone que 鈥(p)resentada la demanda, la cuesti贸n sobre el car谩cter esencial o determinante de los motivos de impugnaci贸n previstos en este apartado se plantear谩 como cuesti贸n incidental de previo pronunciamiento鈥. Las dudas exeg茅ticas que plantea han obligado a los jueces y secretarios judiciales de Barcelona a pronunciarse al respecto.

Consideran que cab铆an dos interpretaciones. La primera exig铆a聽el actor presentara una demanda incidental previa para dirimir el car谩cter esencial del motivo que sustenta la impugnaci贸n del acuerdo social. Hasta que el juez no se hubiera pronunciado al respecto el secretario no dar铆a curso a la demanda de impugnaci贸n. La segunda interpretaci贸n har铆a gravitar la cuesti贸n sobre el demandado. Deber铆a cuestionar la futilidad de la impugnaci贸n como demanda incidental de previo pronunciamiento mediante otros铆 o a continuaci贸n de su escrito de contestaci贸n.

Los jueces y secretarios judiciales de Barcelona se pronuncian a favor de la segunda ex茅gesis en virtud de cinco argumentos. El primero es que este supuesto no est谩 incluido entre los casos en los que el tribunal debe pronunciarse sobre la admisi贸n de la demanda (art. 404.2 LEC). Segundo, el demandado tiene el deber de aducir en la contestaci贸n todas las excepciones procesales y que imposibiliten la v谩lida prosecuci贸n del procedimiento e impidan entrar en el fondo. Tercero, el p谩rrafo final del art. 204.3 LSC no tiene naturaleza procesal sino societaria. La cuesti贸n incidental se halla regulada en los arts. 387 ss. LEC. Cuarto, el incidente concursal puede suspender las actuaciones a煤n antes de haber sido admitida a tr谩mite la demanda ex art. 390 LEC. Por 煤ltimo, se puede interpretar el t茅rmino 鈥渃uesti贸n鈥 del art. 204.3 LSC como 鈥渃ontroversia鈥, de modo que s贸lo se analiza si el demandado discuta el car谩cter esencial del motivo de impugnaci贸n.

En cuanto al r茅gimen transitorio, los jueces y secretarios judiciales de Barcelona recurren a la normativa general del C贸digo civil al no existir especialidad en la materia. En virtud de las Disposiciones Transitorias 1.陋 y 4.陋 del C贸digo civil concluyen: 鈥溾i el derecho de cr茅dito ha nacido con toda su plenitud, extensi贸n y eficacia conforme a la antigua regulaci贸n, no podr谩n aplicarse las restricciones que impone el nuevo art. 204.3 LSC pues es una cuesti贸n de fondo que afecta a la propia esencia del derecho. Por el contrario, las cuestiones referentes a los plazos para su ejercicio, procedimiento, requisitos procesales, etc. se regir谩n por la nueva normativa鈥.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén