CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'UAB'

Mar 05 2014

Càrrecs i encàrrecs?

Posted in CCOO, UAB |

En el Consell de Govern del 5 de març de 2014 està previst aprovar el Model de Càrrecs de la UAB. Aquesta és la segona entrega de la nova forma d’organitzar la nostra activitat docent després del recent aprovat Model de Dedicació Acadèmica. Malgrat que és un tema que afecta a les condicions de treball de PDI, l’Equip de Govern no ha comptat per a res amb els agents socials, ni tant sols els hi ha explicat.

Lamentem profundament aquesta manca d’interès de comptar amb els agents socials per a definir les grans línies de l’organització del treball docent del PDI a la UAB. Us adjuntem la documentació de la que disposem: la normativa de càrrecs i la plantilla de càrrecs.


No hi ha comentaris

Jun 06 2013

convocatòria d’ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013)

Posted in Generalitat, UAB |
Des de CCOO, portem anys lluitant per donar continuitat als ajudants acreditats fent peticions explicites al Govern, i a pesar que creiem que no és la solució òptima, si un avanç en relació als dos últims anys.
Us volem informar que en data d’avui, 6 de juny de 2013, s’ha publicat al DOGC la “convocatòria d’ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013)”.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6391/1303636.pdf
Ben cordialment,
Secció Sindical de CCOO a la UAB

 


No hi ha comentaris

Abr 29 2013

Sobre l’ocupació del rectorat el 26 d’abril

Posted in CCOO, UAB |

Resposta al comunicat de l’Equip de Govern:

El passat divendres 26 un representant de la Secció sindical de CCOO va assistir a una reunió amb diferents col·lectius estudiantils, l’Equip de Govern i un company dels CAU, per parlar del conflicte produït arrel de l’ocupació del Rectorat per part d’estudiants agrupats a la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) que demanen el compliment de les mocions aprovades al claustre General del mes de març.

Continue Reading »


No hi ha comentaris

Oct 04 2012

Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat

Posted in Generalitat, Remuneració, UAB |

El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en l’article 9, estableix els límits als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal del personal al servei de les administracions publiques. Així com la suspensió de tots els acords, pactes i convenis vigents que hi entrin en contradicció.

El Real Decret-Llei també estableix la obligació de totes les administracions públiques de desenvolupar les previsions que conté l’article 9 en el termini màxim de 3 mesos, en conseqüència la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes que ordena, tant pels cotitzants de la Seguretat Social com pels de Muface, el següent:

En situació d’IT derivada de contingències comunes el percentatge de les retribucions fixes i periòdiques que es percebran, tenint com a base les percebudes el mes anterior a aquell en què té lloc la incapacitat, serà:

•    Del 1r dia fins el 3r dia de baixa, ambdós inclosos – 50%
•    Del 4t dia fins el 20è dia de baixa, ambdós inclosos – 75%
•    A partir del 21è dia de baixa – 100%

Les empleades públiques embarassades o les víctimes de violència de gènere en situació d’IT percebran, des del primer dia, el 100% de les retribucions. Així mateix, en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació serà del 100% de les retribucions.

La Mesa de Negociació de l’Empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UAB en forma part, constituirà un grup de treball en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció.

El Decret Llei 2/2012 entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012.

Al personal que actualment està en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos i que estava afectat per la disposició 6a de la Llei 5/2012, de 20 de març, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret Llei.


No hi ha comentaris

Set 17 2012

Reduccions salarials de l’any 2012

Segons la gerència de la UAB:

La primera de les normatives d’aplicació és la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012, on s’autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012. Sobre la base d’aquest article, el Govern aprova l’Acord 46/2012 de 29 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2012 en l’àmbit de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

Aquest Acord és l’únic que fins el moment les universitats hem aplicat a les nòmines dels treballadors de les universitats públiques catalanes els mesos de juny, juliol i agost. La complexitat de l’aplicació de l’Acord va motivar una comunicació de la Gerència que adjuntava un informe tècnic del qual en reprodueixo un extracte pel cas del PDI-Funcionari:

Es calcularà el 5% de les retribucions percebudes durant el primer semestre (incloent-hi la paga extra de juny). Aquest import serà descomptat sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina del mes de juny i de la paga extraordinària, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el cas que no es pogués descomptar en la seva totalitat, la quantitat pendent es saldaria en les nòmines posteriors fins a la seva cancel·lació. A partir del mes de juliol, es calcularà el 5% de les retribucions mensuals i es descomptarà sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina mensual, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el mes de desembre, es regularitzarà la quantitat a descomptar fins a assolir el 5% de les retribucions anuals.

