Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posted
21 desembre 2012 @ 8am

No Comments Yet

** Aprenentatge de llengües **

Marc Europeu Comú de Referència

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR)

Programació per tasques (CNPL)

Material: Catalan for Business

Material: Colloquial Catalan

Material: Easy Catalan (col·lecció de vídeos)

Material: Ep! Escolta i parla (català oral per a persones no alfabetitzades)

Material: Curs de nivell A1-A2-B1 de Carme Calduch a la Universitat de Cambridge (enllaç inactiu febrer 2017)

Material: Recull de materials A1 ordenats per temes

Material: Vídeos de lèxic de nivell A2 (família, accions, transports, vida acadèmica)

Material: Gramàtica de nivell Intermedi B2

Material: Català proves 25 anys

L’Alfabet Fonètic Internacional. Símbols amb problemes d’interpretació.

Objectius i continguts, nivell B1 – UIB

Estils d’aprenentatge:

 • Actiu, reflexiu, teòric i pragmàtic: descripcióqüestionari i consells segons cada estil: actiu, reflexiu, teòric i pragmàtic.
 • Visual, auditiu, quinestètic o multimodal: 36 frases per identificar-s’hi o 16 preguntes amb resposta múltiple.
 • Els set estils: Visual (espacial): Prefereix l’ús d’imatges, imatges i comprensió espacial.
  Aural (auditiu-musical): Funciona bé amb l’ús de so i música.
  Verbal (lingüística): Aprèn millor amb l’ús de paraules, tant en la parla i l’escriptura.
  Físic (kinestèsic): Fa servir l’ús del seu cos, les mans i el sentit del tacte.
  Lògica (matemàtica): Prefereix fer servir la lògica, el raonament i sistemes.
  Social (interpersonal): Preferència per aprendre en grups o amb altres persones.                                                 Solitary (intrapersonal): S’estima més treballar sol i utilitzar l’auto-estudi.
 • Diagnòstic del grau d’autonomia, capacitat d’aprenentatge autònom, necessitat del suport del professorat, docència i aprenentatge presencial o virtual… ?? Aquí hi ha un exemple no relacionat només amb llengües.  I aquest exemple és sobre professors. Modes d’autonomia: Formative (self-)assessment as autonomous language learning.

Methodologies and approaches in ELT

Avaluació. Exàmens de català

 1. Nivell C2
  1. CIFALC
  2. Consorci de Normalització Lingüística (Catalunya)
  3. Direcció General de Política Lingüística
  4. EOI Balears
  5. EOI Catalunya?
  6. EOI País Valencià
  7. Govern d’Andorra – Educació
  8. Institut Ramon Llull (igual que el de la DGPL)
  9. Junta qualificadora de coneixements de valencià

 


Back to Home