El Tribunal General de la Unió Europea ha donat la raó a la Comissió Europea i desestima els recursos presentats per les drassanes espanyoles en relació amb els avantatges fiscals al sector naval. D’aquesta manera, les empreses beneficiàries hauran de tornar a l’Estat les ajudes rebudes entre 2007 i 2011.

Contra les resolucions del Tribunal General es pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia, limitat a les qüestions de dret, en un termini de dos mesos i 10 dies a partir de la notificació de la resolució.

Més informació