COMPRENSIÓ BÀSICA

invitació a la intercomprensió

set. 06 2008

justificació i objectius

Posted in |

Podeu consultar la justificació i els objectius del curs en les llengües romàniques següents: Español Français Italiano Português

Justificació
1. Els desplaçaments de persones a àmbits (territoris geogràfics, llocs web o altres espais de comunicació) on es fan servir llengües diferents de les que utilitzen habitualment impliquen cada cop més gent i es produeixen amb més freqüència. Es troben en aquesta situació molts estudiants universitaris acollits a diversos programes de mobilitat que visiten les universitats catalanes, els quals descobreixen una realitat lingüística que sovint desconeixen, la catalana.

2. Perseguir que en aquests desplaçaments, sovint breus o força puntuals, les persones desenvolupin una competència plena en les llengües amb les quals entren en contacte és una aspiració maximalista que comporta un esforç elevat als aprenents. Això pot convenir en determinades circumstàncies, o interessar en casos concrets, però no és l’única opció ni és, sistemàticament, la millor solució.

3. Hi ha moltes maneres de saber una llengua, i no sempre cal aspirar a tenir-ne un coneixement total, o a tendir-hi. En molts casos, com el del col·lectiu universitari de mobilitat acabat de citar, es revela oportú i útil potenciar un coneixement parcial de la llengua, només receptiu, basat a posar l’èmfasi solament en la comprensió lectora i en la comprensió oral. Són avantatges d’aquest plantejament l’esforç relativament baix que ha de fer l’aprenent i l’adequació entre el tipus de llengua que aprèn i la llengua que necessita realment, que sovint és només una llengua de supervivència.

4. Simultàniament a promoure el coneixement parcial, en aquest cas, de la llengua catalana, el curs de Comprensió Bàsica preconitza un altre coneixement que considera fonamental: totes les persones que es posen en contacte amb altres països, amb altres llengües o amb altres cultures han de tenir o desenvolupar una actitud de respecte envers les noves realitats amb les quals interactuen. Aquesta actitud de respecte es basa en la valoració de la diversitat com un bé de la humanitat que cal protegir. Més enllà del coneixement estrictament lingüístic, doncs, el curs posa l’èmfasi en aquest factor, i entén que l’actitud positiva i de respecte cap a les altres llengües ha de ser un mínim comú denominador lingüístic més enllà dels codis lingüístics que pugui conèixer qualsevol persona. L’estratègia d’adquisició de les competències receptives en què es basa aquest curs contribueix a aquest objectiu de respecte, ja que garanteix que els catalanoparlants en contacte amb els aprenents no han d’alterar els seus hàbits lingüístics, fet que permet preservar el fràgil sistema d’usos de la llengua catalana.

5. Darrere l’enfocament d’aprenentatge de la llengua catalana d’aquest curs de Comprensió Bàsica hi ha el convenciment que optar per una única llengua franca de comunicació, per exemple l’anglès, no és l’única manera de resoldre les situacions de multilingüisme. Perquè es té el convenciment que les llengües no són només vehicles de comunicació, sinó també instruments d’enriquiment cultural insubstituïbles.

6. Els estudiants universitaris de mobilitat són un col·lectiu que, per la seva edat adulta; pel seu domini d’idiomes, sovint elevat; per la seva voluntat d’obertura a conèixer altres realitats, i, finalment, per la seva mateixa condició d’universitaris, es troben en unes condicions òptimes per vèncer la por d’obrir-se a l’experiència d’un multilingüisme fàcil, basat en les competències lingüístiques parcials, i per exemplificar amb idoneïtat el mínim comú denominador de respecte a què s’ha fet referència més amunt.

