Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posted
21 març 2016 @ 3pm

Comentaris tancats a Edició de textos

Edició de textos

Revisant textos acadèmics: les LECTURES

 • Lectura global, buscant les idees bàsiques i les relacions entre elles, per fer un esquema del text si cal.
 • Lectura de cohesió:
  • Relacions sintàctiques, connectors…
  • Puntuació
 • Lectura de detecció de llengua no nativa
 • Lectura lèxica:
  • Problemes de precisió i repetició
  • Ús de termes inaccessibles al lector no especialitzat
 • Lectura ortotipogràfica: problemes d’ortografia, lapsus, repeticions…

     Tècniques de lectura per a la revisió

 1. Buscar termes bàsics al llarg de tot el text per detectar incoherències (i substituir si s’escau)
 2. Veure el text al 50% per detectar l’efecte paràgraf amb una visió global
 3. Veure el text al 50% per detectar formats curiosos, colors, etc.

Revisant textos acadèmics: les MILLORES

 • Observar la llargada, escurçar totes les paràfrasis, eliminar idees repetides
 • Afegir, comprovar, millorar els destacats
 • Afegir imatges
 • Millorar els títols de cada part
 • Millorar distribució en paràgrafs
 • Eliminar o reduir notes al peu de pàgina i a les fotos
 • Simplificar frases, escurçar-les
 • Millorar connectors, fer més exactes, eliminar i substituir per punts o punts i comes, afegir-ne
 • Explicar termes no comprensibles per a lectors no especialitzats
 • Explicar acrònims la primera vegada que s’utilitzen, decidir en quina llengua s’ofereixen, limitar-ne l’ús

CORRECCIONS

Faci clic per a conéixer més detallsPrimera Correcció


 • Neteja d’errates de teclat, text absent, espaiats.
 • Ortotipografia (accentuació, majúscules, minúscules, signes ortogràfics i de puntuació, abreviatures, sigles, topònims)
 • Gramàtica: puntuació, oracions inacabades, vocables innecessaris, gerundis i participis dobles, concordances.
 • Bibliografies.
 • Enumeracions: paginació, esquemes, quadres, il•lustracions, llistats, notes.

Faci clic per a conéixer més detallsSegona Correcció


 • Correcció d’edició o galerades.
 • Maquetació: ajustaments de l’estil editorial.
 • Índexs: revisió i contrast d’entrades i pàgines.
 • Referències creuades: contrast de referències bibliogràfiques i notes.
 • Acaraments: comparació de versions i edicions de textos.

Faci clic per a conéixer més detallsRevisió d’Estil


 • Correcció estilística gramatical.
 • Revisió de la puntuació, falsos amics, falques, rimes internes, cacofonies, etc.
 • Neteja optativa: anacronismes, repeticions, redundàncies, circumloquis, veu passiva, estrangerismes, etc.
 • Expressivitat.
 • Estructuració.
 • Adaptació d’estil.
 • Unificació d’estil.

GLOSSARI. De textos acadèmics a textos divulgatius.

 • Cohorts generacionals > grups d’edat
 • Coll blanc i coll blau. Treballadors manuals i no manuals / intel·lectuals / d’oficina?
 • Counterfactuals = situacions alternatives

TRADUCCIÓ

GUIES D’ESTIL


Back to Home