Òrgan d’administració

No es pot ser administrador de dos societats competidores a la vegada.
Així ho ha declarat el TS a la sentència de 12 de juny de 2008. Afirma que així ho estableix l’art. 132.2 LSA i que no es una qüestió valorable per la junta general. Ara bé, per que concorri aquesta causa de cessament es necessari que existeix el perill d’un dany, actual o potencial. Es pot trobar aquesta sentència a www.laley.net núm. 7035, de 16 d’octubre de 2008

About Carles Górriz López

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
This entry was posted in Societats Mercantils and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.