7. El curs de Comprensió Bàsica s’adreça concretament a persones que tenen coneixements d’una llengua romànica, o de més d’una, i es basa en el fet que les llengües romàniques comparteixen molts trets per la seva filiació comuna. Aquest fet permet que un aprenent que conegui com a mínim una llengua romànica accedeixi a la comprensió d’una o diverses llengües romàniques noves amb un esforç relativament baix i amb una gran facilitat. El curs s’adreça a persones que tenen coneixements d’espanyol, francès, italià o portuguès (o de diverses d’aquestes llengües) i volen habituar-se ràpidament a comprendre la llengua catalana. Els aprenents tipus a què s’adreça el curs són persones que aspiren idealment a poder-se desplaçar naturalment pels països de l’àrea romànica conservant l’ús de la seva llengua i comprenent la llengua dels altres (i respectant, per tant, tota la riquesa i les implicacions d’aquest fet).

8. Aquest sistema d’aprenentatge basat en la intercomprensió de llengües romàniques parteix de la premissa que els parlants que s’aproximen a la llengua catalana no la desconeixen ni de bon tros totalment, encara que en alguns casos no l’hagin vista escrita, ni l’hagin sentida mai. Perquè entén que cap llengua estrangera no és un territori totalment desconegut. L’aprenentatge, doncs, es basa inicialment a fer aflorar tot el que ja se sap de la llengua catalana com a llengua romànica sense saber-la encara. El mètode utilitzat ajuda a sistematitzar aquests coneixements previs i a obrir-se a les especificitats més destacades i productives de la llengua catalana.

9. A banda la relativa facilitat amb què els aprenents comprenen textos en llengües romàniques a les quals no estan habituats, es constata que el treball basat en la intercomprensó amb textos de diverses llengües a la vista sol ser molt gratificant per a l’aprenent. Molt sovint aquest té una motivació especial, percep com un al·licient amb un component lúdic la feina d’inferència o de deducció, acaba aprenent de les altres llengües a més de la que és objectiu d’aprenentatge, la catalana en aquest cas (fins i tot acaba aprenent moltes coses de la seva llengua) i no és rar que pugui aportar observacions interessants a l’aula o al formador sobre la seva llengua.

10. Aquest curs de Comprensió Bàsica es concep tan sols com un primer pas cap a l’habituació a la llengua catalana. L’objectiu és ajudar els aprenents a calibrar la dificultat real (que es revela, en general, molt baixa) de comprendre la llengua catalana escrita i oral si s’abandona tota mena de prejudicis sobre el seu aprenentatge. La suficiència d’aquesta formació inicial o la necessitat de més formació, o el desig de decantar-se per la competència productiva (parlar, escriure) depenen de la situació inicial o final de l’aprenentatge o dels desitjos i motivacions de cada aprenent.

 

Objectius

L’aprenent, un cop seguit el curs, ha de ser capaç de:

1. Comprendre quasi totalment un text escrit formal en llengua catalana.
2. Comprendre a grans trets un text oral formal en llengua catalana.
3. Valorar positivament el domini de les competències receptives en el coneixement d’una llengua.
4. Saber utilitzar els recursos lingüístics disponibles amb vista a optimitzar la comprensió d’un text oral o escrit en llengua catalana.
5. Extreure del seu coneixement d’una o més llengües romàniques els elements necessaris per a optimitzar la comprensió d’un text en llengua catalana.
6. Habituar-se a les característiques lingüístiques més destacades de la llengua catalana: a les que són previsibles per la seva regularitat en relació amb altres llengües romàniques i a les que són específiques i resulten productives en aquesta llengua.
7. Conèixer a grans trets la situació sociolingüística de la llengua catalana.
8. Superar els prejudicis i les pors que es poden produir en l’aproximació a una llengua nova.
9. Valorar el respecte per la diversitat cultural i lingüística i prendre-hi actituds conseqüents.
10. Conèixer el context sociolingüístic universitari i els recursos de suport lingüístic que la universitat i, en particular, el Servei de Llengües de la UAB pot oferir a un estudiant que no coneix la llengua catalana.