Cal destacar que la Llei de Pressupostos preveu que les mesures que adopti el Govern sobre reducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions públiques. Doncs, bé, aquesta és la situació en la que ara ens hi trobem. El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el qual estableix:

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Davant d’aquesta normativa bàsica de l’Estat, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord 78/2012 de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, per adequar la normativa aprovada amb anterioritat a les noves circumstàncies i que no es produís, en cap cas, una doble reducció de les retribucions. D’aquest acord  destacarem:

2. Criteris d’adequació retributiva.

2.1 L’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en aplicació dels acords esmentats al punt anterior.

2.2 Així mateix, no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats.

Quan aquest acord va entrar en vigor, l’endemà de la publicació al DOGC del 26 de juliol, les nòmines de juliol i agost de les universitats catalanes ja estaven elaborades, i per tant no es van poder aplicar els criteris aprovats. 

És per això que a la nòmina de setembre es retornarà les quantitats descomptades al juliol i a l’agost. El descompte que es va fer al  juny quedarà com una retenció parcial del descompte de la paga extra del desembre. Així doncs a la nòmina de desembre es descomptarà la totalitat de la paga extraordinària i s’abonarà la quantitat que es va descomptar al juny.

Al personal que no tingui pagues extraordinàries se li aplicarà el que indica el punt 5 de l’article 2 del Real Decreto. A la nòmina de desembre es descomptarà 1/14 part de les retribucions totals anuals. El descompte que es va fer al juny quedarà com una retenció parcial a compte de la que es farà al desembre.

Volem destacar finalment que el tractament de les retribucions a la nostra universitat és el mateix en totes les universitats catalanes. Les gerències de les universitats catalanes treballen coordinadament, amb assessoraments legals externs i amb l’Administració estatal i autonòmica per aconseguir la seguretat jurídica necessària i la homogeneïtat d’aplicació a totes les universitats.


No hi ha comentaris

Jul 16 2012

Composició comissions delegades Consell de Govern (juliol 2012)

Posted in Comissions delegades, UAB |

L‘equip del Rector ha complert una de les seves promeses i al Consell de govern de demà (17 de juliol de 2012) portaran una modificació de les composicions de les comissions delegades de Consell de govern que les deixarà igual que abans de la Ana Ripoll pel que fa a la presencia de juntes i comitès. Ho teniu com Modificació-comissionsCdG20120717


No hi ha comentaris

Jul 02 2012

Consell Inter-universitari de Catalunya del 29 de juny de 2012

Posted in CCOO, Generalitat, UAB |

Uns 50 delegats/des de CCOO, CAU i UGT es van concentrar a la porta de l’edifici on es celebrava i van impedir la entrada durant mitja hora, acabant amb una intervenció dels mossos (a sota podeu veure el video de la intervenció). Teniu aquí el document Política preus matricula 2012-13 amb la versió oficial de la política de preus públics de la Secretaria d’Universitats i Recerca. A la portada de la web de la UAB podeu trobar una pressa de posició del nou equip de govern (http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/comunicat-de-l-equip-de-govern-sobre-el-decret-de-taxes-1090226434100.html?noticiaid=1340951956057) on destaquen dues coses: una oposició explicita i l’anunci d’un “fons social destinat a fer front als casos que ho requereixin” i que hauriem de tenir present pel que fa a la previsible eliminació del FAS per l’any 2013.

www.btvnoticies.cat


No hi ha comentaris

Mai 21 2012

CCOO, Els punts clau que demanem als candidats/tas a rector o rectora: Aquí teniu les respostes

Posted in CCOO, UAB |

La setmana passada us vam enviar un e-mail (les coses clares) on demanàvem als quatre candidats a Rector o Rectora que es pronunciessin sobre les qüestions que entenem cabdals pel present i el futur de la UAB.

Avui hem rebut les respostes i les teniu aquí a la vostra disposició. Esperem que us siguin d’ajuda per decidir el vostre vot  el proper 24 de maig. Des de CCOO us animem que, aquest dia i els altres 365 de cada any, hi participeu activament per contribuir per una UAB millor en tots els sentits.

 


No hi ha comentaris

Mai 21 2012

CCOO: Els punts clau que demanem als candidats/tas a rector o rectora

Posted in CCOO, UAB |

Demanarem a totes quatre candidatures que es defineixin públicament sobre elles i us explicarem les seves respostes. Esperem que us sigui una eina útil per decidir, de manera informada, el vostre vot. Tanmateix, sigui quina sigui la persona escollida, caldrà la implicació de tothom per defensar la UAB i les nostres condicions de treball. En aquesta feina ens trobareu el 24 i la resta de dies, sempre al vostre costat.

Continue Reading »


No hi ha comentaris

Abr 23 2012

Dades del seguiment a la UAB de la vaga del 29 de març

Posted in CCOO, UAB |

L’equip de govern de la UAB  publicat les dades oficials sobre el seguiment  de la vaga del 29 de març.

Llegiu  el document: Dades globals seguiment vaga 29 de_març de 2012

 

 


No hi ha comentaris

Next »